Vi lever i en tid där miljöutmaningar, energiomställningar och olika konsekvenser av människans resursanvändning är tydligt framträdande utmaningar. Inom geografiämnet studerar vi utmaningarna genom att sätta i hop kunskaper som gör världen begriplig. 

Inom geografi erbjuds fristående kurser på flera nivåer som kombinerar kunskaper för fördjupad förståelse för aktuella utmaningar och deras sammanhang. Kurserna i geografi är sammanhållna och kombinerar kultur- och naturgeografi i relation till aktuella utmaningar och planeringsperspektiv.

Planeten jorden är den plats som ger människan förutsättningar för existens och de sätt vi använder resurser på är sårbara. Geografi handlar om att sätta fysiska förutsättningar i relation till mänskligt skapade system. Sådan kunskap är allt mer efterfrågad och utgör en grund för diskussioner och beslut för fortsatt levnad och överlevnad. Geografi är det enda ämnet som har sådana ansatser i sin vetenskapliga karaktär.

Undervisningen bedrivs av forskningsverksamma lärare med gedigna kunskaper inom ämnesområdena. Kursernas anknyts till aktuell forskning och deras upplägg anpassas med ändamålsenliga pedagogiska inriktningar vilket tillsammans säkerställer en relevant utbildning där du kan utveckla efterfrågad kompetens. Rumsliga och tidsmässiga förändringar är särskilt fokuserade, såväl historiskt som samtida ur lokala och globala perspektiv. De fristående kurserna kan läsas som enstaka eller i kombinationer med varandra. Vid kombination bygger kurserna på varandra och har en ingående progression som ger möjlighet till fördjupning. 

Samarbete med arbetsgivare

Vid avdelningen Tema miljöförändring bedrivs mycket samarbete vilket också avspeglas i kursernas genomförande. I olika kursmoment genomförs exkursioner, såväl lokalt, regionalt som internationellt. Dessa moment syftar till att tillämpa förvärvade kunskaper i natur och samhälle. Vid studiebesök engageras olika företrädare för arbetsliv, som ger inblick i hur utmaningar hanteras utanför universitetet samt vilka slags kompetenser som efterfrågas av potentiella arbetsgivare. Exempel på sådana aktörer är tekniska verken i Linköping, Linköpings kommun, Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Energimyndigheten, SMHI med flera. 

Studieformer

Arbetsformerna i kurserna varieras utifrån syftet med olika kursmoment och består av föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, fältarbete, exkursioner och studiebesök. Som student förväntas du delta aktivt, lösa uppgifter i samarbete och utveckla förmåga att presentera och kritiskt kommentera och diskutera olika arbeten. 

Våra kurser i geografi

Geografistudenter lärde sig om samhällsrisker i Karlstad 

Kontakta oss

Fristående kurser

Tema Miljöförändring