Nycklar till kommunikation

Avhandlingen har titeln "Nycklar till kommunikation – kommunikation mellan personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal".

I avhandlingen belyses de faktorer som får kommunikationen med en person som saknar verbal kommunikation att öppnas, understödjas och de faktorer som får den att stängas, hindras. 

Projekt

• Utveckling av ett kognitivt stöd för att öka delaktigheten för personer med intellektuell, kognitiv- och kommunikativ funktionsnedsättning i utredning och uppföljning av LSS och Sol-insatser. Uppdragsgivare Socialförvaltningen, Avdelning för stadsövergripande sociala frågor, Strategiska enheten.

• Utveckling av ett webbaserat brukarorienterat utvärderingsinstrument, Pict-O-Stat. Finansiär är Hjälpmedelsinstitutet (HI) och Norrköpings kommun.

• Forskningsprojekt finansierat av Hjälpmedelsinstitutet (HI), ”Brukarperspektiv på kognitivt stöd”.

Undervisar blivande arbetsterapeuter

Jag är kursansvarig och examinator för kurs 8 på Arbetsterapeutprogrammet (termin 5) och undervisar tillsammans med personer med psykiska funktionsnedsättningar/ brukare om grunderna i en professionell kommunikation i kurs 2 (termin 1). 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2011

2007

2006

Utbildningsprogram Visa/dölj innehåll

Uppdrag Visa/dölj innehåll

Regional utvecklingsledare inom området Personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget finansieras av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

Uppdraget innebär deltagande i ett nationellt nätverk med regionala utvecklingsledare tillsammans med representanter från SKL och Socialstyrelsen. Det innebär även att arbeta för att ge stöd till verksamhetspersonal i arbetet med att öka brukarinflytande och att arbeta med förstärkt brukarmedverkan, delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning. Arbetet riktar sig till samtliga kommuner och landstinget i Östergötland.

Syftet är att stärka delaktigheten och inflytandet för barn, unga och vuxna personer med funktionsnedsättning. Syftet är även att utveckla metoder för ett systematiskt kvalitetsarbete och stödja de SoL- och LSS-verksamheter i länet som vill utveckla en evidensbaserad praktik inom området stöd till personer med funktionsnedsättning. Stödet ges till chefer och personal inom alla verksamheter i Östergötlands län och innehåller utbildning i kommunikation, AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), delaktighet, inflytande och empowerment.

Utbildning av vägledare för de verksamheter som vill arbeta med Delaktighetsmodellen:

• Handledning inom kommunikation, AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), delaktighet, inflytande och empowerment.

• Metodstöd för att komma igång med brukarenkäter.

• Metodstöd för att utveckla arbetet med enkätverktyget Pict-O-Stat, samt erbjuda fler personer/grupper möjlighet att använda verktyget.

 

 

 

 

Uppdragskurs Visa/dölj innehåll

Avhandling Visa/dölj innehåll

Nycklar till kommunikation

Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. Elva gravt hjärnskadade personer ingår i studien. Orsaken till hjärnskadan är stroke, traumatisk hjärnskada eller syrebristskada. Personernas ålder varierar från 16 till 64 år vid skadetillfället. Samtliga har som en följd av hjärnskadan grava språkstörningar och kognitiva funktionshinder. Datamaterialet baseras på intervjuer och videofilm. Den teoretiska utgångspunkten är symbolisk interaktionism och den metod som används är grundad teori. 

Nycklar till kommunikation: Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal (DiVA)

Samverkan och akademisk examen Visa/dölj innehåll

Samverkan med det omgivande samhället

• Forskningshandledare vid FoU-enheten PUFF, Norrköpings kommun. Handleder yrkesverksamma i olika utvecklingsprojekt. Handledare i en regional ”utvärderingsverkstad”.

• Medarbetare i flera nationella projekt (Hjälpmedelsinstitutet) där syftet varit att öka brukarmedverkan både i forskning men även inom ett landstings- och kommunfinansierat verksamhetsfält.

Akademisk examen

• Leg. Arbetsterapeut 1972

• Doktorsexamen 2007

Urval av publikationer Visa/dölj innehåll

Samverkan med forskare inom arbetsterapi Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll