PUG - Pedagogiska utvecklingsgruppen

En satsning sedan 2009 för att främja utveckling av pedagogisk verksamhet inom Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Tekniska högskolans pedagogiska utvecklingsgrupp (PUG) är ett uppdrag från fakultetsstyrelsen. Syftet är att främja pedagogisk utveckling för Tekniska högskolans utbildningar på grundläggande och avancerad nivå. PUGs huvudsakliga uppgift är att årligen utlysa och utvärdera projekt, samt föreslå fördelning av projektmedel till dekanus och Ledningsgruppen för utbildning (LGU). Förutom det ska PUG fungera som referensgrupp för övergripande högskolepedagogiska frågor och samverka med universitetets pedagogiska enhet, Didacticum. Aktiviteter utöver dessa kan ske efter diskussion med LGU.

Övergripande mål för PUG

PUG vill arbeta för god pedagogik och en miljö där lärare såväl som studenter utvecklas. Våra nyckelord i detta arbete är:

  • Kreativitet - Ett arbetsklimat fyllt av utmaningar, fart och fläkt, som kännetecknas av frihet och stöd från studiekamrater och lärare och där det finns tid till reflektion såväl som rätt att misslyckas och möjligheter att ta nya tag.
  • Perspektiv - Reflektion och kritiskt tänkande som vägar till att förstå de större sammanhangen – att se bortom boken.
  • Motivation - Inspirerande aktiviteter som stimulerar, involverar och engagerar.
  • Progression - En tydlig röd tråd och progression i kurser och program: mål, undervisning och examination.
  • Samarbete - Ett inkluderande klimat där aktiverande undervisningsformer uppmuntrar till samarbete mellan studenter och samspel med lärare.
  • Självlärande - Ett förhållningssätt där studenter blir medvetna om, tar ansvar för och styr sitt lärande.
  • Examination - Objektiv och rättssäker examination som styrmedel – tidigt och regelbundet.

PUG-projekt och PUG-medel

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet har varje år sedan 2009 avsatt 1 miljon kronor (exklusive OH) till projekt för pedagogisk utveckling. PUG tar årligen fram en utlysning som förklarar vilka kriterier årets ansökan måste uppfylla och hur inkomna projektidéer kommer/rangordnas. Efter värdering av inkomna ansökningar lämnas en rekommendation till LGU, om vilka ansökningar som bör tilldelas medel inom den ekonomiska ramen.

PUG-dagen

Varje höst arrangerar vi PUG-dagen, en halvdag med fokus på pedagogisk utveckling, där lärare på Tekniska fakulteten får ta del av ett inledande gemensamt föredrag av någon intressant inbjuden person. Därefter följer föredrag av och samtal med kollegor som delar med sig av sina pedagogiska erfarenheter, presenterar sitt genomförda PUG-projekt samt annat intressant som rör pedagogiska aspekter i undervisningen.

Mer information

På PUGs samarbetsyta finns mer information om hur vi arbetar med pedagogisk utveckling. Du får också fördjupad information om årets PUG-utlysning och PUG-dagen. Här finns även projektredovisningar och rapporter?
Har du ett liu-ID är du automatiskt medlem på sidorna. Om du saknar liu-ID måste vi lägga till din e-postadress för att du ska få tillgång, i så fall kontaktar du PUGs föreståndare Lasse Alfredsson.

 

 

Beviljade ansökningar om medel för pedagogisk utveckling Visa/dölj innehåll

Här har vi listat de projekt som beviljats medel från 2009 till idag

2022

2021

2020

2019

2018-2009