Nätverk för speciallärare i matematik

Nätverket ska utgöra en alumniverksamhet för verksamma speciallärare i regionen tillsammans med nuvarande studenter vid matematikinriktningen på speciallärarprogrammet vid LiU, i syfte att vara en plattform för inspiration och möjlighet att tillsammans utveckla idéer för det specialpedagogiska arbetet inom området matematik.

Vid nätverksträffarna, en gång per termin, ges möjlighet att ta del av aktuell forskning inom matematikdidaktik bland annat genom att lyssna på föreläsningar. Ett viktigt innehåll i träffarna är möjligheten att diskutera utvecklingsarbete i matematik ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt dela erfarenheter och reflektioner kring arbetet med särskilda utbildningsbehov i matematik.

För att vara med i nätverket ska du vara utbildad speciallärare där matematik utgör en väsentlig del av din undervisningsverksamhet eller vara student vid speciallärarprogrammet (matematikinriktningen).

Kommande träff: 28 augusti

Välkommen till Linköpings universitet tisdagen den 28/8 2018, kl. 15.15. Kaffe/te med tilltugg från kl. 14.45
Lokal: I:101 se karta

Inkluderande perspektiv i matematikundervisningen - att möta mångfald och identifiera normaliseringsprocesser för att optimera lärandet i matematik. Helena Roos, fil. Lic. Linnéuniversitetet

Begreppet särskilda utbildningsbehov i matematik, SUM är centralt i Helenas forskning. Begreppet används med en bred tolkning och används för att beskriva elever som är i behov av något särskilt utöver den vanliga undervisningen, vilket gör att det kan vara elever som har kommit i svårigheter med matematik såväl elever som behöver utmaningar i matematik. Med utgångspunkt i perspektivet särskilda utbildningsbehov forskar Helena kring inkludering i matematik ur ett elevperspektiv.

Helenas licentiatavhandling finns på http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:787177/FULLTEXT01.pdf

Anmäl deltagande till augustiträffen senast måndag 20/8. Meddela ev allergi i samband med din anmälan. 
Till anmälan

Tidigare nätverksaträffar

Januari 2018 - Vad ska en matematiklärare göra när elever inte förstår?

Lena Tryggs presentation (pdf)

Augusti 2017 - Från dyskalkyli till låga prestationer i matematik. Arvet efter Olov Magne

Docent Arne Engström, Karlstad Universitet gav en tillbakablick i 60 års forskning inom området låga prestationer i matematik och presenterar även resultat från sin senaste studie om nationella provet i matematik, år 3.

Arne Engströms presentation (pdf)

För den som vill läsa vidare finns båda rapporterna för nedladdning:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-47309

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-48431

Januari 2017 Tema: Dyskalkyli

Vad innebär dyskalkyli? Hur visar det sig hos elever? Hur kan vi bemöta dessa elever på bästa sätt? Lektor Rickard Östergren, Linköpings universitet reder ut begreppet dyskalkyli samt berättar om undervisning som kan stödja dessa elevers matematik-utveckling på bästa sätt.

 • Föreläsning – Rickard Östergren
 • Gruppdiskussioner - Att arbeta med elever som visar svårigheter som t ex dyskalkyli eller liknande
 • Gemensam diskussion tillsammans med Rickard Östergren
 • Avslutning - inför nästa träff

Augusti 2016

Frågor/områden som lyftes fram vid gruppdiskussionen:

 • Dyskalkyli – vad är det? hur kan det ”mätas”?, att tänka på beträffande ma-undervisningen?
 • Användning av konkretiserande material/kompensatoriskt material (t ex miniräknare)
 • Olika synsätt för hur/var/när stödet ska ske (forskning pågår – Skolforskningsinstitutet)
 • Inkluderingsbegreppet (forskning pågår – Skolforskningsinstitutet)
 • Förväntningar Arbetsminnet – konsekvenser för lärande/för bedömning (användning av hjälpmedel + betygssättning?)
 • Elevers brist på förmåga att lagra erfarenheter/kunskap - vad kan vi göra för att stötta?
 • Intensivstöd eller ma-undervisning 1-2 tim/vecka? – vad är att föredra?
 • Vilka konsekvenser kan intensivundervisning i ma innebära för lärandet i andra ämnen? Finns några visade effekter?
 • Speciallärares arbetssituation
 • Kollegialt lärande (gemensamma diskussioner) som verktyg för att stödja lärares utveckling av ma-undervisning
 • Användning/ej användning av diagnoser/analyser av diagnoser kommunikation med klasslärare
 • Olika typer av kartläggningsmaterial som används i verksamheten
 • Extra anpassningar
 • Nya moment t ex programmering
 • Nyanlända – kartläggning, matematikundervisning
 • Att hantera och bemöta matematikångest – från år 1-gy
 • Undervisningsgruppers storlek – betydelse för elevers matematiklärande?

De rapporter som hittills har färdigställts i kommunprojektet i matematik (LiU – Norrköping/Linköping) finns även på webben: http://liu.se/uv/lararrummet/matematikprojektet

Kontakt

Relaterat innehåll