Foto: Tima Miroshnichenko, Pexels
En teoretisk och praktisk påbyggnadsutbildning för tandsköterskor. Du lär dig att duka upp inför operation, tillämpa hygientekniska metoder, desinfektion av operationsrummet och grundläggande kunskaper om hur du hanterar medicinsk apparatur och instrument.

Målgrupp

Yrkesverksamma tandsköterskor.

Om utbildningen 

Innehåll

Kursen innehåller bland annat följande moment:

  • Människans anatomi i huvud-halsregionen inklusive luftvägar.
  • Grundläggande akutmedicin med relevans för käkkirurgi.
  • Käkkirurgiska behandlingsmetoder.
  • Planering, förberedelse och genomförande för käkkirurgiska operationer.
  • Hygien och vårdrelaterade infektioner.
  • Medicinsk teknisk apparatur, säkerhetsrisker.
  • Bemötande och etik.
  • Sjukdomslära och farmakologi med relevans för käkkirurgi.
  • Fördjupade kunskaper i käkkirurgisk operationsteknik och operationsmetoder.

Efter avslutad kurs ska du som deltagare kunna duka upp inför operation, tillämpa hygientekniska metoder och desinfektion av operationsrummet samt ha grundläggande kunskaper i hur du hanterar medicinsk apparatur och instrument.

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen ges under nio heldagar fördelade på fyra kurstillfällen. Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppdiskussioner i seminarieform. Under varje träff går vi igenom praktiska patientfall. Utöver detta ska deltagaren även utöva självstudier. Kursen innefattar fyra veckors randning (praktik). Kursdeltagarens arbetsgivare är ansvarig för att ordna med denna. Alla eventuella kostnader som uppstår i samband med randningen betalas av arbetsgivare.

Omfattning och examination

Examination sker genom en skriftlig tentamen. För att få godkänt i kursen krävs godkänt resultat på tentamen, fyra veckors randning på deltagarens hemort samt muntliga redovisningar av litteratur- och seminarieuppgifter. Kursen ger 15 hp.

Deltagare om utbildningen

Ketsuda Namwong arbetar som operationstandsköterska vid Käkklinkiken på universitetssjukhuset i Linköping, och gick kursen höstterminen 2023.

Varför valde du att gå utbildningen?

Att söka till den här utbildningen var ett naturligt steg för mig som vill utvecklas inom tandvårdsyrket. Jag hade bara hört bra saker om utbildningen från kollegor som redan gått den!

Vad har du lärt dig?

Jag tycker att det var en väldigt bra utbildning som har gett mig en bättre förståelse för käkkirurgi generellt. Undervisningen har hjälpt mig att fylla i kunskapsluckor som jag tidigare haft och kursens lärare var ett bra stöd i frågor som jag tidigare känt mig osäker på.

Gör utbildningen någon skillnad i din vardag som operationstandsköterska?

Ja, det tycker jag! Jag har fått ett ökat självförtroende och självsäkerhet, och jag förstår nu bättre varför vi gör saker på ett visst sätt. Det gör att jag känner mig tryggare med mina arbetsuppgifter. Jag har också en större tilltro till att våra patienter kommer att få en bra och mer effektiv behandling.

Kursdeltagaren Ketsuda Namwong i en operationssal.
Operationstandsköterskan Ketsuda Namwong. Foto: privat

Utbildningen ges av

Kontakt

Kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor

• Kursansvarig – om utbildningens innehåll och form.
• Projektlsamordnare – om frågor som rör ekonomi, avtal, regelverk och administration.