Skolsamverkan Öst

Målet med Skolsamverkan Öst är att samverka och bygga en stabil plattform för gemensamma satsningar för utveckling av skola och lärarutbildning. Skolsamverkan Öst är ett avtalsbundet samarbete mellan LiU och Östergötlands kommunala skolhuvudmän.

Verksamheten inom Skolsamverkan Öst styrs av parternas behov av fördjupat samarbete främst inom områden som skolutveckling, kompetensförsörjning, kompetensutveckling, utbildningsvetenskaplig forskning, lärarutbildning och VFU, men också exempelvis insatser för ökade övergångstal till högre studier samt aktiviteter riktade till skolelever. Avtalet sträcker sig över tvåårsperioder för vilka en handlingsplan upprättas där LiU och skolhuvudmännen gemensamt beslutar vilka aktiviteter som ska vara i fokus under avtalsperioden.

För avtalsperioden 2022/2023 har två prioriterade områden valts ut:

 • Kompetensutveckling genom tematiska seminarieserier samt en årlig konferens om praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund
 • Gemensamt arbete med övergången från lärarutbildning till skola som syftar till att ge bättre förutsättningar nyutexaminerade lärare.

Organisation och styrning

Beslut om Skolsamverkan Östs verksamhet tas i det regionala Skolchefsnätverket (i vilket LiU ingår) som fungerar som ledningsstämma. LiU-externt Skolsamverkansråd fungerar som arbetsutskott och bereder frågor till ledningsstämman. Kommunerna erlägger årligen avgift till Skolsamverkan Öst och LiU finansierar med motsvarande summa i form av arbetsinsatser.

Gemensamma satsningar

En stabil plattform för gemensamma satsningar för utveckling av skola och lärarutbildning.

Stabil plattform

Skolsamverkan Öst är en stabil plattform för gemensamma satsningar för utveckling av skola och lärarutbildning.

 • Regionalt projekt: mottagning av nyutexaminerade förskollärare och lärare 
 • Gemensam kompetensutveckling /tematiskt samarbete
  • Konferensen ” Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund”
  • Seminarieserien

Mottagning av nyutexaminerade förskollärare och lärare 

Målsättningen med det regionala samverkansprojektet ”Mottagning av nyutexaminerade förskollärare och lärare” är att genom en gemensam strategi säkerställa introduktionsperioden inom regionen. Strategin baserar sig på den inom projektet framtagna kommunövergripande vägledningen som ska vara ett stöd för huvudman, rektor, mentor samt nyutexaminerad lärare. Förutom den kommunövergripande vägledningen har vi inom projektet även tagit fram ett digitalt självskattningsformulär som ska fungera som stöd för att utveckla den professionella yrkesrollen och för att därmed få en ökad trygghet, likvärdighet och långvarighet i yrket inom region Östergötland.

Kompetensutveckling /tematiskt samarbete

Konferensen "Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund” är en mötesplats för lärare, skolledare, studenter och forskare vars målsättning är att bidra till att skolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

De tematiska seminarieserierna erbjuder lärare i alla skolformer kompetensutveckling inom relevanta ämnen för skolutveckling. Seminarieserien baseras på aktuell forskning och där föreläsningsinslag blandas med gruppdiskussioner. Tema tidigare års serier:

 • Ledarskap i skolan och klassrummet
 • Pedagogiska strategier för att arbeta med elever med NPF
 • Forskningslitteracitet

Aktuellt

Organisations och styrning

Kontakt