På ledningsmötet 2014, då LiU och ABB signerade avtalet om strategiskt partnerskap, beslutades det att den strategiska samverkan skulle koncentreras kring tre områden. Inom alla tre har det tagits kliv framåt.

En robot med två armar i förgrunden men en person i fokus.Den samarbetande roboten YuMi programmeras av studenter. Under de år roboten funnits på LiU har den varit till stor nytta för både utbildning och forskning. Foto Anders Ryttarson TörneholmOmrådena som LiU och ABB från början enades om att arbeta kring var att gemensamt driva forskning inom robotik, att utveckla möjligheterna för LiU:s studenter att komma till ABB såväl under, som efter utbildningen och att verka för en gemensam arena för att ge studenter och forskare nya utvecklingsmöjligheter.

- Glädjande nog har det hänt väsentliga saker när det gäller alla dessa tre områden som nu ligger som en solid bas för nästa steg i vår samverkan. Det gäller bland annat utvecklingen av robotlabb och därigenom låta LiU:s forskare, lärare och studenter få bättre tillgång till moderna robotar. Som ett första steg finns idag en YuMi på plats vid LiU och används i såväl undervisningen som forskningen. Diskussioner om utvecklingen av dagens robotlabb fortgår och ett bra komplement planeras just nu inom forskningsprojektet WASP (Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program) där man bygger upp forskningsarenan WARA Robotics (WARA står för Wallenberg Research Arenas).

Det berättar Jan-Ingvar Jönsson som under försommaren genomförde det första årliga ledningsmötet med ABB sedan han tillträdde som rektor i juli 2020. Som traditionen bjuder presenterade respektive ledning några viktiga punkter som hänt sedan det föregående mötet.

Från LiU:s sida berättade Jan-Ingvar Jönsson om det strategiska arbete han satt igång under året och under den följande diskussionen sa rektor bland annat:

- Det finns önskemål om att vi ska återta rollen som landets främsta tvärvetenskapliga universitet – en nisch där vi var pionjärer för 40 år sedan och som kommit att symbolisera våra förmågor att agera med både bredd och spets. Det kan naturligtvis ge en tätposition att tackla samhällsutmaningar som ”hållbar utveckling” och ”digitalisering”, som är centrala områden för oss framöver, från olika discipliner.

Mikael Dahlgren, med titeln Head of ABB Corporate Research Sweden, instämde:

- Digitalisering och hållbar utveckling är två stora trender även för oss på ABB att hantera på bästa sätt. Inom digitalisering ser vi en rad nya affärsmodeller. När det gäller hållbarhetsspåret handlar det bland annat om att våra produkter ska ha en cirkulär approach, vi måste spänna bågen för att förverkliga beslutet att det ska gälla 80 procent av våra produkter. Vår samverkan hittills med LiU har inneburit att vi startar från en bra nivå – även internationellt.

Det ABB alltid försöker förmedla, inte minst till studenter, är att inom ABB arbetar alla med hållbarhet – oavsett vilken uppgift man har. Det gäller såväl lokalt som globalt.
Lena Westerholm, sustainability manager för ABB

Stort fokus på hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna hade en särskild punkt under ledningsmötet. ABB:s Lena Westerholm som i sin tjänst bland annat är Sustainability Manager informerade:

- Det ABB alltid försöker förmedla, inte minst till studenter, är att inom ABB arbetar alla med hållbarhet – oavsett vilken uppgift man har. Det gäller såväl lokalt som globalt.

Lena Westerholm berättade vidare att ABB nyligen har tagit fram sin Hållbarhetsstrategi 2030:

- Den tidigare strategin som gällde fram till 2020 tog fasta på vad vi kunde göra inom företaget för att verka hållbart. Den nya strategin är breddad och har fokus på hur vi kan bidra till att våra kunder kan agera mer hållbart. Flera av dem är mycket intresserade av vad vi har på robotsidan som kan bidra till att minska utsläppen. Lena Westerholm fortsatte:

- Vi agerar utifrån fyra huvudområden: klimatfrågan, cirkulariet (där vi har stor glädje av LiU-professorn Mattias Lindahl), den sociala hållbarheten som bland annat handlar om mångfald och säkerhet – samt affärsetik.

Ledningarna för LiU och ABB uttryckte enighet kring att man i dag måste arbeta hårt med hållbarhet för att vara ett attraktivt universitet och en attraktiv arbetsgivare. Detta bekräftades av LiU-alumnerna Frida Lindfors, en av de många LiU-studenter som gjort sitt ex-jobb på ABB och Vendela Egonsdotter som går det eftertraktade traineeprogrammet på ABB. Dessa båda var med på mötet för att berätta om sin syn på vikten av hållbarhetsfrågor i undervisningen och på den framtida arbetsplatsen.

Gustaf Flodström, R&D site Manager and Global competence Manager at ABB Robotics, menade att det inte är svårt att hitta nyutexaminerade ingenjörer som är intresserade av hållbarhetsfrågor, men:

- Jag efterlyser mer utbildning och projekt för att kompetensutveckla medarbetare som redan arbetar på ABB. Annars kommer omställningen till ökad hållbarhet att ta för lång tid.

- Här tror jag att vi har mycket att tillföra, LiU kommer att satsa hårt inom området ”Livslångt lärande”, menade Peter Värbrand, vicerektor för samverkan. Vårt partnerskap handlar om att göra varandra bättre och hållbarhet är ett sådant område där vi kan kroka arm och hjälpas åt.

Per-Olof Brehmer, vicerektor för forskning, menade att också framtida utlysningar inom hållbar produktion är exempel på hur LiU och ABB kan agera tillsammans och Mikael Dahlgren bekräftade att det passar bra in i ABB:s vision som bland annat handlar om att transformera industrin till att bli mer cirkulär och hållbar.

Kontakt

Nyheter

En del av superdatorn som lyser rött.

LiU i centrum för nytt digitaliseringslabb

Med visionen att bli det ledande centret i Sverige för lärande inom digitalisering satsar nu Forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering, där Linköpings universitet ingår, på att bygga upp ett Expert Learning lab.

Gunnar Tornmalm, Scania, håller en dragning om automation inom transportsektorn inför ELLIIT-kollegorna.

Samverkan med industrin nyckeln till framgång

Med akademi och industri i nära samverkande symbios skördas i framgångar som gynnar både näringsliv och samhälle. Forskare och företagspartners träffades på LiU inom ramarna för ELLIIT, ett strategiskt forskningsområde.

En robot med två armar i förgrunden men en person i fokus.

De programmerar framtidens kollega

Vad innebär det att jobba som ingenjör? Det får förstaårsstudenterna på Yi-programmet ta reda på genom ett första tekniskt utvecklingsprojekt – att programmera den samarbetande roboten Yumi från ABB.

LiU:s strategiska partner