Högskoleingenjörsprogram i kemisk analysteknik, 180 hp

Är du noggrann och intresserad av kemi? Med en examen från Sveriges enda högskoleingenjörsprogram i kemisk analysteknik kan du gå rakt ut till jobb i många olika branscher – det är stor brist på personer med din kompetens. 

Högskoleingenjör i kemisk analysteknik

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Förhöjda halter av bly i en patients blod eller DNA från ett hårstrå i en mössa vid en brottsplats – kemiska analyser är viktiga inom både kriminalteknik, miljöarbete och vid kvalitetskontroller. De avslöjar om ett ämne är skadligt för människors hälsa, hjälper rättsväsendet att identifiera brottslingar eller säkerställer att rätt mängd aktiv substans finns i ett läkemedel. Den analytiska kemin kan bidra med svar på många angelägna frågeställningar.

De första åren är en bred basutbildning i kemi och kemiteknik, med särskilt fokus på kemisk analysteknik. Den ger dig de teoretiska grunderna och den terminologi du behöver för att hantera metoder och arbetssätt. Du tillbringar mycket tid i labbet och övar upp din praktiska färdighet, skriver rapporter och gör presentationer. Utöver kemin är matematik ett viktigt ämne, liksom ingenjörskurser där du får kunskaper i försöks­planering och hur projektarbeten genomförs. I utbildningen ingår även ett verklighetsnära projektarbete som utförs i grupp. Ni kan exem­pelvis leta efter spår av narkotika på sedlar eller analysera C-vitaminhalter i livsmedel.

Examensjobb i Schweiz

Sista året fördjupar du dig inom forensisk analys­teknik (den vetenskapliga undersökningen av brottsspår) eller miljöteknik. Du kan lägga till valbara kurser inom exempelvis farmakologi, programmering eller retorik. Det avslutande examensarbetet där du ska lösa en större uppgift gör du på egen hand eller tillsammans med en annan student. Det kan handla om att göra en miljöutredning, utveckla metoder inom forensisk vetenskap eller analysera processer och materialflöden för industriföretag.

Du har även möjlighet att göra exjobbet på FHNW, The University of Applied Sciences and Arts Northwestern i Schweiz. De är världsledande inom kemi-/bioteknik och har den modernaste tekniken för laborationer. Ett mycket nära samarbete med landets industri och näringsliv medför att de kan ligga i framkant inom forskning och utveckling. FHNW är mycket angelägna om att ta emot studenter från programmet Kemisk analysteknik och flera erbjuds att stanna längre om de vill. Det finns även ett stipendium att söka för utlandsvistelsen.

Mycket god arbetsmarknad

Den som vill kan göra en praktikperiod inom ramen för utbildningen. Praktiken ska pågå i minst 3 veckor men kan vara längre. Oavsett längd får den räknas som en 6 hp-kurs. Du kan göra den utomlands eller på något av de företag där efterfrågan på den här kompetensen just nu är mycket stor. Ansvariga för programmet kan föreslå kontakter till olika praktikplatser.

Arbetsmarknaden för analytiska kemister är mycket god. En undersökning från 2015 bland tidigare studenter visar att fyra av tio hade jobb redan före examen. Inom den offentliga sektorn kan du jobba för polisen på en teknisk rotel, hos Rättsmedicinalverket eller på ett kommunalt miljökontor. Väljer du näringslivet kan du exempelvis arbeta med laboratorieanalyser eller med process- och kvalitetskontroll för ett läkemedelsföretag.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som högskoleingenjör i kemisk analysteknik är du navet i labbet. Dina uppgifter spänner över ett brett fält, från att förbereda och utföra prov, till analys och utveckling av nya metoder.

Kemiska analyser är ofta komplexa och du kommer att ägna mycket tid åt detektivarbete där du med hjälp av tillgänglig data sammanställer vad ett prov egentligen innehåller.

Arbetsområden

Du kommer att spendera en stor del av din tid i labbet, oftast med praktiskt arbete. Med en högskoleingenjörsexamen i kemisk analysteknik kan du till exempel jobba som:

  • Kriminaltekniker som undersöker kläder och skor från misstänkta, utvinner dna från blod, sperma, saliv, hår och ben från brottsplatser, gör kemiska undersökningar för att säkerställa ämnen av ett säkrat spår mm. Mer information om kriminaltekniska undersökningar finns på nfc.polisen.se/kriminalteknik/ 
  • Miljötekniker, där du samlar in och undersöker prover från vatten och mark för att leta efter föroreningar. Uppföljningar och förbättringar av miljöprestanda på tekniska anläggningar, hantering av händelser och rapportering. Utveckling av miljöuppföljningssystem, beräkningar och hantering av mätdata. Projekt på anläggningarna inom miljöområdet.
  • Analytisk kemist inom till exempel livsmedelsbranschen, där du undersöker livsmedel efter spår av hälsofarliga substanser.
  • Kvalitetsingenjör på kemi- och läkemedelsföretag, där du undersöker företagets produkter för att säkerställa att tillverkningen följt gällande normer.
  • Kemist med ansvar för farligt avfall. Hjälpa kunder att göra klassificeringar av avfall, göra bedömningar hur olika avfall ska tas omhand och transporteras enligt gällande lagstiftning. Att vara säkerhetsrådgivare rörande farligt gods för en teknisk koncern samt mot externa kunder. 
  • Sjukhuskemist, där du analyserar prover och ansvarar för att underhålla, kravspecificera, köpa in och kalibrera avancerad labbutrustning.
  • Metodutvecklare inom kemibranschen, där du utvecklar nya och förbättrar äldre analysmetoder.
  • Processingenjör, där du följer och kvalitetssäkrar en industriell process som exempelvis papperstillverkning.


Du kan även välja att arbeta med kringliggande ämnen, till exempel genom att:

  • Vara kemikonsult inom miljölagstiftning, där du ger råd till statliga organisationer och företag om kemiska preparats miljöeffekter.
  • Läsa in lärarkompetens och arbeta som ämneslärare på högstadiet eller gymnasiet.

Vad är ett examensarbete?
Visa/dölj innehåll

Tidigare studenter
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll