Nätverk för speciallärare i matematik

Nätverket utgör en verksamhet för alumner och speciallärare i regionen tillsammans med nuvarande studenter vid speciallärarprogrammet vid LiU med specialisering mot matematikutveckling. Syftet är att vara en plattform för inspiration och möjlighet att tillsammans utveckla idéer för det specialpedagogiska arbetet inom området matematik.

Vid nätverksträffarna, en gång per termin, ges möjlighet att ta del av aktuell forskning inom matematikdidaktik bland annat genom att lyssna på föreläsningar. Ett viktigt innehåll i träffarna är möjligheten att diskutera utvecklingsarbete i matematik ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt dela erfarenheter och reflektioner kring arbetet med särskilda utbildningsbehov i matematik.

För att vara med i nätverket ska du vara utbildad speciallärare där matematik utgör en väsentlig del av din undervisningsverksamhet eller vara student vid speciallärarprogrammet (matematikinriktningen). 

Anmäl dig till e-postlistan för nätverket via e-post

Här kan du anmäla dig till nätverket och får då information om kommande träffar via e-post. Om du redan deltagit på någon träff eller fått information om träff så finns du redan med i nätverket och behöver inte anmäla dig igen.

Anmäl dig till e-postlistan för nätverket.

Kommande nätverksträffar

Vi skickar information via e-post när det är dags för nästa nätverksträff. Tänk på att uppdatera din e-postadress om den ändras så att du inte missar en inbjudan. Du uppdaterar e-postadressen genom att anmäla dig till nätverket på nytt via länken ovan.

1 november - Nationell konferens om särskilda utbildningsbehov i matematik

Det 1 november kommer det att genomföras en nationell konferens om särskilda utbildningsbehov – SUM22. Konferensen är helt digital och sker i samverkan mellan lärosätena Linné, Örebro, Malmö och LiU.

Mer information om konferensen samt anmälan finns hos Linnéuniversitetet

Tidigare nätverksträffar

5 april 2022 – Doktorand Hanna Lindström Sandahl föreläste om två interventioner som vänder sig till elever i riskzon för att utveckla läs- eller matematiksvårigheter.
Hanna Lindström Sandahls presentation (pdf)

3 december 2020 - digital nätverksträff för speciallärare med inriktning matematik
Tuula Koljonen presenterade sin artikel Lärarhandledning för inspiration och kompetensutveckling. 

5 februari 2019 - Lyckade undervisningsinsatser i matematik för elever i behov av särskilt stöd
Marie Ringborg Lindgren, utvecklingslärare i Norrköpings kommun, berättade om sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd i matematik, bland annat erfarenheter av lyckade undervisningsinsatser för elever i år 6.

Marie Ringborg Lindgrens presentation (pdf)

Augusti 2018 - Inkluderande perspektiv i matematikundervisningen
Att möta mångfald och identifiera normaliseringsprocesser för att optimera lärandet i matematik. Helena Roos, fil. Lic. Linnéuniversitetet

Helena Roos presentation (pdf)

Januari 2018 - Vad ska en matematiklärare göra när elever inte förstår?
Lena Tryggs presentation (pdf)

Augusti 2017 - Från dyskalkyli till låga prestationer i matematik. Arvet efter Olov Magne
Docent Arne Engström, Karlstad Universitet gav en tillbakablick i 60 års forskning inom området låga prestationer i matematik och presenterar även resultat från sin senaste studie om nationella provet i matematik, år 3.

Arne Engströms presentation (pdf)

För den som vill läsa vidare finns båda rapporterna för nedladdning:

Januari 2017 - Tema: Dyskalkyli
Vad innebär dyskalkyli? Hur visar det sig hos elever? Hur kan vi bemöta dessa elever på bästa sätt? Lektor Rickard Östergren, Linköpings universitet reder ut begreppet dyskalkyli samt berättar om undervisning som kan stödja dessa elevers matematik-utveckling på bästa sätt.

 • Föreläsning – Rickard Östergren

 • Gruppdiskussioner - Att arbeta med elever som visar svårigheter som t ex dyskalkyli eller liknande

 • Gemensam diskussion tillsammans med Rickard Östergren

 • Avslutning - inför nästa träff

Augusti 2016
Frågor/områden som lyftes fram vid gruppdiskussionen:

 • Dyskalkyli – vad är det? hur kan det ”mätas”?, att tänka på beträffande ma-undervisningen?
 • Användning av konkretiserande material/kompensatoriskt material (t ex miniräknare)
 • Olika synsätt för hur/var/när stödet ska ske (forskning pågår – Skolforskningsinstitutet)
 • Inkluderingsbegreppet (forskning pågår – Skolforskningsinstitutet)
 • Förväntningar Arbetsminnet – konsekvenser för lärande/för bedömning (användning av hjälpmedel + betygssättning?)
 • Elevers brist på förmåga att lagra erfarenheter/kunskap - vad kan vi göra för att stötta?
 • Intensivstöd eller ma-undervisning 1-2 tim/vecka? – vad är att föredra?
 • Vilka konsekvenser kan intensivundervisning i ma innebära för lärandet i andra ämnen? Finns några visade effekter?
 • Speciallärares arbetssituation
 • Kollegialt lärande (gemensamma diskussioner) som verktyg för att stödja lärares utveckling av ma-undervisning
 • Användning/ej användning av diagnoser/analyser av diagnoser kommunikation med klasslärare
 • Olika typer av kartläggningsmaterial som används i verksamheten
 • Extra anpassningar
 • Nya moment t ex programmering
 • Nyanlända – kartläggning, matematikundervisning
 • Att hantera och bemöta matematikångest – från år 1-gy
 • Undervisningsgruppers storlek – betydelse för elevers matematiklärande?

De rapporter som hittills har färdigställts i kommunprojektet i matematik (LiU – Norrköping/Linköping) finns även på webben: http://liu.se/uv/lararrummet/matematikprojektet

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll