Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Är du intresserad av människors beteende och vill lära dig mer hur vi fungerar både som individer och i grupp? På den här kursen läser du sociologi, pedagogik och psykologi, en kombination som gör att du får en fördjupad förståelse för människors beteende. 

Kursen ger dig en helhetssyn på människors beteende som går att tillämpa på många olika områden i vardags- och yrkeslivet. Det kan handla om förståelse av hur och varför människor agerar på särskilda sätt på och samarbete mellan individer. Det kan också handla om förståelse för människors utveckling och förutsättningar för lärande genom livet. Du får kunskaper som är användbara för att göra vad som sker omkring dig begripligt och för att kunna påverka eller förändra. Det gäller i sammanhang där du möter andra människor, oavsett om det är på din fritid, i ditt arbete eller i familjen. 

Det som gör denna kurs speciell är att du får inblick i de olika ämnena men också lär dig att integrera de olika synsätten de medför på aktuella teman. 

Karriär och framtid

Kursen ger dig teoretisk kunskap och förståelse som är till nytta inom olika yrken. Våra tidigare studenter arbetar inom områden som socialt arbete, behandling, hälsa/livsstil, HR och utredning.

Så här läser du

Den beteendevetenskapliga grundkursen bygger både på individuellt arbete och arbete i grupp vilket ger goda möjligheter till att lära känna och vara tillsammans med samma kursgrupp under två terminer. Våra lärare är kvalificerade och motiverade vilket ger dig goda möjligheter till utvecklande studier som hjälper dig framåt oavsett om du läser kursen för att du är nyfiken på området eller om du planerar för fortsatta studier.

Fortsatta studier

Vid genomförd kurs har du behörighet att söka till fortsättningskurserna inom ämnena pedagogik, psykologi och sociologi vid Linköpings universitet och på så sätt kan kursen användas för att läsa till en generell examen på LiU i något av de beteendevetenskapliga ämnena.

Mer om Beteendevetenskaplig grundkurs (BVG)

Hur ser studietiden ut?

BVG läser du under två terminer; det innebär att du hinner möta på många olika former för undervisningen. Vi har föreläsningar, ofta dialogbaserade, seminarier och grupparbeten. Grunden är dock alltid det individuella arbetet; även vid grupparbeten måste du förbereda dig på egen hand. Under kursen läser du åtta olika delkurser som har olika innehåll och struktur. Det finns en tanke med detta, inget kursupplägg passar alla men på detta sätt finns det möjligheter att möta studenters olika behov.

Hur lär jag mig som student?

Föreläsningar är grunden för att på ett snabbt sätt komma in och få en överblick av ett område. Men därefter börjar det riktiga arbetet; det är när du själv läser och tänker samt diskuterar med andra som du lär dig. Skrivprocessen är också viktig, ibland skriver du själv och ibland tillsammans med andra.

Under kursens gång kommer du märka av att det ställs allt fler krav på dig. Vi vill stötta våra studenter att successivt blir mer självständiga. Du lär dig reflektera och kritiskt granska samt öka din förståelse för individers olika behov. Det är viktiga kunskaper både för vidare studier och kommande arbetsliv.

Vad lär jag mig som student?

Du lär dig otroligt mycket när du läser BVG. Du får kunskap i de olika ämnena men också mycket annat. Du lär dig att presentera och skriva samt samarbeta med andra människor. På utbildningen ses gruppen som en resurs, du ska inte behöva förlita dig på dig själv hela tiden. Hur man samarbetar är en viktig kunskap som du kommer att ha nytta av i ditt framtida arbetsliv.

Hur examineras kursen?

Även här kommer du att möta olika typer av examinationer. Det kan vara hemtenta, dvs en skriftlig uppgift som ibland görs enskilt och ibland i grupp. De kan vara mindre uppgifter som du har en dag på dig att skriva, andra är större och kan sträcka sig upp till fem veckor. Du kommer också ha salstentor och muntliga examinationer.
Foto Anna Nilsen

Mer om kursen

Röster om kursen

Efter studierna

En unik examen