CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) är ett ramverk för att utforma, driva och kontinuerligt utveckla utbildningar. Tekniska högskolan har tillämpat ramverket sedan dess tillkomst, och det är en central del i kvalitetssystemet för Tekniska högskolans utbildningar. Ramverket utformades ursprungligen för ingenjörsutbildningar, men det har vidareutvecklats för att kunna omfatta samtliga Tekniska högskolans utbildningsprogram.

Om CDIO

Akronymen CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) är tänkt att representera hela livscykeln för en produkt, process eller system, från att man har identifierat ett behov eller fått en idé – utvecklar, implementerar, tar i bruk, använder och avvecklar produkten/processen/systemet.

CDIO-ramverket består av följande huvuddelar:

  • En karakterisering (”definition”) av den roll som utbildningen syftar till.
  • Mål för de kunskaper, färdigheter och förmågor som förväntas för den roll som utbildningen syftar till. Målen formuleras baserat på dokumentet LiTH Syllabus, vilken är en utveckling av CDIO Syllabus.
  • Riktlinjer för hur ett utbildningsprogram bör utformas för att möjliggöra att studenterna når de uppsatta målen. Dessa riktlinjer finns i dokumentet CDIO Standards.
  • Metoder och verktyg för att arbeta systematiskt med utvecklingen av programmen.

Varför ska man använda CDIO-ramverket?

Det finns flera skäl till att CDIO-ramverket är en naturlig utgångspunkt när man jobbar med utveckling av utbildningar i allmänhet och utbildningar inom teknik och naturvetenskap i synnerhet.

Några av de viktigaste argumenten är:

  • Alla utbildningar behöver kontinuerligt arbete för att utveckla dess kvalitet och säkerställa att utbildningens mål uppfylls. CDIO-ramverket erbjuder ett systematiskt sammanhang för att göra detta.
  • CDIO kan karakteriseras som ”strukturerat sunt förnuft”. Många av ramverkets frågor och aspekter har alltid varit aktuella när man jobbar med utbildningsprogram, vinsten är att de är satta i ett systematiskt sammanhang.
  • Alltsedan ramverket skapades och i takt med att allt fler lärosäten börjat använda det har en stor mängd erfarenheter och goda exempel samlats, utifrån en gemensam referensram, vilket kan vara till hjälp i arbetet med de egna utbildningarna.

Hur används CDIO-ramverket inom Tekniska högskolans utbildningar?

Ramverket används på olika sätt inom alla utbildningar vid Tekniska högskolan, och några exempel på användning är Pionjärer inom strukturerat sunt förnuft (liu.se) och CDIO på Elektronikdesign: Tänk ut, designa, plocka ihop och ta i drift (liu.se).

Vidare används det som för att, inom ramen för Tekniska högskolans kvalitetssystem, visa på måluppfyllelse hos Tekniska högskolans utbildningsprogram. Detta görs med via de kursmatriser som finns för varje kurs och som sedan sätts samman till programmatriser, vilket man kan läsa mer om i Using Course and Program Matrices as Components in a Quality Assurance System (diva-portal.org).

Spridning

CDIO-ramverket har även varit till stöd för utvecklingen av det internationella kandidatprogrammet Experimental and Industrial Biomedicine vid Medicinska fakulteten, vilket rapporteras om i Nästa generations biomedicinare (liu.se) och Design and Outcome of a CDIO Syllabus Survey for a Biomedicine Program (diva-portal.org).

LiU har också medverkat till att sprida CDIO-ramverket till brasilianska universitet, och mera information om detta finns via LiU inspirerar brasilianska civilingenjörsutbildningar (liu.se).

Historik och organisation

The CDIO Initiative var från början var ett samarbetsprojekt mellan MIT, Chalmers, LiU och KTH med stöd från Wallenbergstiftelsen. Idag är det ett internationellt nätverk med över hundra medverkande lärosäten från hela världen. Utförlig information om bakgrund, innehåll, organisation och aktiviteter inom nätverket fås via cdio.org. Nätverket leds av The CDIO Council, vilket består av 15 personer, innefattande nätverkets två co-directors, ledarna för de olika regionerna (en per region) samt sex ledamöter vilka väljs (två per år och för en tid av tre år) i en procedur där varje lärosäte i nätverket har en röst. Sammansättningen av de olika regionerna samt ledarna för respektive region framgår under fliken About på cdio.org. Nätverkets Co-directors väljs för två år i taget. Nätverket, inklusive dess webbplats, administreras från CDIO Office, vilket är placerat vid Chalmers.

Aktiviteter

Huvudaktiviteten för nätverket är den årliga konferensen, CDIO International Conference, vilken normalt hålls i juni varje år. En förteckning över kommande och tidigare konferenser återfinns under fliken Meetings på sidan cdio.org. Det kan nämnas att 2006 arrangerades 2nd CDIO International Conference vid Linköpings universitet. Konferensen omfattar såväl plenar- som parallella sessioner, postersessioner, rundabordsdiskussioner och workshops. Första inskick av bidrag till konferensen är oftast i november. Utöver den årliga konferensen arrangeras också ett möte för hela nätverket, och detta hålls oftast i november. Det arrangeras också möten på regionnivå och nationell nivå, och inom den europeiska regionen hålls det årliga mötet numera oftast i januari eller februari. Tid och plats för dessa möten, såväl tidigare som kommande, återfinns under fliken Meetings.