Utmaningen att studera normer i medicinsk praktik

Jag är som medicinsk sociolog intresserad av att med olika samhällsvetenskapliga perspektiv och ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt kunna utforska känsliga frågor inom det medicinska fältet och då främst kring genus och etik. 

Jag ser det som en stor utmaning i min forskning att försöka studera och synliggöra upplevelser och diskurser som det råder tystnad kring, sådant som är tabu. Ett genusperspektiv är en genomgående röd tråd i mitt arbete, från feministisk vetenskapsteori till normkritiska interventioner. 

Jag arbetar i två forskningsprojekt.

Prostatan, kroppen och sexualitet

Det första projektet är Det ständiga gisslet: Diskursiva konturer av den äldre prostata och har docent Ericka Johnson (Tema Teknik och social förändring, LiU) som projektledare. Jag fördjupar mig i frågan hur män konstruerar sexualitet och maskulinitet i relation till kirurgisk behandling av prostatan (s.k. prostatektomi). Jag är också intresserad av vilka typer av maskulinitet och sexualitet det är som konstrueras i vårdmöten runt prostatakirurgi. I projektet samarbetar jag med Carina Danemalm-Jägervall, sexualrådgivare i Region Kronoberg.


Interaktiv forskning kring interventioner mot kränkningar i vården

Det andra projektet jag är engagerad i bygger delvis på mitt arbete som doktorand och postdoktor och handlar om att följa en intervention mot kränkningar i vården. Prof. em. Barbro Wijma vid enheten för Genus och medicin, LiU, är projektledare. I projektet är jag intresserad av att studera hur en interventionsmodell, i form av en dramapedagogisk etikutbildning, synliggör, hotar eller förändrar relationer och värderingar i medicinska praktiker.

Jag undervisar inom medicinsk humaniora på Medicinska fakulteten och handleder studentarbeten på både Filosofisk fakultet och Tekniska högskolan.

Forskningsprojekt

Publikationer

2017

Jelmer Brüggemann

Exploring patient strategies in response to untoward healthcare encounters

Ingår i Nursing Ethics

Artikel i tidskrift

2016

Carina Danemalm Jägervall, Birgitta Gunnarsson, Jelmer Brüggemann

Orgasmen förändras negativt men uteblivet ejakulat ingen stor förlust [Patients’ experiences of orgasm changes and loss of ejaculation after radical prostatectomy]: Tio män om orgasmupplevelse och ejakulationsbortfall efter radikal prostatektomi

Ingår i Läkartidningen

Artikel i tidskrift

Barbro Wijma, Anke Zbikowski, Jelmer Brüggemann

Silence, shame and abuse in health care: theoretical development on basis of an intervention project among staff

Ingår i BMC Medical Education

Artikel i tidskrift

Relaterade forskare

Relaterat innehåll