Trafiklugnande åtgärder, såsom vägbulor och förhöjda övergångsställen, används för att minska hastigheten, hindra farliga omkörningar och generellt bidra till en säkrare trafiksituation. Dock kan de också bidra till att insatstiderna för räddningsfordon till exempel ambulanser eller räddningstjänstens släckbilar förlängs.

Ett alternativ till de konventionella trafiklugnande åtgärderna, är så kallade smarta trafiklugnade åtgärder. Dessa kan avgöra när ett fordon närmar sig, vars färd inte bör hindras, och anpassa sig så att fri färd för detta fordon tillåts.

I denna rapport ges en översikt av problemet, och några exempel på smarta trafiklugnade åtgärder diskuteras, med fokus på sådana som hämtar information och styrs med hjälp av trådlös kommunikation. Vidare diskuteras existerande utmaningar och möjliga lösningar för trafiklugnande åtgärder och den kommunikation som krävs för att göra dem smarta.

Några identifierade utmaningar för att implementera smarta trafiklugnade åtgärder är:

Mängden av data: Alla trafikdeltagare genererar stora datamängder genom miljontals mil av vägar. För att uppnå en effektiv balans mellan informationsbehandling och dataöverföring, krävs avancerade tekniker för att hitta, samla in, sammanställa, bearbeta och analysera informationen.

Överlåtelse: Det är önskvärt att ett fordon alltid håller sig kopplat till det lämpligaste nätverket. Traditionella överlämningsmetoder i mobilnät är för det mesta centraliserade, vilket kan medföra svårigheter vid färd i typiska bilhastigheter. 

Samarbete: På grund av mobiliteten är trådlösa länkar för fordonskommunikation opålitlig med begränsad kapacitet. Ett sätt lösa detta är samarbete mellan fordon, där kommunikationen kan vidarebefordras från ett fordon till nästa.

Läs mer om dessa och även andra hinder i själva rapporten (längre ner på sidan).

Rapporten har skrivits inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ”Effektiv räddning på framtidens skadeplats” som fokuserar på komplexiteten i det framtida räddningssystemet, t e x med avseende på resurser, teknik, metodutveckling och utvärdering. ”Effektiv räddning på framtidens skadeplats” är femårigt forskningsprogrammet och finansieras gemensamt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Linköpings universitet (LiU). Det bedrivs inom Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) som också är att samarbete mellan LiU och MSB.

CARER rapport

Omslag för publikation ''
Ghazwan Al Haji, Scott Fowler, Tobias Andersson Granberg (2018)

Kontaktpersoner

Läs mer om vår forskning