Fotografi av Sofie Lindeberg

Sofie Lindeberg

Doktorand

I mitt avhandlingsprojekt undersöks kulturarvsskapande processer i en lokal kontext där olika aktörer under hundra år har arkiverat, samlat, publicerat berättelser och skapat utställningar som relaterar till ett specifikt ämne.

Från industri till kulturarv

Mitt avhandlingsprojekt utforskar kulturarvsskapande processer över tid i en lokal kontext. Genom att studera hur olika aktörer har konstruerat och förhandlat såväl innehållet som betydelsen av detta kulturarv i skilda tider tillförs nya perspektiv på kulturarvsskapande processer.

Kulturarv skapas genom att aktörer konstruerar och förhandlar vad från det förflutna som ska förvaltas och eventuellt förmedlas, detta är en ständigt pågående process vilken kallas för den kulturarvsskapande processen. Konstruerandet och förhandlingarna inbegriper nödvändigtvis val om vad som ska inkluderas och vad som ska exkluderas, på så sätt skapas ett urval vilket leder till både minne och glömska. I denna avhandling undersöks processer där olika aktörer över hundra år har arkiverat, samlat, publicerat berättelser och skapat utställningar som relaterar till ett specifikt ämne: pälsbranschen i Tranås. Genom att studera hur olika aktörer har skapat pälsbranschens kulturarv i Tranås över en längre tid synliggörs hur sociala, politiska, ekonomiska och kulturella förändringar i samhället speglas i enskilda aktörers agerande för att hantera det förflutna i sin samtid.

Övrig forskning

Jag arbetade under 2020 i ett lokalhistoriskt projekt som heter ”Risinge – mitt i världen” som utgick från Risingebygden. Min roll i projektet var att skriva en litteraturgenomgång och forskningsöversikt som var klar hösten 2020. Projektet finansierades av Olof Skoglunds stiftelse och leddes av professor Hans Nilsson.

Akademisk bakgrund

Min akademiska bakgrund är inom såväl kulturvetenskap, hållbar samhällsutveckling, modevetenskap och historia. Min kandidatexamen är inom modevetenskap och masterexamen inom ekonomisk historia.

Nyheter

Organisation