Masterprogrammet i medicinsk vetenskap med huvudområde omvårdnadsvetenskap vid Linköpings universitet ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom sjuksköterskans kärnkompetenser. De sex kompetenserna: Personcentrerad vård, Säker vård, Informatik, Samverkan i team, Evidensbaserad vård samt Förbättringskunskap finns med som en röd tråd i de kurser du kan välja under programmet. En del kurser inriktar sig helt och hållet på en av kompetenserna t ex kursen ”Personcentrerad vård kontra egenvård” 7,5 hp. I andra kurser kommer du att fördjupa dina kunskaper om teamarbete och utveckla din förmåga att samverka i team då dina studiekamrater har olika professionsutbildningar och du studerar tillsammans med dem i basgrupper/ studiegrupper. Det kan vara fysioterapeuter, arbetsterapeuter, socionomer, folkhälsovetare, läkare m fl yrkeskategorier.

Evidensbaserad vård kommer du att möta genom att själv genomföra ett forskningsinriktat examensarbete där de förberedande vetenskapliga metodkurserna kommer att träna dig i att tänka evidensbaserat. Det finns också kurser inriktade mot förbättringsarbete, kvalitetsutveckling, och säker vård. Informatik går som en röd tråd genom utbildningen och det finns en ämnesspecifik kurs om att arbeta med kvalitetsregister. Dessutom finns det ämnesspecifika kurser med inriktning på pedagogiska processer i både vård och utbildning. Att välja masterprogrammet inom huvudområdet omvårdnad ger dig en bred och fördjupad kompetens för att arbeta som sjuksköterska i ledande positioner. Det ger dig också möjlighet att utveckla din analytiska och problemlösande förmåga och förbereder dig för forskarutbildning.
 
Inom inriktningen E-hälsa studerar du begreppet e-hälsa med utgångspunkt i dess interdisciplinära natur och tillämpning. Du samläser med studenter från teknisk fakultet och studerar bl. a. människa- teknik-interaktion. Innan du arbetar med ett
e-hälsoprojekt lär du dig om digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom samt hur dessa kan utvecklas, implementeras och utvärderas.

Inom inriktningen Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens studerar du för att kunna möta alltmer mångfasetterade behov som kräver samverkan mellan professioner men också kunskap om medicinsk pedagogik för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård som främjar aktivitet och delaktighet.
 
För mig var det en möjlighet att skapa en unik utbildning, utifrån mina egna intresseområde
Hanna Allemann, Universitetsadjunkt, doktorand

Kontaktpersoner