Fotografi av Sofie Lindeberg

Sofie Lindeberg

Doktorand

I mitt avhandlingsprojekt studeras omvandlingen från industri till kulturarv utifrån olika berättelser om arbetet inom en lokal industri. Jag arbetar inom fält så som arbetarhistoria, muntlig historia, kulturarvsstudier och lokalhistoria.

Från industri till kulturarv

Mitt avhandlingsprojekt utforskar skärningspunkterna mellan arbetarhistoria, lokalhistoria och kulturarvsstudier genom att studera arbetares egna berättelser om en lokal industris omvandling till kulturarv.

Den lokala industrin som studeras är pälsindustrin i Tranås. Att fokusera på individuella upplevelser om industriell nedgång gör det även möjligt att dra paralleller till en bredare berättelse om avindustrialisering i Sverige. För att uppnå dessa syften studeras hur personer som arbetat inom Tranås pälsindustrier berättar om arbetet i industrin, industrins nedgång, samt bevarandet av pälsindustrin som kulturarv. 

Övrig forskning

Jag är med i ett lokalhistoriskt projekt som heter ”Risinge – mitt i världen” och utgår från Risingebygden. Min roll i projektet är att skriva en litteraturgenomgång och forskningsöversikt som ska vara klart hösten 2020. Projektet är finansierat av Olof Skoglunds stiftelse och leds av professor Hans Nilsson. 

Akademisk bakgrund

Min akademiska bakgrund är inom såväl kulturvetenskap, hållbar samhällsutveckling, modevetenskap och historia. Min kandidatexamen är inom modevetenskap och masterexamen inom ekonomisk historia.

 

Nyheter

Organisation