Bedömning av arbetsförmåga och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser 

Mitt forskningsområde är arbetslivsinriktad rehabilitering, med särskilt fokus på bedömning av arbetsförmåga.

För att vi ska kunna sätta in rätt insatser vid nedsatt arbetsförmåga krävs tillförlitliga bedömningsmetoder. En central del i min forskning är bearbetning, utveckling och psykometrisk prövning av de svenska versionerna av bedömningsinstrumenten:  

WRI - Worker Role Interview 
WEIS - Work Environment Impact Scale


WRI och WEIS är arbetsrelaterade intervjuinstrument utvecklade för att bedöma subjektiva psykosociala och miljömässiga faktorers påverkan på arbetsförmåga. Med stöd av WRI får man fram hur en persons motivation, dagliga vanor och rutiner, och den omgivande sociala miljön påverkar personens arbetspotential. Med WEIS studeras samspelet mellan person och miljö. Vid bedömning identifieras personens upplevelse av hindrande och stödjande arbetsmiljöfaktorer (fysiska som psykosociala) och dess påverkan på personens tillfredsställelse och välbefinnande på arbetet. 
Instrumenten används idag inom Arbetsförmedlingen, primärvården, försäkringsmedicinska utredningsenheter och andra arbetslivsinriktade rehabiliteringsverksamheter inom kommun och regioner.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2019

2018

ForskningstemaVisa/dölj innehåll

BedömningsinstrumentVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Fler forskningsprojektVisa/dölj innehåll

Övergången till arbete eller fortsatta studier efter gymnasiet

Elever i gymnasieutbildning i behov av särskilt stöd, både med och utan diagnos, är överrepresenterade bland de som går direkt från skola till arbetslöshet. Jag ingår i ett forskningsprojekt där vi undersöker om en individuellt utformad insats, i form av teknikanpassning och stöd, ger elever med funktionsnedsättning ökade möjligheter att klara sina gymnasiestudier. Vidare undersöker vi om insatsen har effekt på övergången till arbete eller fortsatta studier efter avslutad gymnasieutbildning.

Biträdande handledare

Jag är biträdande handledare för Moa Yngve, som är doktorand inom forskningsprojektet "En intervention för att underlätta skolgång och övergången till arbete och fortsatta studier för elever i behov av särskilt stöd i gymnasieskolan”. Projektet ingår i forskningstemat "Funktionshinder i skolan – på väg mot skolan". 

Rehabilitering för personer med stroke

Jag är också delaktig i projektet ”Personcentered rehabilitation for return to work after stroke” som har sin hemvist vid Karolinska Institutet. Projektet handlar om att utvärdera en ny metod för personcentrerad rehabilitering som syftar till återgång i arbete för personer som haft stroke. I projektet används bland annat WRI, WEIS och AWP som effektmått. Forskningsledare i projektet är medicine doktor Gunilla Eriksson

Personcentered rehabilitation for return to work after stroke

UndervisningVisa/dölj innehåll

Arbetsterapeutprogrammet

• Kursansvar för ”Examensarbete i arbetsterapi, grundnivå”
• Kursansvar för ”Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering, avancerad nivå”
• Examinator för termin 1 och för examensarbeteskursen på kandidatnivå
• Handleder studenter på grund- och avancerad nivå
• Övriga undervisningsuppdrag: basgruppshandledning, föreläsningar inom arbetslivsinriktad rehabilitering, vetenskapligt förhållningssätt och Model of Human Occupation

Utveckling av utbildningen

Pedagogiska frågor intresserar mig och jag har uppdrag att arbeta med curriculumutveckling på Arbetsterapeutprogrammet. Arbete pågår med implementering av ny utbildningsplan och nya kursplaner.


Studentuppdrag!

Önskar du undersöka ett problem, belysa ett område, eller utvärdera något inom din verksamhet? Kanske kan det passa för ett examensarbete i arbetsterapi.

Studentuppdrag (LiU Innovation)
UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll

NyhetVisa/dölj innehåll

Uppdrag, nätverk och akademisk examenVisa/dölj innehåll

Uppdrag

• Huvudansvar Arbetsterapeutprogrammets Curriculumgrupp

• Suppleant fakultetsstyrelsen, Medicinska fakulteten

• Suppleant programutskottet, ArbetsterapeutprogrammetNätverk

• Internationellt nätverk för Model of Human Occupation (MOHO)

• PMHealth - Psykometrinätverk inom hälsovetenskaperna

• SPID - Nationellt forskarnätverk inom området sjukförsäkring

Akademisk examen

• Leg Arbetsterapeut, 1997

• Masterexamen, 1999

• Medicine doktorsexamen, 2008

PublikationerVisa/dölj innehåll

Urval av publikationerVisa/dölj innehåll

Moa Yngve, Elin Ekbladh (2015)

Scandinavian Journal of Occupational Therapy , Vol.22 , s.417-423 Vidare till DOI

Elin Ekbladh, Chia-Wei Fan, Jan Sandqvist, Helena Hemmingsson, Renée Taylor (2014)

Work , Vol.47 , s.213-219 Vidare till DOI

Elin Ekbladh, Lars-Håkan Thorell, Lena Haglund (2010)

Work , Vol.35 , s.163-172 Vidare till DOI

Samverkan med forskare inom arbetsterapiVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll