Från nyexminerade till hållbara lärare

Många lärare och förskollärare känner att första året i arbetslivet är utmanande. Steget från lärarutbildning till att vara ansvarig lärare är stort. Skolcheferna i region Östergötland tillsammans med Linköpings universitetet var därför överens om att vi har ett gemensamt ansvar att möta upp detta.

För att ge de nyutexaminerade lärarna en bra start i yrket startades samverkansprojektet ”Mottagning av nyutexaminerade förskollärare och lärare” som en del av Skolsamverkan Öst.
- Vi hoppas att detta stöd kommer användas och göra skillnad för våra nyutexaminerade lärare, säger Alma Jahic Pettersson, projektledare för Skolsamverkan Öst.

För att se till att nyexaminerade lärare får en bra introduktion startades samverkansprojektet ”Mottagning av nyutexaminerade förskollärare och lärare”.
- Det ska finnas en likvärdighet och ansvarsfördelning på alla nivåer, från huvudman till mentor och nyexaminerad lärare, säger Alma Jahic Pettersson.

Ett pilotprojekt har genomförts under vårterminen 2023, där Norrköping och Åtvidabergs kommun har deltagit. Mjölby kommun har deltagit som referenskommun, då Mjölby har ett etablerat introduktions- och mentorprogam sedan tidigare.

Inom projektet har det tagits fram en kommunövergripande vägledning som ska vara ett stöd i ansvarsfördelningen mellan huvudman, rektor, mentor samt nyutexaminerade förskollärare/lärare. Som en del av den kommunövergripande vägledningen har även ett självskattningsformulär utarbetats med avsikt att fungera som ett verktyg för att hitta den nyutexaminerades styrkor och utvecklingsområden. Målsättningen med projektet är en ökad trygghet, likvärdighet och långvarighet i yrket.
- Vi ser att nyexaminerade slutar inom några år och vi har inte råd att tappa dem. Vi måste behålla så många vi kan och se till att de blir rustade och hållbara som lärare, säger Kajsa Andersson Lundblad, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen på Norrköpings kommun.

Som en del av pilotprojektet svarar alla fyra ansvarsområden i aktuella kommuner på en enkät med fokus på kännedom och implementering gällande förutsättningar och stöd för mottagande av nyutexaminerade förskollärare och lärare. Projektet avslutas med en rapport och presentation för alla intresserade inom region Östergötland och LiU.

Projektet som drivs inom Skolsamverkan öst, är ett samarbete mellan LiU och kommunerna i Östergötland.

Digital självscanning

Vi erbjuder ett digitalt självskattningsformulär som hjälper dig utveckla din yrkesroll och öka tryggheten, likvärdigheten och varaktigheten i ditt arbete inom region Östergötland.

Ta del av formulären

Självskattningsformulär för nyexaminerade lärare

Självskattningsformulär för nyexaminerade förskollärare

Vägledning

Huvudman
 • förankrar arbetet med den kommunövergripande vägledningen i hela
  organisationen.
 • skapar strategier för att få en uppdaterad bild av antalet nyanställda
  adepter i kommunen.
 • ger rektorerna förutsättningar att genomföra introduktionsperioden på enheten.
Rektor
 • ger adepten en övergripande bild av enheten och vad som är i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet.
 • utser en lämplig mentor.
 • ger mentor och adept förutsättningar att genomföra introduktionsperioden planera för avstämning och utvärdering med mentor och adept, i samband med uppstart, mitt och slut på introduktionsperioden, förslagsvis med utgångspunkt i självskattningsformuläret för lärare respektive för förskollärare. 
Mentor
 • Planerar regelbundna samtal med adepten.
 • Fungerar stödjande för adepten.
 • Utvärderar adeptens framsteg, förslagsvis med utgångspunkt i självskattningsformuläret för lärare respektive självskattningsformuläret för förskollärare.
Adept
 • Deltar aktivt i de regelbundna samtalen.
 • Arbetar aktivt för att utveckling i definierade områden sker, förslagsvis med utgångspunkt i självskattningsformuläret för lärare respektive självskattningsformuläret för förskollärare.

För mer vägledning för hur huvudman och rektor kan organisera introduktionsperioden se Skolverkets stöd för att arbeta strategiskt med “introduktionsperiod för lärare och förskollärare” skolverkets stöd 1 samt skolverkets stöd 2.

Kontakta oss

Skolsamverkan