Vad påverkar flödesegenskaper i biogasreaktorer?

Biogasreaktorer används alltmer runt om i världen för att producera förnybar energi, samtidigt som det hjälper oss att hantera den ständigt ökande avfallsmängden. Vi strävar efter att använda nya substrat för att producera mer biogas. Tillsatser av nya substrat till existerande processer kan orsaka förändringar i reologi (flödesegenskaper) och skumbildning. Båda är allvarliga problem i dagens biogasindustri eftersom de leder till en övergripande lägre processprestanda på grund av ökad energiförbrukning och/eller minskad biogasproduktion.

Reologiska analyser ger oss möjligheten att avgöra hur vätskan i biogasreaktorer beter sig vid olika substratblandningar och vid olika omrörningsintensiteter. Flödesegenskaperna bestämmer hur mycket energi som behövs för att röra om och pumpa vätskan och är viktiga att beakta eftersom de har en direkt inverkan på driftsekonomin. Dessutom kan förändringar i de reologiska egenskaperna hos vätskan och till och med leda till skador på omrörningsutrustningen i reaktorn.

Otillräcklig omrörning som orsakas av reologiska skift kan också bidra till ackumulering av stora mängder skum på ytan i reaktorvätskan, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Skumning har en negativ påverkan på hela rötningsprocessen och kan orsaka en rad driftproblem som i slutändan leder till minskade intäkter för den drabbade biogasanläggningen. Detta anses vara ett av de vanligaste driftsproblemen i biogasreaktorer i dag, och leder till produktionsförluster och ökade kostnader relaterade till skador på mekanisk utrustning.

Min forskning är därför inriktad på att belysa sambanden och samspelet mellan spårämnen, mikrobiella samhällen, dynamisk reologi och skumningspotential av slam i biogasreaktorer. Jag är särskilt intresserad av att avgöra huruvida vi kan identifiera nya processparametrar som skulle kunna övervakas för att förutse och förebygga oönskade förskjutningar i reologi och/eller skumningspotential.

Publikationer

2021

2020

Biogasforskning

Akademisk examen

  • M.Sc. Microbiology, 2013, University of Ljubljana
  •  B.Sc. Microbiology, 2010, University of Ljubljana

Forskningsgrupper

  • ATBEST (Advanced Technologies for Biogas Efficiency, Sustainability and Transport)
  • BRC (Biogas Research Center)

Undervisning

  • The Biogas Process course

Handledare

Nyheter

Relaterat innehåll