Strategiska partner för ökad konkurrenskraft

Linköpings universitet (LiU) har avtal med åtta strategiska partner: Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Region Östergötland,
Tekniska verken, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI),
ABB Sverige, Ericsson och Saab.

Inom de strategiska samverkansavtalen tar parterna upp långsiktiga beröringspunkter inom forskning, utbildning och nyttiggörande. Detta ska ses som ett komplement till den övriga samverkan som sker runt om i verksamheten. Syftet är att i ett mer långsiktigt perspektiv föra dialoger kring framtida utmaningar. Det är frågor där parterna tillsammans, och med bredd och spets, kan stärka varandra och bland mycket annat utveckla helt nya gemensamma initiativ.

Samverkan kring utbildning, forskning och innovation

Den samverkan som Linköpings universitet har tillsammans med strategiska partner utgör en viktig rekryteringsbas för framtidens studenter och doktorander. Den bidrar även till att skapa attraktiva karriärvägar för studenter när de har studerat färdigt. LiU ligger i topp i landet när det gäller att snabbt komma i arbete efter sin utbildning och det sker bland annat genom meningsfyllda sommar- och exjobb och i vissa fall även traineeprogram med mycket hög kvalitet och ambitionsnivå. 

Samverkansavtalen är också betydelsefulla som bas för att väcka helt nya forskningsfrågor; universitetets forskare får bättre förutsättningar att ta sina resultat vidare mot ytterligare utveckling och nyttiggörande och det ger också en gynnsam miljö för innovationer – för alla parter. 

Livslångt lärande och mobilitet

Traditionellt handlar begreppet Livslångt lärande mycket om uppdragsutbildning och detta behöver LiU paketera tillsammans med sina strategiska partner. Det kan till exempel  handla om att man kan behöva fylla på viss kunskap när man efter sin grundutbildning kommer ut i arbetslivet.  

Begreppet mobilitet associeras ofta till ganska uppstyrda regler kring adjungeringar, till exempel att en forskarrepresentant från industrin blir anställd på deltid vid LiU, eller doktorander som delvis blir anställda inom industrin, sk industridoktorander. Affiliering innebär ett mindre administrativt styrt sätt att öka mobiliteten mellan olika sektorer och de in- och utflöden av personer som på olika sätt kan arbeta tillsammans med Linköpings universitet. Det kan även handla om personer som inte gjort akademisk karriär utan som varit ute i arbetslivet och som sedan vill tillbaka till universitetet.

Det här är helt i linje med hur flera av LiU:s strategiska partner resonerar – att det finns flera intressanta lösningar som ger ett Livslångt lärande på bägge håll. 

LiU:s strategiska partner

LiU har i dag åtta strategiska partner där samverkan syftar till ömsesidig utveckling och stärkt konkurrenskraft. Med ett långsiktigt perspektiv förs dialoger kring möjliga lösningar på såväl gemensamma som globala utmaningar.

Kontakt