Fotografi av Rebecka Tiefenbacher

Rebecka Tiefenbacher

Doktorand

Min forskning fokuserar på funktionshindrade barns erfarenheter och perspektiv i frågan om möjligheter till meningsfull fritid.

Delaktighet och rätten till fritid

På vilket sätt kan en riktad fritidsverksamhet för barn med neuropsykiatriska funktionshinder främja delaktighet och skapa mening i barnens liv?

Mitt avhandlingsprojekt är del av ett större projekt om funktionshindrade barns rätt till fritid, där jag i min delstudie vill utforska hur barnen uppfattar den riktade fritidsverksamhet som projektet studerar. Projektet grundar sig i de på FN-nivå stadgade rättigheterna i Barnkonventionen (art. 23 och 31), liksom i Funktionsrättskonventionen (art. 30) som tillsammans betonar funktionshindrade barns rättigheter till fritidsaktiviteter och rekreation som är anpassade efter deras möjligheter till deltagande.

I min del av studien kommer jag att fokusera på de barn som besöker fritidsverksamheten för att få deras perspektiv på de möjligheter och hinder som finns i verksamheten som sådan men också möjligheten till meningsfullt deltagande i fritidsverksamheter i stort. Detta syftar till att lyfta fram barnens röster i frågan om vad en riktad fritidsverksamhet kan göra för barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) möjlighet till meningsfull fritid.

Varför är det viktigt att inkludera barns perspektiv i forskning?

Den kritiska barndomsforskningen trycker på barns rätt att få delta och höras i forskning, något som även lyfts fram i Barnkonventionens artikel 12 och 13. Samtidigt premieras ofta det talade ordet vilket innebär att barn som främst använder andra kommunikationssätt än det talade ofta osynliggörs i forskning överlag. I min forskning är jag därför väldigt intresserad av att hitta andra vägar för att ge utrymme åt barns perspektiv än genom att som vuxen forskare enbart prata med barn. Vidare är jag intresserad av frågor rörande hur vi i forskning kan representera barns röster och perspektiv på ett etiskt och representativt sätt.

Publikationer

Forskning

CV

  • 2020 Doktorand, Tema Barn
  • 2019 Magisterexamen i Child Studies, Linköpings universitet
  • 2018 Masterexamen i Gender Studies – Intersectionality and Change, Linköpings universitet
  • 2016 Kandidatexamen i sociologi, Linköpings universitet

Kollegor

Organisation

Nyheter