Nu initierar vi ett nätverk för lärare som arbetar i anpassad skola, både i grundskola och gymnasieskola. Syftet är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte över kommungränser och möjliggöra kompetensutveckling. Du är välkommen att delta även om du inte har specifik behörighet för anpassad skola.

Tre personer i samtalar. Foto jacoblund

När:

15.15 - 17.45.
Datum hittar du nedan under program.

Var:

Vi träffas på plats för att alla deltagare ska få möjlighet att lära känna varandra.

Hur:

Varje träff kommer att ledas av en aktiv forskare vars forskning fokuserar på individer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Träffen inleds med ett kortare segment där ansvarig forskare presenterar ämnet och vilken forskning som finns i dagsläget. Sen blir det diskussioner i mindre grupper med tid för nätverkande och lära känna varandra.

 

Anmäler dig det gör du här: 

Länk till anmälningsformulär

Arrangör:

Skolsamverkan Öst.

Program

VT2024

Måndagen den 6 maj 

Tema Matematik

Anna Levén, universitetslektor på avdelningen för Funktionsnedsättning och Samhälle

Vi behandlar matematikförmåga hos individer med IF. Anna kommer att gå igenom forskning på området och deltagarna får sedan diskutera detta i relation till den kommande läsa-, skriva-, räkna-garantin. För deltagare som arbetar i andra stadier och därmed inte berörs av garantin kommer det att finnas andra diskussionsfrågor.

HT2024

Torsdagen den 12 september 

Tema Etik 

Karin Nilsson, postdoktor på avdelningen för Funktionsnedsättning och Samhälle samt legitimerad logoped. 

Vi behandlar etiska dilemman inom den anpassade skolan. Karin kommer att ge en kort presentation kring normativ etik och forskning om etik i relation till IF. Deltagarna kommer sedan att diskutera egna etiska dilemman som de stöter på i vardagen. Deltagarna kommer att få i uppgift att förbereda sig innan träffen genom att välja ut ett etiskt dilemma från sin yrkesvardag där deltagaren är i behov av vägledning. Om deltagaren inte har ett sådant dilemma går det bra att presentera ett hypotetiskt scenario.  

Onsdagen den 6 november 

Tema Utmanande beteenden

Magnus Ivarsson, doktorand på avdelningen för Funktionsnedsättning och Samhälle samt specialistpsykolog i VUB-teamet, Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Vi behandlar utmanande beteenden hos individer med IF. Detta är relativt vanligt förekommande hos elevgruppen i anpassad skola, och något som alla lärare möter. Magnus kommer att prata om olika former av utmanande beteenden och hur man kan jobba preventivt. Deltagarna får diskutera egna exempel och uppmuntras att dela med sig av lyckat arbete kring detta. Deltagarna får sedan diskutera egna erfarenheter och tankar om bedömning och betygsättning.

VT2025

Datum annonseras senare

Tema Delaktighet i och efter anpassad skola

Ansvarig forskare meddelas senare.

Vi behandlar olika aspekter av delaktighet för individer med IF.

Datum annonseras senare

Tema Bedömning och betyg

Karin Nilsson, postdoktor på avdelningen för Funktionsnedsättning och Samhälle samt legitimerad logoped.

Vi behandlar bedömning samt betygsättning inom anpassad skola. Karin inleder kort med att presentera forskning på ämnet. Deltagarna kommer att få i uppgift att läsa en publikation innan tillfället. Deltagarna får sedan diskutera egna erfarenheter och tankar om bedömning och betygsättning.

Kontakt

Organisation