Energisystem industri

Potentialen att effektivisera energianvändningen i industrin är fortfarande stor, det gäller för såväl stora som små företag. Vid LiU finns lång erfarenhet av forskning kring energieffektivisering i stål-, pappers- och massaindustrin liksom i mindre industrier och företag. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin. 

Enligt tidigare forskning står ledningen för mellan 25 och 50 procent av potentialen för energieffektivisering inom industrin. Energiledning är därför ett av flera viktiga forskningsområden. Ett aktuellt projekt handlar om energiledning inom massa- och pappersindustrin.

Andra exempel på aktuell forskning är vilka förutsättningar, hinder och drivkrafter som finns för energieffektivisering och hur industriell överskottsvärme ska kunna utnyttjas så effektivt som möjligt. I ett stort nystartat projekt studeras också aluminiumindustrins energianvändning, en bransch som vill bli klimatneutral till år 2050.

Vid Linköpings universitet finns även nationella Biogas research center, BRC. Forskning inom industriella energisystem som har koppling till biogas bedrivs inom ramen för BRC.

Forskare Energisystem

Läs också