Hållbar bostad i tider av föränderlig migrationspolitik

Hur är den kommunala bostadspolitiken som riktas mot flyktingar utformad i Sverige? Vilka intentioner ligger bakom dessa val? Vad betyder kommuners bostadsstrategi för de formella och informella val som nyanlända gör för att lösa sin bostadssituation och för att skapa ett hem och ett liv i Sverige? 

Lägenhetsdörrar i olika färger. Foto Pierre Blaché

I forskningsprojektet Uppehållstillstånd utan hållbar bostad – Planering för en hållbar bostad för migranter med flyktingbakgrund i tider av föränderlig migrationspolitik är dessa frågor centrala. Projektets ambition är att bidra till en hållbar och inkluderande migrations- och mottagningspolitik i hållbara städer för alla.Illustration av en stad mot en orange bakgrund. Siffrorna 11 visar att det är globala målet nummer 11.Agenda 2030. Projektet tar fasta på mål nummer 11 av de globala målen.

Flyktingars bostadssituation i dagens Sverige

I kölvattnet av den stora flyktingströmmen till Sverige 2015, med 163 000 asylsökande ett enskilt år, har den svenska migrationspolitiken förändrats från generös till restriktiv. Den nya politiken i Sverige innebär sammanfattningsvis ett införande av tillfälliga uppehållstillstånd, en ny lokal fördelning av flyktingar där alla kommuner måste acceptera nyanlända, begränsningar i familjeåterförening och restriktioner i val av bostadsområde.

Det här tvärvetenskapliga projektet syftar till att förstå vilka effekter den restriktiva politiska vändningen har för flyktingars bostadssituation. Projektet fokuserar på hur policyförändringen påverkar individer och aktörer som använder, planerar, utvecklar och organiserar boende för flyktingar.

Projektet är finansierat av Formas under 2021-2025.

Enkätundersökning Visa/dölj innehåll

Enkätundersökning och djupintervjuer

För att samla in data kring boende- och integrationsfrågor hos migranter med flyktingbakgrund genomför vi en enkätundersökning. Enkäten ska skickas till 20.000 individer under 2022.

Genom enkäten får alla deltagare frågan om de är intresserade av att medverka på en djupintervju. Under 2023 kommer intervjuer att hållas med dem som vill medverka. Efter vår datainsamling hoppas vi kunna föra samman dessa materialtyper för att på så vis både lära om flyktingars specifika erfarenheter och de generella utmaningar som finns hos gruppen.

All data i projektet är anonymiserad.

Har du fått inbjudan att svara på en enkätundersökning?

Vi genomför just nu en enkätundersökning för att samla data kring boende- och integrationsfrågor hos migranter med flyktingbakgrund. Under våren 2022 skickas enkäten till 20,000 personer.

Är du en av de som fått en inbjudan att vara med på enkäten?

Vi vill samla in information kring hur den nuvarande migrationslagstiftningen påverkar personer som berörts av den. Därför skickar vi denna enkät till de som fick sitt uppehållstillstånd innan eller efter lagen infördes, mellan 2016-2017.

Vi tror att kunskapen från vårt projekt blir viktigt både för den politiska och samhälleliga debatten kring migrationsfrågor och i utvecklingen av en hållbar och inkluderande migrationspolitik.

Genom enkäten kommer vi fråga alla deltagare om de är intresserade av att medverka på en djupintervju. Vi kommer att genomföra intervjuer med de som vill medverka under 2023.

Efter vår datainsamling hoppas vi kunna föra samman dessa materialtyper för att på så vis både lära oss om flyktingars specifika erfarenheter och generella utmaningar som finns hos gruppen. All data i vårt projekt är anonymiserat.

Vi är mycket tacksamma för din medverkan! Hör gärna av dig till någon av oss i projektet om du har frågor (kontaktinformation finns nedan)!

Information på arabiska

Den här informationen finns också på arabiska. Klicka här för att läsa informationen på arbaiska.

Rättelse! I aviseringsbrevet som vi skickade under vecka 7 har det skett ett fel i översättningen. 

I den felaktiga översättningen skriver vi att vi kontaktar dig som beviljats uppehållstillstånd i enlighet med den tillfälliga migrationslagen men korrekt översättning ska vara att vi kontaktar dig som beviljades uppehållstillstånd i anslutning till införandet av den tillfälliga migrationslagstiftningen. Vi kontaktar alltså alla som beviljades temporära eller permanenta uppehållstillstånd mellan 2016 och 2017. 

Tack alla ni som hört av er för att uppmärksamma detta! Vi har ändrat texten i framtida utskick!

 


Mer om projektet Visa/dölj innehåll

Bostaden– en viktig faktor att studera!

Tidigare forskning har visat att bostaden kan ha stor betydelse för integrationen hos migranter med flyktingbakgrund. Bostadssituationen påverkar hälsa och välbefinnande och individers deltagande på andra arenor i samhället. Ett hem ger stabilitet och tillgång till en plats fylld med olika typer av resurser, som kan fungera som en plattform för deltagande i samhället. Bostaden kan därmed bidra till en platsförankring där nyanlända kan återuppbygga familje- och arbetsliv. Att flyktingar får en bra start på sin etablering i Sverige är viktigt både för de individer som kommer hit och för Sverige som samhälle.

Detta är centralt för att kunna transformera våra städer och orter till platser av hopp och möjlighet för alla, där den potential som de nyanlända har med sig kan utvecklas och komma hela Sverige till gagn.

Att sammanföra flyktingars och samhällsplanerares perspektiv

Vårt projekt syftar till att, genom enkäter, intervjuer, statistiska analyser och workshops, kartlägga utmaningar och lösningar för ett acceptabelt boende för nyanlända flyktingar, utifrån de nyanländas eget perspektiv. Detta kommer ställas mot samhällsplanerares och andra kommunala aktörers perspektiv för att finna lösningar för ett hållbart boende för alla. 

Vi fokuserar på frågor som, till exempel: vilka intentioner har kommunerna med sina bostadsstrategier och hur reagerar de nyanlända på dessa strategier? Vad betyder kommunens strategi för de formella och informella val som nyanlända gör för att lösa sin bostadssituation och för att skapa ett hem och ett liv i Sverige? Olika kommuner har här valt olika strategier, som varierar mellan temporära och helt permanenta boendelösningar. I projektet finns därmed en jämförande forskningsstrategi.

Det yttersta syftet med projektet är att utveckla kunskapen om hur olika typer av policyers och regler påverkar hållbar och inkluderande planering.. Detta är centralt för att kunna förstå hur planeringen behöver transformeras för att bidra till att vi planerar för att såväl nya som gamla invånare i staden har ett hållbart boende, vilket är en viktig aspekt i skapandet av hållbara städer och samhällen.

Samverkan och aktiviteter

Projektet har en ambition att sammanföra de forskare och forskningsprojekt som studerat liknande frågor för att på bästa sätt kunna samla den forskningsfronten och utnyttja synergieffekter.

Vi ämnar också ha en öppen kommunikation och dialog med såväl forskare som samhällsplanerare och andra kommunala aktörer, organisationer och inte minst med de nyanlända själva. Vi tror att en sådan gemensam kunskapsproduktion ger de mest nyanserade och tydliga resultaten, som sedan kan förmedlas till beslutsfattare.

I projektet har vi därför planerat en rad aktiviteter, så som seminarier, föredrag, dialogsamtal samt en podcast. Resultaten kommer därutöver förmedlas både i akademiska forskningsartiklar, en antologi, en avhandling samt genom olika populärvetenskapliga rapporter.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Aktuellt Visa/dölj innehåll

Podcast

Tidsbegränsade kontra permanenta upphehållstillstånd. I Delmis - Delegationen för migrationsstudier - podcast delar Kristoffer Jutvik, forskare vid Linköpings universitet, med sig av sin forskning. 

Hur påverkar tidsbegränsade uppehållstillstånd nyanländas etablering på arbetsmarknaden? Permanenta uppehållstillstånd har varit huvudregeln i Sverige fram till flyktingkrisen 2015. Den nya utlänningslagen innebär att asylsökande numera beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd. Med i studion är forskaren Kristoffer Jutvik som delar med sig av sitt forskningsresultat i Delmis antologi Tidsbegränsade uppehållstillstånd, egenföretagande och skolsegregation – Aktuella avhandlingar om utrikes födda på arbetsmarknaden.

Lyssna och läs mer på Delmis webbplats.

Mer forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll