Skolsamverkan Öst

Kommunerna i regionen och LiU har länge samarbetat kring utveckling av skola, lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning. Sedan årsskiftet 2019-2020 har samarbetet fördjupats genom inrättandet av Skolsamverkan Öst.

Det är ett ”avtalsbundet” samarbete med syfte att uppmuntra till engagemang från de olika parterna, underlätta regionalt samarbete samt ge en ökad ömsesidig stabilitet åt den gemensamma samverkan.

Verksamhet

Verksamheten inom Skolsamverkan Öst styrs av parternas behov av fördjupat samarbete främst inom områden som skolutveckling, kompetensförsörjning, kompetensutveckling, utbildningsvetenskaplig forskning, lärarutbildning och VFU, men också exempelvis insatser för ökade övergångstal till högre studier samt aktiviteter riktade till skolelever. Avtalet sträcker sig över tvåårsperioder för vika en handlingsplan upprättas där LiU och skolhuvudmännen gemensamt beslutar vilka aktiviteter som ska vara i fokus under avtalsperioden.

För avtalsperioden 2020/2021 har två prioriterade områden valts ut:

  • Kompetensutveckling genom tematisk seminarieserie om forskningslitteracitet som är öppen för lärare och skolledare och syftar till att jobba med skolutveckling på vetenskaplig grund.
  • Gemensamt arbete med övergången från lärarutbildning till skola som syftar till att ge bättre förutsättningar nyutexaminerade lärare.

Organisation och styrning

Beslut om Skolsamverkan Östs verksamhet tas i det regionala Skolchefsnätverket (i vilket LiU ingår) som fungerar som ledningsstämma. LiU Skolsamverkansråd fungerar som arbetsutskott och bereder frågor till ledningsstämman. Kommunerna erlägger årligen avgift till Skolsamverkan Öst och LiU finansierar med motsvarande summa i form av arbetsinsatser. 

Taggar Visa/dölj innehåll