Hälsoekonomiska utvärderingar - en viktig del av beslutsunderlagen som avgör hur hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas

Syftet med hälsoekonomiska utvärderingar är att skatta kostnader och hälsokonsekvenser av interventioner i hälso- och sjukvården, vilket kan innefatta allt från kirurgiska ingrepp och läkemedelsbehandlingar till diagnostiska procedurer och preventionsprogram. I mitt arbete fokuserar jag framförallt på hälsoekonomiska utvärderingars tillämpning samt hälso- och sjukvårdspolicy och dess implikationer för hälsoekonomiska utvärderingar.

Hälsoekonomiska utvärderingar

Vad karaktäriserar en utvärdering som är relevant och ändamålsenlig för beslutsfattande inom hälso- och sjukvården och vilka metoder bör vi använda för att uppnå detta? Det är frågeställningar som jag arbetar med, framförallt genom tillämpningar med fokus på kliniska prövningar och modellanalyser. I detta ryms extrapolering till ett långsiktigt tidsperspektiv, evidenssyntes, hantering av beslutsosäkerhet samt värdet av att genomföra ytterligare forskningsstudier.

Hälso- och sjukvårdspolicy och implikationer för hälsoekonomiska utvärderingar

Hälsoekonomiska utvärderingars roll inom hälso- och sjukvårdspolicy är ett ständigt aktuellt ämne i den svenska hälso- och sjukvårdsdebatten. Sverige är unikt i så måtto att vi har en bred nationell styrning via Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), samtidigt som vi har en i hög grad decentraliserad styrning via landsting och regioner. Hälsoekonomiska underlag används i någon form av de flesta aktörer, men de är inte alltid kongruenta där perspektiv och angreppssätt kan variera mellan aktörer och olika nivåer inom beslutsfattandet. I mitt arbete försöker jag förstå hur de här delarna hänger ihop och vilka implikationer det har för hur hälsoekonomiska utvärderingar bör utformas och tolkas.

Senaste publikationer

2023

2022

Martins forskningsintressen

Organisation