Nätverket utgör en verksamhet för alumner och speciallärare i regionen tillsammans med nuvarande studenter vid speciallärarprogrammet vid LiU med specialisering mot matematikutveckling. Syftet är att vara en plattform för inspiration och möjlighet att tillsammans utveckla idéer för det specialpedagogiska arbetet inom området matematik.

Vid nätverksträffarna, en gång per termin, ges möjlighet att ta del av aktuell forskning inom matematikdidaktik bland annat genom att lyssna på föreläsningar. Ett viktigt innehåll i träffarna är möjligheten att diskutera utvecklingsarbete i matematik ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt dela erfarenheter och reflektioner kring arbetet med särskilda utbildningsbehov i matematik.

För att vara med i nätverket ska du vara utbildad speciallärare där matematik utgör en väsentlig del av din undervisningsverksamhet eller vara student vid speciallärarprogrammet (matematikinriktningen). 

Anmäl dig till e-postlistan för nätverket via e-post

Här kan du anmäla dig till nätverket och får då information om kommande träffar via e-post. Om du redan deltagit på någon träff eller fått information om träff så finns du redan med i nätverket och behöver inte anmäla dig igen.

Anmäl dig till e-postlistan för nätverket.

Mentorskap/samtalspartner/bollplank för nyexaminerade?

Skulle du vara intresserad av mentorskap/samtalspartner/bollplank för nyexaminerade speciallärare i matematik? Vi undersöker intresset hos er alumner för att se om vi ska ta fram ett sånt stöd. Svara gärna på vår enkät, så vi kan ta del av hur stort intresset är.

Nätverksträffar

Kommande nätverksträffar

Barn och elever med särskild begåvning i matematik - Upptäck dem och ge ledning och stimulans.

Föreläsare Elisabet Mellroth,
doktor i pedagogiskt arbete, lektor i Karlstads kommun och forskare vid Karlstads universitet.

”Genom min presentation kommer du övergripande få ta del av teorier kring särskild begåvning generellt och mer specifikt om särskild begåvning i matematik. Du kommer få ta del av några tecken som kan vara indikation på att ett barn eller en elev är särskilt begåvad och hur den matematiska begåvningen kan göra sig till känna. Du kommer också få ta del av olika metoder att anpassa undervisningen så att lärandet blir mer tillgängligt för ett barn eller elev med särskild begåvning i matematik. Dessa metoder sträcker sig från anpassningar på uppgiftsnivå till anpassningar på en mer organisatorisk nivå. Du kommer få tips om en workshop som du och dina kollegor kan träna på tillsammans för att anpassa uppgifter för barn och elever med särskild begåvning i matematik, om tid finns kommer vi påbörja denna workshop tillsammans.”

  

När: Tisdagen den 23 april, kl.15.00-17.00

 

Lokal: Campus Valla, I:205 i I-huset, fika finns från kl.14.30

 

Anmälan via länken här senast den 15 april

 

Vi skickar information via e-post när det är dags för nästa nätverksträff. Tänk på att uppdatera din e-postadress om den ändras så att du inte missar en inbjudan. Du uppdaterar e-postadressen genom att anmäla dig till nätverket på nytt via länken ovan.

Tidigare nätverksträffar

2023

24 oktober 2023

29 augusti 2023: matematikundervisning i flerspråkiga klassrum

2022

22 november 2022: Specialpedagogiskt utbyte

Presentationer av yrkesverksamma specialpedagoger/speciallärare, examensarbeten samt forskare.

29 september 2022 – Inkludering – från Salamanca till vad?

Professor Claes Nilholm föreläste om inkluderingsfrågan ur ett samtidshistoriskt och kritiskt perspektiv. Ta del av Claes föreläsningar från nätverksträffen.

5 april 2022 – två interventioner som vänder sig till elever i riskzon för att utveckla läs- eller matematiksvårigheter

Doktorand Hanna Lindström Sandahl föreläste om två interventioner som vänder sig till elever i riskzon för att utveckla läs- eller matematiksvårigheter.
Hanna Lindström Sandahls presentation (pdf)

2020

3 december 2020 – digital nätverksträff för speciallärare med inriktning matematik

Tuula Koljonen presenterade sin artikel Lärarhandledning för inspiration och kompetensutveckling. 

2019

5 februari 2019 – Lyckade undervisningsinsatser i matematik för elever i behov av särskilt stöd

Marie Ringborg Lindgren, utvecklingslärare i Norrköpings kommun, berättade om sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd i matematik, bland annat erfarenheter av lyckade undervisningsinsatser för elever i år 6.

Marie Ringborg Lindgrens presentation (pdf)

2018

Augusti 2018 – Inkluderande perspektiv i matematikundervisningen

Att möta mångfald och identifiera normaliseringsprocesser för att optimera lärandet i matematik. Helena Roos, fil. Lic. Linnéuniversitetet

Helena Roos presentation (pdf)

Januari 2018 – Vad ska en matematiklärare göra när elever inte förstår?

Lena Tryggs presentation (pdf)

2017

Augusti 2017 – Från dyskalkyli till låga prestationer i matematik. Arvet efter Olov Magne

Docent Arne Engström, Karlstad Universitet gav en tillbakablick i 60 års forskning inom området låga prestationer i matematik och presenterar även resultat från sin senaste studie om nationella provet i matematik, år 3.

Arne Engströms presentation (pdf)

För den som vill läsa vidare finns båda rapporterna för nedladdning:

Januari 2017 – Tema: Dyskalkyli

Vad innebär dyskalkyli? Hur visar det sig hos elever? Hur kan vi bemöta dessa elever på bästa sätt? Lektor Rickard Östergren, Linköpings universitet reder ut begreppet dyskalkyli samt berättar om undervisning som kan stödja dessa elevers matematik-utveckling på bästa sätt.

 • Föreläsning – Rickard Östergren

 • Gruppdiskussioner - Att arbeta med elever som visar svårigheter som t ex dyskalkyli eller liknande

 • Gemensam diskussion tillsammans med Rickard Östergren

 • Avslutning - inför nästa träff

2016

Augusti 2016

Frågor/områden som lyftes fram vid gruppdiskussionen:

 • Dyskalkyli – vad är det? hur kan det ”mätas”?, att tänka på beträffande ma-undervisningen?
 • Användning av konkretiserande material/kompensatoriskt material (t ex miniräknare)
 • Olika synsätt för hur/var/när stödet ska ske (forskning pågår – Skolforskningsinstitutet)
 • Inkluderingsbegreppet (forskning pågår – Skolforskningsinstitutet)
 • Förväntningar Arbetsminnet – konsekvenser för lärande/för bedömning (användning av hjälpmedel + betygssättning?)
 • Elevers brist på förmåga att lagra erfarenheter/kunskap - vad kan vi göra för att stötta?
 • Intensivstöd eller ma-undervisning 1-2 tim/vecka? – vad är att föredra?
 • Vilka konsekvenser kan intensivundervisning i ma innebära för lärandet i andra ämnen? Finns några visade effekter?
 • Speciallärares arbetssituation
 • Kollegialt lärande (gemensamma diskussioner) som verktyg för att stödja lärares utveckling av ma-undervisning
 • Användning/ej användning av diagnoser/analyser av diagnoser kommunikation med klasslärare
 • Olika typer av kartläggningsmaterial som används i verksamheten
 • Extra anpassningar
 • Nya moment t ex programmering
 • Nyanlända – kartläggning, matematikundervisning
 • Att hantera och bemöta matematikångest – från år 1-gy
 • Undervisningsgruppers storlek – betydelse för elevers matematiklärande?

De rapporter som hittills har färdigställts i kommunprojektet i matematik (LiU – Norrköping/Linköping) finns även på webben: http://liu.se/uv/lararrummet/matematikprojektet

Nationell konferens om särskilda utbildningsbehov i matematik

Vi vill med konferensen bidra till en kunskapsbaserad skolutveckling med fokus på specialpedagogiska frågor i matematik genom att verka för vetenskaplighet och erbjuder möjlighet till reflektion. Konferensen, som äger rum varannat år, är alltså en plattform där både praktiker på fältet och etablerade forskare presenterar och möts kring aktuella frågor. Den nationella konferensen är ett samarrangemang av Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö universitet.

2022 års konferens

Konferensens tema vara "Att kunskapa om särskilda utbildningsbehov i matematik". Ta del av presentationer och abstrakt från konferensen: 

Andra nätverk

Kontakt

Relaterat innehåll