Är du noggrann och intresserad av kemi? Med en examen från Sveriges enda högskoleingenjörsprogram i kemisk analysteknik kan du gå rakt ut till jobb i många olika branscher – det är stor brist på personer med din kompetens. 

Högskoleingenjör i kemisk analysteknik

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Förhöjda halter av bly i en patients blod eller DNA från ett hårstrå i en mössa vid en brottsplats – kemiska analyser är viktiga inom både kriminalteknik, miljöarbete och vid kvalitetskontroller. De avslöjar om ett ämne är skadligt för människors hälsa, hjälper rättsväsendet att identifiera brottslingar eller säkerställer att rätt mängd aktiv substans finns i ett läkemedel. Den analytiska kemin ger svar på många angelägna frågeställningar.

Mycket tid i labbet

De första åren är en bred basutbildning i kemi och kemiteknik. Den ger de teoretiska grunderna och den terminologi som behövs för att hantera metoder och arbetssätt. Du tillbringar mycket tid i labbet där du övar din praktiska färdighet, skriver rapporter och gör presentationer. Två viktiga ämnesområden utöver kemi är matematik och ingenjörskunskap. I utbildningen ingår även verklighetsnära grupparbeten som kan innebära eftersökning av narkotikaspår på sedlar eller analyser av C-vitaminhalter i livsmedel. 

Forensisk analysteknik eller miljöteknik

Under det tredje året kan du välja kurser inom forensisk analysteknik (undersökningen av brottsspår) eller miljöteknik. Om du vill få erfarenhet från arbetslivet kan du göra en praktikperiod på något företag. Det ryms inom ramen för utbildningen. 

Examensarbetet - kronan på verket

Avslutningsvis gör du ett examensarbete som kan handla om att göra en miljöutredning, analysera industriella materialflöden eller utveckla metoder inom forensisk vetenskap. Du kan genomföra det i samarbete med ett företag eller en myndighet, eller inom universitetet. Vi har många internationella samarbeten som möjliggör examensarbete utomlands, till exempel i Schweiz. Arbetet låter dig knyta ihop det du lärt dig under utbildningen och ökar din självständighet inför arbetslivet. 

Karriär och framtid

En undersökning bland tidigare studenter från programmet visar att fyra av tio får jobb redan före examen. Den här yrkesgruppen är med andra ord mycket efterfrågad. Relevanta jobb finns inom polisens tekniska rotlar, hos företag som utför miljö- och livsmedelskontroller, på sjukhuslaboratorier och inom kemiteknisk tillverkningsindustri.

Det här läser du

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Karriär och framtid

Som högskoleingenjör i kemisk analysteknik är du navet i labbet. Dina uppgifter spänner över ett brett fält, från att förbereda och utföra prov, till analys och utveckling av nya metoder.

Kemiska analyser är ofta komplexa och du kommer att ägna mycket tid åt detektivarbete där du med hjälp av tillgänglig data sammanställer vad ett prov egentligen innehåller.

Arbetsområden

Du kommer att spendera en stor del av din tid i labbet, oftast med praktiskt arbete. Med en högskoleingenjörsexamen i kemisk analysteknik kan du till exempel jobba som:

  • Kriminaltekniker som undersöker kläder och skor från misstänkta, utvinner dna från blod, sperma, saliv, hår och ben från brottsplatser, gör kemiska undersökningar för att säkerställa ämnen av ett säkrat spår med mera.
  • Miljötekniker, där du samlar in och undersöker prover från vatten och mark för att leta efter föroreningar. Uppföljningar och förbättringar av miljöprestanda på tekniska anläggningar, hantering av händelser och rapportering. Utveckling av miljöuppföljningssystem, beräkningar och hantering av mätdata. Projekt på anläggningarna inom miljöområdet.
  • Analytisk kemist inom till exempel livsmedelsbranschen, där du undersöker livsmedel efter spår av hälsofarliga substanser.
  • Kvalitetsingenjör på kemi- och läkemedelsföretag, där du undersöker företagets produkter för att säkerställa att tillverkningen följt gällande normer.
  • Kemist med ansvar för farligt avfall. Hjälpa kunder att göra klassificeringar av avfall, göra bedömningar hur olika avfall ska tas omhand och transporteras enligt gällande lagstiftning. Att vara säkerhetsrådgivare rörande farligt gods för en teknisk koncern samt mot externa kunder.
  • Sjukhuskemist, där du analyserar prover och ansvarar för att underhålla, kravspecificera, köpa in och kalibrera avancerad labbutrustning.
  • Metodutvecklare inom kemibranschen, där du utvecklar nya och förbättrar äldre analysmetoder.
  • Processingenjör, där du följer och kvalitetssäkrar en industriell process som exempelvis papperstillverkning.

Du kan även välja att arbeta med kringliggande ämnen, till exempel genom att:

  • Vara kemikonsult inom miljölagstiftning, där du ger råd till statliga organisationer och företag om kemiska preparats miljöeffekter.
  • Läsa in lärarkompetens och arbeta som ämneslärare på högstadiet eller gymnasiet.

Röster om utbildningen

”Jag är väldigt intresserad av forensik”

Studenten Jonathan Nygren berättar om vad man läser på programmet i kemisk analysteknik, vad som är det bästa med att plugga i Linköping och vad han vill jobba med efter examen.

Tidigare student

Examensarbeten

Artiklar

Studentlivet

Utlandsstudier