En föreläsningssal med studenter och lärare

Nationalekonomi 1, grundkurser, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Nationalekonomi 1, grundkurser, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Nationalekonomi 1, grundkurser, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Nationalekonomi ger en förståelse för hur samhället fungerar. Du lär dig allt från hur reporäntan påverkar din ekonomi till vilken effekt en sockerskatt kan ha på enskilda individers val. Du för en förståelse för ekonominyheterna samtidigt som du får ökad förståelse för företags beteende, individers beteende och politikers beteende. Målet med alla kurser i nationalekonomi är att öka förståelsen för hur samhället hushållar med knappa resurser, hur resurser kan användas utan att samhället slösar på dessa resurser. 

Nationalekonomi 1 är ett kurspaket. Kurserna som erbjuds inom Nationalekonomi 1 introducerar ämnet nationalekonomi och ger dig grunden till fortsatta studier i nationalekonomi. Ämnet är internationellt enhetligt och kursinnehållet motsvarar vad som brukas tas upp på introduktionsnivån oavsett var i västvärlden du börjar läsa.

Kurspaketet i Nationalekonomi 1 består av tre obligatoriska kurser samt ett val mellan två kurser. I kurserna kommer du lära dig om marknadsekonomins grunder och hur marknader och handel fungerar ur den ekonomiska teorins perspektiv, samt hur marknader fungerar i ett större sammanhang. Vi kommer även fokusera på enskilda marknader under olika konkurrensförutsättningar och vilka konsekvenser det får för vår välfärd. Du kommer få grundläggande kunskaper om marknadsekonomi i relation till politiska beslut och regleringar. Ett annat centralt innehåll är hur konjunkturcykeln fungerar, hur arbetslöshet, inflation och bruttonationalprodukt utvecklas över tid och vad som skapar hållbar tillväxt. 

Kurserna vänder sig i första hand till dig som vill designa din egen utbildning och ta ut en unik examen, men även civilingenjörer och högskoleingenjörer med relevanta förkunskaper är välkomna att söka.

Delkurser inom Nationalekonomi 1

 

770G39 Marknadsekonomins grunder, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till nationalekonomi. Du får bekanta dig med grundläggande nationalekonomiska problem och modeller, och lär dig att tänka som en nationalekonom kring att hushålla med begränsade resurser. Utgångspunkt kommer vara marknadsmodellen som visar hur pris och kvantitet bestäms under specifika förutsättningar. Under kursen får du kunskap om hur individer och företag fattar beslut utifrån sin budget och upplevd nytta respektive produktionsstorlek. Du får förståelse för begrepp som exempelvis alternativkostnad, marginalprodukt, sunk cost, priskänslighet, BNP och inflation. Du kommer få en ökad förståelse för hur varumarknaden och arbetsmarknaden fungerar samt hur konjunkturen i ett land ser ut. 

730G71 Makroekonomi, 7,5 hp

I den här kursen lär du dig mer om hur ett lands ekonomi fungerar samt hur staten i ett land kan påverka ekonomin. Vad händer när centralbanken sänker reporäntan? Hur hänger bnp, inflation, arbetslöshet och utrikeshandel ihop? Staten i ett land kan påverka landets ekonomi med hjälp av stabiliseringspolitik. Du kommer att få lära dig hur det kan fungera, samt vad ekonomisk tillväxt innebär. Efter den här kursen kommer din förståelse för ekonominyheterna att öka.

770G37 Mikroekonomi, 7,5 hp

I den här kursen kommer du att lära dig hur olika marknadsformer, från fullständig konkurrens till oligopol, fungerar och förstå hur de kan påverka företagens beslut kring prissättning och produktion. Under kursens gång kommer du även att få insikter i hur företag strategiskt anpassar sitt beteende baserat på den marknadsform de opererar inom. Vidare introduceras du till begreppet "välfärd", dess koppling till marknadsstrukturer och hur den kan påverkas av så kallade marknadsmisslyckanden. Slutligen diskuterar vi argumenten för och emot statliga ingrepp på marknader i ljuset av deras påverkan på tillväxt, omfördelning och välfärd. Förbered dig på en spännande resa genom mikroekonomins fascinerande landskap!

Som fjärde kurs i kurspaketet har studenterna ett val mellan 770G35 och 770G36 nedan.

770G35 Mikroekonomisk analys: rationalitet, hållbarhet och jämlikhet 7,5 hp

I de första tre kurserna i nationalekonomi har du som student fått lära dig de grundläggande nationalekonomiska teorierna. Denna kurs syftar till att utmana dessa och visa på vilka skillnader det finns mellan teori och verklighet. Detta kommer att göras genom att fokusera på olika aktuella forskningsområden inom rationalitet, hållbarhet, jämlikhet. I samtliga fall kommer saker som ofullständig information, spelteori och svekfullt beteende att vägas in för att visa på komplexiteten i ekonomiämnet. 

770G36 Globalisering och ekonomisk tillväxt, 7,5 hp

Av världens produktion exporteras ca en tredjedel över landsgränser. Kursen studerar modeller som förklarar ekonomisk tillväxt, kapital- och arbetskraftsrörlighet mellan länder, internationell handel med varor och tjänster, ekonomisk integration, industrilokalisering samt nationella och internationella miljöproblem. Kursen studerar även effektivitets- och fördelningseffekter av kvoter och sanktioner, tullar och subventioner. Som ett delmoment studeras modeller som förklarar politik, dvs. politisk ekonomi.

Undervisningsformer

Undervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar, lektioner och seminarier där litteratur samt olika teorier introduceras, diskuteras och tillämpas. Utbildningen bygger på arbete både i grupper samt individuellt, vilket kräver förberedelse och aktivitet. Studier på LiU kräver mycket eget ansvar, men det finns hjälp och stöd att få.

Vad kan man läsa efter Nationalekonomi 1?

Nationalekonomi 1 ger behörighet att söka till fortsättningskurser i nationalekonomi vid Linköpings universitet.

Ta examen i nationalekonomi

Läs vidare

En unik examen