Hälsoekonomiska utvärderingar och modellanalyser

Modellanalyser är motorn för ekonomiska utvärderingar inom hälso- och sjukvårdssektorn och ett forskningsintresse vid Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys.

För att hälsoekonomiska utvärderingar skall vara relevanta och ändamålsenliga för beslutsfattande bör:

 • Kostnader och hälsoeffekter skattas under den tid de förväntas skilja sig mellan utvärderade behandlingsalternativ – ofta ett livstidsperspektiv. 
 • All relevant evidens beaktas. 
 • Osäkerhet hanteras på ett lämpligt sätt. 
 • Kostnadseffektivitet i olika subgrupper beaktas. 
 • Värdet av ytterligare forskning fastställas. 

För att uppfylla dessa villkor behövs modellanalyser. Kliniska prövningar är ett annat viktigt verktyg, men man måste komma ihåg att de primärt bidrar med skattningar av relativ behandlingseffekt. Detta visar också vikten av att se modeller och kliniska prövningar som komplement snarare än substitut. Inom området pågår arbete kring tillämpningar och metodutveckling.

Forskningsprojekt

 • Utvärdering av screening för bukaortaaneurysm (pågående)
 • Hälsoekonomisk utvärdering av en ny icke-invasiv undersökning av leverfunktion (4LIFE-studien) (pågående)
 • Hälsoekonomiska modeller inom kardiovaskulär sjukdom med specifikt fokus på metodutveckling rörande långsiktiga effekter av återkommande kliniska händelser (pågående)
 • Hälsoekonomisk utvärdering av ticagrelor inom akut koronart syndrom (utvärdering och modell baserad på PLATO-studien)
 • Hälsoekonomisk utvärdering av invasivt omhändertagande för patienter med icke-ST-höjningsinfarkt (utvärdering och modell baserad på RITA-3 studien)
 • Systematisk litteraturöversikt och modell för utvärdering av läkemedelsbehandlingar för patienter med depression
 • Ekonomisk utvärdering av biokemiska markörer för att prioritera patienter på väntelistan för hjärtoperation (CABG)

modellanalys2-hälsoekonomi

 

Senaste publikationer

Kontakt

Relaterade forskningsintressen

Relaterad forskningsverksamhet