Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och effektivisera de internetbaserade alkoholpreventiva insatser och metoder som idag används vid universitet och högskolor för att ge studenter en god start i vuxenlivet och undvika skadeverkningar av en riskfylld alkoholkonsumtion. Mer specifikt vill vi vidareutveckla en metod för SMS-baserat stöd till studerande med riskfylld alkoholkonsumtion som komplement till de befintliga metoderna.

Illustration mobiltelefon sms-konversation

En helt ny intervention

Vi kommer utveckla en ny SMS-baserad alkoholintervention Förslag på hur interventionen ska utformas arbetas fram under 2015. Utvecklingen av innehållet kommer att ske genom en iterativ process. Som ett första steg genomlyser vi teoribaserade frågor som ingår i befintliga alkoholfrågeformulär och frågeområden/SMS-meddelanden väljs ut och presenteras för studenter i fokusgruppsintervjuer. Efter revidering och utveckling av innehållet kommer ytterligare fokusgruppsintervjuer diskutera den preliminära versionen under hösten 2015. Därefter revideras innehållet på nytt och slutligen kommer en expertgrupp och studerande att skatta värdet av varje meddelande. Innehållet revideras en sista gång under slutet av 2015. Under 2016 kommer SMS-interventionen testas i en pilotundersökning på olika universitet och högskolor i Sverige. Slutligen planeras en större randomiserad effektstudie av SMS-interventionen under 2017 med deltagare från universitet och högskolor i Sverige.

God erfarenhet av randomiserade studier och SMS-interventioner

Forskargruppen har mångårig erfarenhet av samverkan med Studenthälsorna samt av att genomföra stora randomiserade studier. 2014-2015 genomförde vi en stor sluta-röka studie där alla landets högskolor och universitet deltog. Den studien visade på mycket gott resultat samt har gett oss god erfarenhet av att utveckla och genomföra SMS-baserade interventioner.

Projektledare: Preben Bendtsen, professor i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap

Forskare

Forskargruppen