Strategiska partner för ökad konkurrenskraft

LiU har i dag åtta strategiska partner där samverkan syftar till ömsesidig utveckling och stärkt konkurrenskraft. Med ett långsiktigt perspektiv förs dialoger kring möjliga lösningar på såväl gemensamma som globala utmaningar. 

Det krävs bred samverkan på alla nivåer för att bidra till bildning, välfärd och hållbar tillväxt i samhället. Utbildning och forskning är beroende av goda relationer med andra aktörer och därför har LiU sedan start samverkat med andra lärosäten, med företag, myndigheter och offentliga organisationer.

– Sedan några år har vi även en samverkansform som kallas strategiska partner. Syftet är att i ett mer långsiktigt perspektiv föra dialoger kring de framtida globala utmaningar som många aktörer i vårt land måste hjälpas åt att tackla, säger Peter Värbrand, vicerektor för samverkan vid LiU. Det är frågor där vi tillsammans, och med bredd och spets, kan stärka varandra och till exempel utveckla helt nya gemensamma forskningsinitiativ.

I dag har LiU avtal med åtta strategiska partner: Linköpings och Norrköpings kommuner, Region Östergötland, Tekniska verken, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), ABB Sverige, Ericsson och Saab.

Närbild på hand som signerar ett avtalHelen Dannetun signerar avtal för Linköpings universitet

Handlingsplaner som ger resultat

Inriktningen på de olika avtalen skiljer sig åt, det gemensamma är att respektive organisations ledning träffas årligen för en uppföljning av handlingsplaner samt diskussion och beslut om de kommande riktlinjerna.

Varje punkt i handlingsplanen har en ansvarig i vardera organisationen med uppgift att korsvis underlätta, inspirera och förmedla kontakter så att det blir resultat. Riktlinjerna handlar till exempel om gemensam innovationsutveckling, aktiviteter för att få unga att intressera sig för högre studier och forskning, att våra studenter ska hitta bra praktikplatser (så kallad verksamhetsförlagd utbildning) under sin studietid och att forskargrupper som inte mötts tidigare gör det.

– För att stärka LiU:s vision om lyskraft är målet att vi tillsammans med våra strategiska partner långsiktigt kan stärka konkurrenskraften och attraktiviteten. Detta för att vi med bästa möjliga kvalitet och relevans fortsatt kan bidra till kunskap och nytta i samhällsutvecklingen, berättar LiU:s rektor Helen Dannetun. Det är viktigt att dialogerna bygger vidare på de långa relationer och goda samarbete som flera av våra forskare och lärare redan har med dessa strategiska partner.

LiU:s strategiska partnerVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll