Nationalekonomi 1, grundkurser

30 hp
En föreläsningssal med studenter och lärare

Nationalekonomi 1, grundkurser, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Nationalekonomi 1, grundkurser, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Nationalekonomi 1, grundkurser, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Nationalekonomi ger en förståelse för hur samhället fungerar. Du lär dig allt från hur reporäntan påverkar din ekonomi till vilken effekt en sockerskatt kan ha på enskilda individers val. Du för en förståelse för ekonominyheterna samtidigt som du får ökad förståelse för företags beteende, individers beteende och politikers beteende. Målet med alla kurser i nationalekonomi är att öka förståelsen för hur samhället hushållar med knappa resurser, hur resurser kan användas utan att samhället slösar på dessa resurser. 

Nationalekonomi 1 är ett kurspaket. Kurserna som erbjuds inom Nationalekonomi 1 introducerar ämnet nationalekonomi och ger dig grunden till fortsatta studier i nationalekonomi. Ämnet är internationellt enhetligt och kursinnehållet motsvarar vad som brukas tas upp på introduktionsnivån oavsett var i västvärlden du börjar läsa.

Kurspaketet i Nationalekonomi 1 består av tre obligatoriska kurser samt ett val mellan två kurser. I kurserna kommer du lära dig om marknadsekonomins grunder och hur marknader och handel fungerar ur den ekonomiska teorins perspektiv, samt hur marknader fungerar i ett större sammanhang. Vi kommer även fokusera på enskilda marknader under olika konkurrensförutsättningar och vilka konsekvenser det får för vår välfärd. Du kommer få grundläggande kunskaper om marknadsekonomi i relation till politiska beslut och regleringar. Ett annat centralt innehåll är hur konjunkturcykeln fungerar, hur arbetslöshet, inflation och bruttonationalprodukt utvecklas över tid och vad som skapar hållbar tillväxt. 

Kurserna vänder sig i första hand till dig som vill designa din egen utbildning och ta ut en unik examen, men även civilingenjörer och högskoleingenjörer med relevanta förkunskaper är välkomna att söka.

Delkurser inom Nationalekonomi 1

 

730G70 Marknadsekonomins grunder, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till nationalekonomi. Du får bekanta dig med grundläggande nationalekonomiska problem, till exempel: vad är bnp? Du får också kunskap om hur individer fattar beslut utifrån sin budget och upplevd nytta. Målet med kursen är att lära sig tänka som en nationalekonom och få förståelse för begrepp som exempelvis alternativkostnad, sunk cost, priskänslighet och inflation. Du kommer få en ökad förståelse för hur varumarknaden och arbetsmarknaden fungerar samt hur konjunkturen i ett land ser ut.

730G71 Makroekonomi, 7,5 hp

I den här kursen lär du dig mer om hur ett lands ekonomi fungerar samt hur staten i ett land kan påverka ekonomin. Vad händer när centralbanken sänker reporäntan? Hur hänger bnp, inflation, arbetslöshet och utrikeshandel ihop? Staten i ett land kan påverka landets ekonomi med hjälp av stabiliseringspolitik. Du kommer att få lära dig hur det kan fungera, samt vad ekonomisk tillväxt innebär. Efter den här kursen kommer din förståelse för ekonominyheterna att öka.

730G72 Mikroekonomi, 7,5 hp

I den här kursen lär du dig mer om hur företagen fattar beslut. Vad är det till exempel som avgör hur mycket ett företag producerar? Du kommer även lära dig skillnaden mellan olika marknadsformer, såsom monopol, monopolistisk konkurrens, oligopol och vilken effekt det har på välfärden. Skatter och utrikeshandel är andra områden som tas upp. Om staten vill införa en skatt på exempelvis bensin, hur bör den utformas för att vara samhällsekonomiskt optimal?

Som fjärde kurs i kurspaketet har studenterna ett val mellan 770G35 och 770G36 nedan.

770G35 Mikroekonomisk analys: rationalitet, hållbarhet och jämlikhet 7,5 hp

I de första tre kurserna i nationalekonomi har du som student fått lära dig de grundläggande nationalekonomiska teorierna. Denna kurs syftar till att utmana dessa och visa på vilka skillnader det finns mellan teori och verklighet. Detta kommer att göras genom att fokusera på olika aktuella forskningsområden inom rationalitet, hållbarhet, jämlikhet. I samtliga fall kommer saker som ofullständig information, spelteori och svekfullt beteende att vägas in för att visa på komplexiteten i ekonomiämnet. 

770G36 Globalisering och ekonomisk tillväxt, 7,5 hp

Av världens produktion exporteras ca en tredjedel över landsgränser. Kursen studerar modeller som förklarar ekonomisk tillväxt, kapital- och arbetskraftsrörlighet mellan länder, internationell handel med varor och tjänster, ekonomisk integration, industrilokalisering samt nationella och internationella miljöproblem. Kursen studerar även effektivitets- och fördelningseffekter av kvoter och sanktioner, tullar och subventioner. Som ett delmoment studeras modeller som förklarar politik, dvs. politisk ekonomi.

Undervisningsformer

Undervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar, lektioner och seminarier där litteratur samt olika teorier introduceras, diskuteras och tillämpas. Utbildningen bygger på arbete både i grupper samt individuellt, vilket kräver förberedelse och aktivitet. Studier på LiU kräver mycket eget ansvar, men det finns hjälp och stöd att få.

Vad kan man läsa efter Nationalekonomi 1?

Nationalekonomi 1 ger behörighet att söka till fortsättningskurser i nationalekonomi vid Linköpings universitet.

Ta examen i nationalekonomi

Läs vidare

En unik examen