Inom Skolsamverkan Öst arbetar vi tillsammans för att stärka och utveckla skolan och lärarutbildningen. Linköpings universitet (LiU) och kommunala skolhuvudmän i Östergötland i samverkan. 

Vårt arbete inom Skolsamverkan Öst är ett avtalsbundet samarbete som styrs av parternas behov främst inom områden som skolutveckling, kompetensförsörjning, kompetensutveckling, utbildningsvetenskaplig forskning, lärarutbildning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Vårt avtal sträcker sig över tvåårsperioder, och tillsammans med skolhuvudmännen skapar vi en verksamhetsplan som definierar fokusområdena för avtalsperioden.

Plattform för utveckling 

Skolsamverkan Öst bygger en stabil plattform för gemensamma satsningar för utveckling av skola och lärarutbildning. För perioden 2024/2025 har vi prioriterat tre områden:

  • Kompetensutveckling: Vi arbetar med kompetensutveckling bland annat genom tematiska seminarieserier samt en årlig konferens om praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund.
  • Från nyexaminerad till hållbar lärare: Gemensamt arbete med övergången från lärarutbildning till skola som syftar till att ge bättre förutsättningar för nyexaminerade lärare.
  • Lärare i Östergötland: Vi samverkar för att stärka attraktionskraften till läraryrket och till lärarutbildningen i Östergötland.

Satsningar

Aktuellt

Två lärare står i en trappa.

Rapport om mottagningssamverkan

Nu har vi släppt rapporten ”Mottagningssamverkan - från nyutexaminerad till hållbar lärare”. Tillsammans med Linköpings universitet har vi, inom ramen för Skolsamverkan Öst, skapat en kraftfull strategi.

Digital självskattning

För nyexaminerade lärare och förskollärare

Inom satsningen "mottagning av nyexaminerade förskollärare och lärare" erbjuder vi kommunövergripande vägledning och ett digitalt självskattningsformulär som fungerar som stöd för att utveckla den professionella yrkesrollen och för att därmed få en ökad trygghet, likvärdighet och långvarighet i yrket inom region Östergötland.

Digitalt självskattningsformulär

För nyexaminerade lärare
För nyexaminerade förskollärare

Läs mer om satsningen Mottagning av nyexaminerade förskollärare och lärare

Kontakt

Organisation och styrning

Organisatoriskt drivs Skolsamverkan Öst av det regionala Skolchefsnätverket, där LiU är en aktiv del.

Skolsamverkansrådet, med representation från LiU och våra partners, agerar som arbetsutskott och förbereder ärenden för beslut inom Skolchefsnätverket. Kommunerna betalar årliga avgifter till Skolsamverkan Öst, medan LiU finansierar sin del genom arbetsinsatser.

 

Relaterad information