Forskare vid Tema Teknik och social förändring undersöker hur teknik utvecklas och används i sociala sammanhang liksom hur teknisk förändring påverkar och påverkas av kulturella, politiska och ekonomiska processer i samhället.

Forskningen vid tema T är tvärvetenskaplig och väl förankrad inom fältet teknik- och vetenskapsstudier (science and technology studies). Utrymme ges också för flera andra forskningsfält och perspektiv. Hit hör feministisk teori, miljöhumaniora, medicinsk humaniora, posthumaniora, vardagslivsforskning och värderingsstudier, för att bara nämna några exempel.

Introduktionskursen i doktorandutbildningen vid Tema T lägger en intellektuell grund för förståelse av teorier och metoder inom forskning som undersöker samspelet mellan teknik och samhälle. Olika ansatser jämförs med varandra och analyseras utifrån respektive styrkor och svagheter. I de följande kurserna presenteras och analyseras olika teman såsom vardagsliv och teknik, teknik, politik och medborgarskap, normativitet, förkroppsligade normer och teknik, och forskningsetik. Ett stort antal forskare från tema T är involverade i kurserna.

Skrivarlab

Genom hela forskarutbildningen löper en serie reflektionsseminarier, där doktoranderna bland annat får träna sig att skriva professionellt som akademiker i särskilda skrivarlaboratorier. Doktoranderna uppmuntras också att delta i en eller flera av de fyra seminarieserier som utgör centrala delar av Tema Ts verksamhet.
Förutom seminarieserierna ger tema Ts tvärvetenskapliga miljö doktoranderna möjlighet att delta i ett stort antal nätverk: doktorandnätverk, forskarnätverk och projektnätverk på såväl nationell som internationell nivå. Forskare vid tema T samarbetar också med kollegor i ett flertal länder, huvudsakligen i Europa och Nordamerika men också i Kina och Singapore, och doktoranderna ges stora möjligheter att knyta kontakt med forskare i andra länder. Dessutom sker samarbete med offentliga myndigheter.

En bred arbetsmarknad

För doktorer som genomgått Tema Ts forskarutbildning finns en arbetsmarknad inom såväl akademin som vid olika myndigheter och regeringsorgan. Doktorer från Tema T är bland annat verksamma inom områden som energi, miljö, samhällsplanering och infrastruktur.

Vi erbjuder kurser

Forskarutbildningen vid institutionen och tema T erbjuder ett antal kurser. Doktorander från andra institutioner och andra lärosäten får delta i mån av plats. Kravet är att du är antagen till någon forskarutbildning.

Allmän studieplan

Kursutbud

Så blir du doktorand vid tema Teknik och social förändring

För att bli antagen till forskarutbildningen, enligt högskoleförordningen, måste den ansökande både har grundläggande och särskild behörighet i ämnet samt förmåga att klara utbildningen. Det enda sättet att bli antagen är att söka en ledig tjänst via länken nedan.

Lediga tjänster

Via länken finns de tjänster som för tillfället är lediga – det enda sättet att bli antagen är att söka någon av dessa.

Lediga doktorandtjänster vid Institutionen för Tema

Vad är grundläggande behörighet?

Grundläggande behörighet innebär att den sökande har en högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper i forskarutbildningens huvudämne förvärvade inom eller utom landet.

Undantag från kravet på grundläggande behörighet kan göras om det finns särskilda skäl. Den särskilda behörigheten specificeras i studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.

Om doktorandanställning

Den sökande som uppfyller grundläggande och särskild behörighet samt bedöms vara bäst lämpad för anställningen bland de sökande, erbjuds anställningen. Anställningen är tidsbegränsad och kan antingen gälla fram till licentiatexamen (120 högskolepoäng) eller doktorsexamen (240 högskolepoäng).

I doktorandanställningen ingår högst 20% institutionstjänstgöring (till exempel undervisning), övrig tid skall ägnas åt forskarutbildningen. Forskarutbildning kan även erbjudas person med annan arbetsgivare (så kallad industri- eller professionsdoktorand). Utbildningen sker då vanligtvis på deltid.

Kontakt

Disputationer

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet