Fotografi av Henrik Gillström

Henrik Gillström

Biträdande universitetslektor

Jag forskar och undervisar om hållbara logistiksystem. Mitt forskningsfokus ligger på hur logistiken i städer kan förbättras samt hur omställningen till elektrifierade godstransporter kan gå till.

Med fokus på hållbara logistiksystem

Jag forskar och undervisar inom hållbar logistik.

Jag jobbar som forskare och lärare på avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling och fokuserar på hur logistiksystem kan bli mer hållbara. Mina huvudområden inkluderar citylogistik och elektrifiering av godstransporter. Dels handlar områdena hur man kan effektivisera logistiksystemen genom samlastningsterminaler men också hur en omställning till elektrifierade godstransporter kan gå till och vilka effekter det kan leda till.

 

En viktig utgångspunkt i min forskning är ett systemperspektiv och därigenom förstå hur inkluderade delar hänger samman. Jag har exempelvis fokuserat på affärsmodeller, tjänster, kundbehov, värdeskapande och aktörsperspektiv. 

 

Korta fakta om mig

CV i korthet

  • Civilingenjörsexamen 2015
  • Teknisk licentiatexamen 2018
  • Teknologie doktor 2020 

Undervisning

  • Kursansvarig och examinator i hållbara logistiksystem, TETS36
  • Handledare för studenter i logistikprojektkursen, TETS38
  • Handledare och examinator för examensarbeten inom logistik

 

Forskning

Forskning för hållbarare logistiksystem: Åtgärder behövs för att nå aktuella klimatmål

Godstransporter är en viktigdel för att dagens samhällen ska fungera, men de har också en påverkan på de klimatavtryck som sker. Därför finns det behov att minska dess klimatpåverkan, alltså jobba mot hållbarare logistiksystem.

Ett viktigt steg för att minska godstransporters klimatpåverkan är att använda sig av alternativa drivmedel, där elektrifiering kan ha en viktig roll. Det är också viktigt att det inte räcker att klimateffektivisera ineffektiva system, utan det finns också ett behov att minska klimatpåverkan genom att utveckla dagens transportlösningar.

Potentialer med Samlastningscentraler men också hinder

Samlastningsterminaler eller samordnad varudistribution är en åtgärd för att effektivisera transportsystemet i städer och på så sätt potential att minska klimatpåverkan. Genom att samla ingående leveranser och kombinera dem till gemensamma transporter finns det potential att godstrafiken i städer kan minskas. Utöver potentiella positiva effekter utifrån ett stads perspektiv finns det även flertalet aktörer som blir påverkade av införande av samlastningsterminaler. Det handlar exempelvis om logistikföretag, mottagare såsom butiker, restauranger och kommunala enheter. I min forskning fokuserar jag på hur man kan arbeta för att stadsterminaler ska bli långsiktigt livskraftiga. Viktiga steg mot detta är att skapa en finansieringsmodell för hur terminaler kan generera intäkter. En annan viktig aspekt är att inkludera hur olika aktörer blir påverkade och varför de skulle vilja vara del an en terminallösning. I min forskning har jag studerat detta genom ett affärsmodellsperspektiv, tjänsteperspektiv och värdeskapande.

Omställning mot elektrifierade godstransport möjliggör minskad klimatpåverkan

Att elektrifiering av distributionsflöden har möjligheten att minska klimatpåverkan är något som är känt. Dock finns det stora hinder för att lyckas med en omställning mot elektrifierade godssystem. Det handlar dels om vilka nya krav som sätts på transportsystemen, dels om det finns nya aktörer som är relevanta i ett elektrifierat godssystem. Sen uppkommer givetvis frågor hur påverkan blir på kostnader och om elnätet klarar av den ökade efterfrågan som följer. I min forskning jobbar jag utifrån ett systemperspektiv - hur de olika delarna hänger samman och hur olika begränsningar och krav påverkar hur framtidens distributionsflöden kan se ut. Jag forskar inom Swedish Electromobility Centre, där jag är del av temat Electromobility in Society.

 

Forskningsområden inom klimatsmarta transporter

Publikationer

Undervisning inom logistik

Jag undervisar inom logistik på avancerad nivå för civilingenjörsstudenter och civilekonomer. Detta inkluderar exempelvis undervisning i kurserna hållbara logistiksystem (Tets36), logistikprojekt (Tets38) samt examensarbeten. Mer utförlig beskrivning ses nedan:

TETS36 Hållbara logistiksystem: Föreläsare och seminarieledareTETS38 Logistikprojekt: HandledareExamensarbeten: Handledare och examinatorTPPE91 Produktionssystemets planering och ekonomi: Seminarieledare

Nyheter

Kollegor

Organisation