Funktionshindrade barns rätt till fritid

Barns hand håller en boll i ett bollhav
Vi studerar möjligheter och hinder för en meningsfull fritid utifrån ett barnperspektiv. FlairImages

Funktionshindrade barn har rätt till fritid och rekreation, men i praktiken kan det vara svårt att hitta aktiviteter som fungerar bra. Det gäller till exempel barn med neuropsykiatriska funktionshinder. I det här forskningsprojektet studerar vi möjligheter och hinder för en meningsfull fritid utifrån ett barnperspektiv. Studien görs i samverkan med KFUM Funkis i Linköping.

Enligt Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen har funktionshindrade barn rätt till fritid och rekreation som ger möjlighet till inkludering och deltagande i samhället. Uppföljningar visar att det finns brister här och att barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) har svårt att få sina rättigheter tillgodosedda. I det här forskningsprojektet undersöker vi därför hur rätten till fritid kan omsättas i praktiken, i en verksamhet för yngre barn med NPF.

Det är barns aktiviteter och erfarenheter som står i fokus, och möjligheter och hinder för en meningsfull fritid studeras utifrån ett barnperspektiv. Forskningen bedrivs i anslutning till FUNKIS, ett ”lekland” och en mötesplats för barn med NPF (3-11 år) och deras familjer. FUNKIS drivs av KFUM Linköping i samarbete med kommun, region, funktionshinderorganisationer och föräldrar.

Den första av tre delstudier syftar till att belysa FUNKIS-projektet i sig, med fokus på vilka visioner och arbetssätt som präglar verksamheten. I den andra delstudien undersöks föräldrars tidigare erfarenheter av barnens möjligheter till fritid och deras syn på FUNKIS i förhållande till familjens situation och barnets behov. Den tredje delstudien fokuserar på de barn som besöker FUNKIS. Den syftar till att fånga och förstå hur de upplever och förhåller sig till lekmiljön, och därmed vilken betydelse en riktad verksamhet av det slaget kan ha för deras fritid. Forskningsprojektet kommer att ge ny och fördjupad kunskap om barnens villkor och konkreta hinder och möjligheter för aktivt deltagande och en meningsfull fritid. Sådan kunskap behövs i arbetet med vidare implementering av Funktionsrättskonventionen i Sverige.

Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsnämnden.

KFUM/Funkis
www.kfum-funkis.se

Projektet
Funktionshindrade barns rätt till fritid – en studie av aktiviteter och deltagande i verksamhet för yngre barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

Finansiär
Forskningsrådet för hälsa, arbetliv och välfärd (Forte).

Forskare i projektet

Om Tema Barn