Strategiska partner för ökad konkurrenskraft

I dag har Linköpings universitet (LiU) avtal med åtta så kallade strategiska partner: Linköpings och Norrköpings kommuner, Region Östergötland, Tekniska verken, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), ABB Sverige, Ericsson och Saab.

Inom de strategiska samverkansavtalen tar parterna upp långsiktiga beröringspunkter som diskuteras på ledningsnivå och som även innebär en hel del verkstad inom forskning, utbildning och nyttiggörande.

– Det här stör inte den övriga samverkan som sker runt om i verksamheten, utan ska ses som ett komplement. Syftet är att i ett mer långsiktigt perspektiv föra dialoger kring de framtida globala utmaningar som många aktörer i vårt land måste hjälpas åt att tackla, menar Peter Värbrand, vicerektor för samverkan vid LiU. Det är frågor där vi tillsammans, och med bredd och spets, kan stärka varandra och bland mycket annat utveckla helt nya gemensamma initiativ. Initiativ som kopplar till forskning, utbildning och innovation.

Jan-Ingvar Jönsson som den 1 juli 2020 efterträdde Helen Dannetun som rektor för Linköpings universitet, förklarar:

- Det är min avsikt att bygga vidare på, och eventuellt även utöka, de samverkansavtal som vårt universitet redan har med offentliga aktörer och det privata näringslivet. Denna samverkan är redan idag en av våra styrkor och har blivit en integrerad del av den forskning och utbildning som bedrivs vid vårt universitet. Det är min övertygelse att detta är en strategisk och mycket viktig fråga för oss – av flera anledningar.

 

LiU:s samverkansavtal med det omgivande samhället är strategiskt viktiga
Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid Linköpings universitet

Samverkan kring utbildning, forskning och innovation

Rektor Jan-Ingvar Jönson menar att denna samverkan utgör en viktig rekryteringsbas för framtidens studenter och doktorander.

- Den bidrar även till att skapa attraktiva karriärvägar för våra studenter när de har pluggat färdigt. LiU ligger i topp i landet när det gäller att snabbt komma i arbete efter sin utbildning. Det är något som våra strategiska partner är en starkt bidragande orsak till, menar Jan-Ingvar Jönsson. Det sker bland annat genom meningsfyllda sommar- och exjobb och i vissa fall även traineeprogram med mycket hög kvalitet och ambitionsnivå. Det här kan vi utveckla ännu mer tillsammans.
Samverkansavtalen är också betydelsefulla som bas för att väcka helt nya forskningsfrågor; universitetets forskare får bättre förutsättningar att ta sina resultat vidare mot ytterligare utveckling och nyttiggörande och det ger också en gynnsam miljö för innovationer – för alla parter. Ett exempel på en större satsning har gjorts tillsammans med Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI.

- Det handlar om initiativet ”Ride the future” som är ett resultat av vår strategiska samverkan. Där utgör de autonoma bussarna en plattform för ny gemensam forskning, kunskap och innovation, berättar Tomas Svensson, VTI:s generaldirektör.

Rektor Jan-Ingvar Jönsson tillägger:

- Detta initiativ är öppet för många forskningsområden vilket gör en sådan här plattform än mer intressant. En av våra fördelar och en betydande styrka är ämnesbredden på våra fakulteter och därmed möjligheten till ämnesöverskridande forskning och utbildning. Även om vi självklart ska värna såväl bredd som spets i forskningen är resurserna begränsade. Vi måste därför göra rätt prioriteringar för att stimulera till hög kvalitet, poängterar LiU:s rektor.

Ny strategisk plan för LiU 2022-2030

Med syftet att LiU ska kunna agera än mer proaktivt framöver så initierade Jan-Ingvar Jönsson ett lärosätesövergripande strategiarbete i stort sett samtidigt som han tillträdde sin tjänst.

- Med allt mer komplexa globala utmaningar att hantera och en ständigt ökande konkurrens om de mest framstående forskarna, lärarna och studenterna måste vi bli bättre på att prioritera. Det handlar förstås även om ökad konkurrens kring olika slag av finansiering. Att bli bättre på att prioritera är helt nödvändigt för hur olika insatser ska samordnas så att vi kan nå uppsatta mål och förflytta LiU till en framtida vision för 2030, menar Jan-Ingvar Jönsson och fortsätter:

- Själva strategiarbetet kallas ”Tänk fritt, gör nytt” och är nu inne i en analysfas av de tusentals inspel som LiU:s medarbetare gjort i en dialogprocess och som kommer att mynna ut i ett förslag till strategiplan. Denna plan kommer att diskuteras i det externa råd som jag har tillsatt, och där ingår en representant från vardera av våra strategiska partner.

Livslångt lärande och mobilitet

En definition på begreppet Livslångt lärande är …” en enskild individs möjlighet, och ansvar, att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet. Begreppet är dessutom en arbetsmarknadspolitisk term som används för att beskriva hur skola och högskola samverkar med det omgivande samhället när det gäller kompetensförsörjning.” Detta enligt den Samsynwiki som LiU utvecklat tillsammans med andra lärosäten i ett av de 18 Vinnovafinansierade projekt som handlar om utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet (se samsynwiki.se och k3-projekten.se).

- Traditionellt handlar begreppet Livslångt lärande mycket om uppdragsutbildning och vi behöver paketera detta tillsammans med våra strategiska partner. Om vi ska ha en betydande plats inom Livslångt lärande måste vi förhålla oss till att många som tar del av vår utbildning sitter någon annanstans i Sverige och övriga världen, konstaterar Jan-Ingvar Jönsson.

Under ett av de årliga ledningsmöten som nyligen genomförts påpekade Tekniska verkens vice vd Klas Gustafsson att:

- En idé är att kunna erbjuda LiU:s internationella utbildningar digitala studiebesök hos oss, till exempel skulle vi kunna visa upp vår infrakulvert – den hållbara infrastruktur som på ett smart sätt samlar ledningsnätet på en och samma plats. Vi har ett demo-ex i Vallastaden här i Linköping som på ett pedagogiskt sätt visar lösningen.

Det kan också handla om att man kan behöva fylla på vissa saker när man efter sin grundutbildning kommer ut i näringslivet:

- Efter en tid behöver man fråga sig – hur kan jag se till att jag är, till exempel, civilingenjör – inte att jag var det. Teknik, strategi, affär, ledarskap och ekonomi – det är områden som behöver uppgraderas för att man ska kunna säga att jag är civilingenjör, menade LiU-alumnen Ulrika Unell vid samma möte. I dag arbetar hon som Head of Strategy and Business Development vid Tekniska verken.

Peter Värbrand flikade in:

- Vi måste över lag bli bättre på att jobba tillsammans med våra alumner, det är ett av de bästa sätten att veta vad vi ska erbjuda i utbildningsväg. Det finns också en intressant koppling mellan mobilitet och Livslångt lärande. Det handlar inte alltid om kurser. Någon har uttryckt att ”… kunskapsöverföring görs bäst i ett par skor”, med andra ord är det positivt att vistas i varandras miljöer.

Rektor Jan-Ingvar Jönsson är inne på att bredda begreppet mobilitet som ofta associerar till ganska uppstyrda regler kring adjungeringar – till exempel att en forskarrepresentant från industrin blir anställd på deltid vid LiU – eller industridoktorander, att doktorander blir delvis anställda inom industrin.

- Jag är inne på det som kallas affiliering och som innebär ett mindre administrativt styrt sätt att öka mobiliteten mellan olika sektorer och de in- och utflöden av personer som på olika sätt kan arbeta tillsammans med oss. Det kan även handla om personer som inte gjort akademisk karriär utan som varit ute i arbetslivet och som sedan vill tillbaka till universitetet. Det finns till exempel många, inte minst inom offentlig sektor, som är duktiga pedagoger.
Det är helt i linje med hur flera av LiU:s strategiska partner resonerar – att det finns flera intressanta lösningar som ger ett Livslångt lärande på bägge håll och att det är bra om det i framtiden blir mindre byråkrati kring detta.

Mera kommunikation behövs – både internt och externt

Inriktningen på avtalen med LiU:s åtta strategiska partner skiljer sig åt, det gemensamma är att respektive organisations ledning träffas årligen för en uppföljning av handlingsplaner samt diskussion och beslut om de kommande riktlinjerna.

- Jag har nu hunnit delta i flera av dessa årliga möten och det har varit fantastisk intressant och givande, menar Jan-Ingvar Jönsson. En sak som slagit mig är hur ofta ordet ”tillsammans” har använts vid dessa tillfällen. Det bådar gott för det fortsatta arbetet. Något annat som framkommit är att vi måste ta ett rejält kliv framåt när det gäller intern och extern kommunikation – och information – kring de olika samverkansavtalen och de aktiviteter och resultat de genererar.

LiU:s strategiska partnerVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll