Forskarutbildning inom tema Teknik och social förändring

Forskare vid Tema Teknik och social förändring undersöker hur teknik utvecklas och används i sociala sammanhang liksom hur teknisk förändring påverkar och påverkas av kulturella, politiska och ekonomiska processer i samhället. 

Forskningen vid tema T är tvärvetenskaplig och väl förankrad inom fältet teknik- och vetenskapsstudier (science and technology studies). Utrymme ges också för flera andra forskningsfält och perspektiv. Hit hör feministisk teori, miljöhumaniora, medicinsk humaniora, posthumaniora, vardagslivsforskning och värderingsstudier, för att bara nämna några exempel.

Introduktionskursen i doktorandutbildningen vid Tema T lägger en intellektuell grund för förståelse av teorier och metoder inom forskning som undersöker samspelet mellan teknik och samhälle. Olika ansatser jämförs med varandra och analyseras utifrån respektive styrkor och svagheter. I de följande kurserna presenteras och analyseras olika teman såsom vardagsliv och teknik, teknik, politik och medborgarskap, normativitet, förkroppsligade normer och teknik, och forskningsetik. Ett stort antal forskare från tema T är involverade i kurserna. 

Skrivarlab 

Genom hela forskarutbildningen löper en serie reflektionsseminarier, där doktoranderna bland annat får träna sig att skriva professionellt som akademiker i särskilda skrivarlaboratorier. Doktoranderna uppmuntras också att delta i en eller flera av de fyra seminarieserier som utgör centrala delar av Tema Ts verksamhet.


Förutom seminarieserierna ger tema Ts tvärvetenskapliga miljö doktoranderna möjlighet att delta i ett stort antal nätverk: doktorandnätverk, forskarnätverk och projektnätverk på såväl nationell som internationell nivå. Forskare vid tema T samarbetar också med kollegor i ett flertal länder, huvudsakligen i Europa och Nordamerika men också i Kina och Singapore, och doktoranderna ges stora möjligheter att knyta kontakt med forskare i andra länder. Dessutom sker samarbete med offentliga myndigheter.

En bred arbetsmarknad 

För doktorer som genomgått Tema Ts forskarutbildning finns en arbetsmarknad inom såväl akademin som vid olika myndigheter och regeringsorgan. Doktorer från Tema T är bland annat verksamma inom områden som energi, miljö, samhällsplanering och infrastruktur.

Vi erbjuder kurser

Forskarutbildningen vid institutionen och tema T erbjuder ett antal kurser. Doktorander från andra institutioner och andra lärosäten får delta i mån av plats. Kravet är att du är antagen till någon forskarutbildning.

 

Allmän studieplan 
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

.

Kursutbud
Visa/dölj innehåll

Infrastructures as a contested terrain

6 Hp
Kursansvariga:  Harald Rohracher och Jonas Anshelm.
Period: kursen erbjuds veckorna 8-12 (17 februari – 20 Mars 2020).
Språk: engelska.
More information.

Ontologies, epistemologies and methodologies of interdisciplinary studies

7,5 Hp (5+2,5 hp)
Kursansvarig: Madina Tlostanova
Tema-övergripande kurs.
Period: Kursen erbjuds varje år i januari och februari.
Mer information.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Disputationer
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings Universitet
Visa/dölj innehåll