Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Utbildningsprogrammet Arbetsterapeut, studenter provar hjälpmedel

Arbetsterapeuter arbetar med hälsa och utveckling för personer i alla åldrar som på grund av sjukdom, skada eller av andra orsaker upplever begränsningar i sina vardagsaktiviteter. 

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

HT 2018, Heltid 100%, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

VT 2019, Heltid 100%, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

HT 2019, Heltid 100%, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Senare del: Arbetsterapeutprogrammet 180 hp - för dig som läst minst en termin på motsvarande program

HT 2019, Heltid 100%, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Att lära och förstå

Som legitimerad arbetsterapeut arbetar du med rehabiliterande och habiliterande insatser för att en person ska kunna utföra dagliga aktiviteter i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. Ditt arbete är att tillsammans med klienten utreda situationen, ta tillvara det friska och hitta rätt åtgärder för ett fungerande liv.

Kunskap om samspelet mellan människa och miljö är central och ligger till grund för kreativa problemlösningar i form av anpassning av omgivande miljö, design, träning av färdigheter och livsstilsförändringar. Arbetsterapi bedrivs även på samhällsnivå, till exempel när det gäller tillgänglighet i offentliga miljöer.

Huvudämnet, arbetsterapi, ger dig kunskap om hur människan utför sina vardagsaktiviteter, vilken effekt det har på hälsa och utveckling samt hur olika miljöer kan möjliggöra och hindra aktivitet. Du läser även medicinsk vetenskap för att få förståelse för hur sjukdomar och skador påverkar människan, samt psykologi, pedagogik och sociologi. Forskningen inom området är internationell och litteraturen är delvis på engelska. Undervisningen bygger på problembaserat lärande (PBL), vilket innebär ett aktivt lärande, självständighet och eget ansvar i nära samverkan med lärare och forskare. Att samarbeta med andra yrkesgrupper är en viktig del i ditt framtida yrkesliv och det får du öva vid gemensamma moment med studenter från andra program – till exempel vid vår studentdrivna kliniska undervisningsavdelning (KUA) som är en del av en befintlig vårdavdelning. Det sista året kan du få möjlighet att välja att förlägga delar av studierna utomlands.

Praktik och teori integrerat

Redan under första terminen får du komma ut på flera studiebesök och träffa arbetsterapeuter. Genom hela utbildningen integreras teori med praktiska moment och en del av din utbildning sker som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på arbetsplatser inom landsting, kommun, privat eller statlig verksamhet. Utöver detta ingår praktisk utbildning på kliniskt träningscenter, Clinicum.

Det här läser du

Huvudämnet, arbetsterapi, ger dig kunskap om hur människan utför sina vardagsaktiviteter, vilken effekt det har på hälsa och utveckling samt hur olika miljöer kan möjliggöra och hindra aktivitet. Du läser även medicinsk vetenskap för att få förståelse för hur sjukdomar och skador påverkar människan, samt psykologi, pedagogik och sociologi.

Genom hela utbildningen integreras teori med praktiska moment och en del av din utbildning sker som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på arbetsplatser inom landsting, kommun, privat eller statlig verksamhet. Utöver detta ingår praktisk utbildning på kliniskt träningscenter, Clinicum.

Meritvärde

Campus Norrköping

Efter utbildningen

Efter Arbetsterapeutprogrammet

Arbetet som arbetsterapeut är varierat. Människor har olika förutsättningar utifrån skada, sjukdom eller funktionsnedsättning att vara aktiva och utvecklas utifrån sina behov. Det gör att du som arbetsterapeut arbetar i en spännande vardag och att yrkesrollen är utvecklingsbar. Det öppnar också upp för framtida yrkesroller för arbetsterapeuter.

Arbetsområden

Arbetsterapeuter inom privat sektor har i allt större utsträckning egna företag. De kan jobba inom företagshälsovård, på hjälpmedelsföretag med design av produkter, eller i större privatägda företag som utför jobb inom kommuner eller landsting.

Som arbetsterapeut kan du också arbeta:

  • Med rehabilitering på sjukhus, inom exempelvis ortopedi, geriatrik, stroke, psykiatri, hand- och plastik och brännskaderehabilitering.
  • På öppna mottagningar såsom barn- och ungdomshabiliteringen, primärvårdens vårdcentraler, och privata inrättningar.
  • Inom kommunal sektor, med äldre och personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar.

 

Arbetsterapeuter arbetar också i ökande utsträckning:

  • Med anhörigvård
  • I skolan
  • Med tillgänglighet i samhället på byggnadsnämndskontor
  • Inom kriminalvård
  • Inom försäkringskassa
  • Inom arbetsförmedling

Vill du fördjupa dina studier kan du läsa vidare på masternivå och söka till forskarutbildning. Det finns även specialistutbildning för arbetsterapeuter där du kan inrikta dig mot hälso- och sjukvård, äldrevård och äldreomsorg, habilitering och funktionshinderomsorg, arbetsliv och utbildning samt folkhälsa och arbetsliv.

Utbildning vid Medicinska fakulteten

Utlandsstudier inom programmet

Internationellt utbyte

På Arbetsterapeutprogrammet pågår ett aktivt arbete med internationellt utbyte för studenter och lärare. Detta är en del i vårt kvalitetsarbete. Vi deltar i medicinska fakultetens internationella utbytesprogram med andra universitet i Norden och i övriga Europa. Detta innebär att vi har både in- och utresande studenter.

Nyheter om Arbetsterapeutprogrammet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.