Det saknas nödvändiga underlag för beslut som skapar förutsättningar för hållbar citylogistik.
Företag och andra organisationer saknar modeller och metoder för utformning, ledning och drift av citylogistik, men också modeller för beslutsfattande hos de involverade aktörerna. Avsaknaden av affärsmodeller för citylogistiken är ett starkt hinder i utvecklingen mot mer hållbara godstransporter i städer. Sådana modeller bör ta hänsyn till samtliga aktörer, dess behov av samverkan och till såväl nationalekonomiska, företagsekonomiska som miljömässiga villkor.

I projektet arbetar vi med att ta fram olika modeller för citylogistik som underlag för utformning av och beslut om att införa citylogistiksystem. Vi ska ta fram affärsmodeller som beskriver roller och ekonomiska förutsättningar för kommuner, transportörer, varuägare med flera som är delaktiga i ett citylogistiksystem.

Projektet vänder sig i första hand till städer, kommuner och regioner i storleksordningen 25000 – 200 000 invånare, vilket utgör en stor andel av Sverige städer. Det är i dessa städer som det finns en vilja att starta olika former av citylogistik, men där det saknas kunskap och modeller som är vägledande för utformning och genomförande av citylogistik.

Finansiär: VINNOVA, 2014- 2018
Partners: Norrköpings kommun, Eskilstuna kommun, Umeå kommun, Trafikverket, Svensk handel, Closer

Projektledare

Forskare