Fotografi av Emma Lindkvist

Emma Lindkvist

Biträdande universitetslektor

Genom att studera biogasen utifrån olika systemperspektiv kan vi avgöra hur biogasen ger de största miljömässiga och ekonomiska fördelarna. Nationellt och internationellt finns stora vinster i att främja ett kunskapsutbyte mellan biogasanläggningar.

Energisystemanalys visar var biogasen gör störst nytta

Biogas är en förnybar energibärare som framställs av biomassa.

Vid produktionen av biogas får man även en rötrest som kan användas som biogödsel. Genom användning av rötresten får man en återcirkulering av kväve och fosfor till åkermark. Den producerade biogasen kan användas till produktion av värme och el, eller uppgraderas till naturgas-kvalité och då injiceras i naturgasnät eller användas som fordonsbränsle. 

I min forskning studerar jag biogasproduktion utifrån olika systemperspektiv. Det har bland annat handlat om att studera om produktion och användning av biogas vid en livsmedelsindustri är mer lönsam om den sker internt på industrin, istället för vid en extern biogasanläggning. Detta analyserades även ur ett miljöperspektiv. Resultaten visade att det är bättre både från ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv att producera biogas internt vid livsmedelsindustrin, samt att använda biogas intern på industrin.

Hantering av organiska biprodukter

Ett annat projekt inbegriper att studera hur organiska biprodukter (avfall) från olika livsmedelsindustrier bör hanteras. I dagsläget används en hel del av det organiskt avfallet till djurfoderproduktion, komposteras eller förbränns i avfallsförbränningsanläggningar. I studien undersöker jag om alternativet att istället använda avfallet till biogasproduktion är bättre ur ett ekonomiskt, energimässigt och miljömässigt perspektiv. Jag tittar även på hur utfallet i systemet förändras om den producerade biogasen används till att generera el och värme eller uppgraderas till fordonsbränsle.

Kartläggningar vid biogasanläggningar

Jag har även varit med och tagit fram en metod för hur man kan genomföra energikartläggningar vid biogasanläggningar. Metoden innefattar bland annat hur man kan dela upp de olika processerna i anläggningen när man presenterar sin energikartläggning för att dels få en tydligare bild av den enskilda anläggningen, men även för att kunna jämföra olika anläggningar med varandra. Att kunna jämföra biogasanläggningar med varandra både inom Sverige, men även utanför, kan vara värdefullt när det kommer till kunskapsöverföring. Benämningarna på biogasanläggningar i Sverige stämmer inte överens med de som används i andra europeiska länder, vilket kan leda till missförstånd och missade erfarenhetsutbyten. Med en gemensam benämning, inom i alla fall Europa, skulle det bli lättare för forskare och personer verksamma inom biogasbranschen att kunna jämföra biogasanläggningar i olika länder med varandra och därmed öka kunskapsutbytet. Ett första steg till detta är taget då vi har tagit fram ett ramverk för att kategorisera biogasanläggningar. Nästa steg blir att föreslå en gemensam benämning.

Undervisning

Jag undervisar i några av de kurser som ges inom utbildningen civilingenjör i energi – miljö – management och inom masterprogrammet Sustainability Engineering and Management.

Korta fakta

Akademisk examen

Civilingenjörsexamen i ekosystemteknik, LTH 2013

Publikationer

2024

Markus Johansson, Louise Hedenskog, Rebecka Trangteg, Emma Lindkvist, Christoffer Hahn (2024) Effects of the Covid-19 pandemic on the Swedish Biogas Sector Energy for Sustainable Development, Vol. 78, Artikel 101378 Vidare till DOI

2023

Emma Lindkvist (2023) Resource-efficient treatment of organic industrial waste: Optimization of different treatment options using reMIND Resources, Conservation and Recycling, Vol. 197, Artikel 107065 Vidare till DOI
Camilla Strömbäck, Emma Lindkvist, Daniel Västfjäll (2023) Individual differences in environmental wellbeing and pro-environmental behaviors explained by self-control Frontiers in Psychology, Vol. 14, Artikel 1088682 Vidare till DOI
Aishwarya Raghunatha, Emma Lindkvist, Patrik Thollander, Erika Hansson, Greta Jonsson (2023) Critical assessment of emissions, costs, and time for last-mile goods delivery by drones versus trucks Scientific Reports, Vol. 13, Artikel 11814 Vidare till DOI

2022

Roozbeh Feizaghaii, Maria Johansson, Emma Lindkvist, Jan Moestedt, Sören Nilsson Påledal, Francesco Ometto (2022) The biogas yield, climate impact, energy balance, nutrient recovery, and resource cost of biogas production from household food waste - A comparison of multiple cases from Sweden Journal of Cleaner Production, Vol. 378, Artikel 134536 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Organisation