Bestämningsfaktorer för hälsa-modell baserad på Dahlgren & Whitehead, 1991, utvecklad av Vliet & Kristenson, sid 6 i Östgötakommissionen för folkhälsa, 2014.Bestämningsfaktorer för hälsa-modell baserad på Dahlgren & Whitehead, 1991, utvecklad av Vliet & Kristenson, sid 6 i Östgötakommissionen för folkhälsa, 2014.Masterprogrammet i medicinsk vetenskap med huvudområde folkhälsovetenskap vänder sig till dig som är intresserad av kunskaper om hur vi kan minska den ojämlikt fördelade hälsan i befolkningen. Folkhälsovetenskap utgår från hälsans bestämningsfaktorer, t.ex. levnadsvanor och är orienterad mot samhället och har ett befolkningsperspektiv.  Vad beror det på att det idag skiljer många år i förväntad medellivslängd mellan personer som bor i samma stad? 
Hur kan vi hälsoorientera hälso- och sjukvården genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser?

I de ämnesspecifika kurserna i folkhälsovetenskap fördjupar du din kunskap om hälsotillståndet och dess fördelning i befolkningen. 


Inom inriktningen E-hälsa studerar du begreppet e-hälsa med utgångspunkt i dess interdisciplinära natur och tillämpning. Du samläser med studenter från teknisk fakultet och studerar bl. a. människa-teknik- interaktion. Du lär dig utveckla, implementera och utvärdera digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, och du arbetar interdisciplinärt med ett E-hälsoprojekt.

Inom inriktningen Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens förbereds du för att kunna möta alltmer mångfasetterade behov inom hälso- och sjukvården. Samverkan mellan professioner, men också kunskap om kvalitetsutveckling krävs för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård som främjar aktivitet och delaktighet.

“Då upplägget på programmet är flexibelt med stora valmöjligheter har det bidragit till att jag har kunnat skräddarsy min utbildning”
Ulla Peterzén Wahlqvist, Student på andra året

Kontaktpersoner