AI-litteracitet och didaktik i lärarutbildningen

En pojkes hand rör vid en robots hand. Robotens hand sticks ut ur en dator.
cherdchai chawienghong

De senaste årens snabba teknikutveckling och lanseringen av nya AI-verktyg understryker behovet att stärka lärarprofessionens kompetens. Det här projektet bidrar till att utveckla lärares kompetenser och nya undervisningsmetoder. 

Artificiell intelligens (AI) förväntas i framtiden spela en allt större roll i samhället och inte minst inom utbildningssektorn. Samtidigt är kunskapen om AI:s inverkan på lärarutbildningens innehåll, undervisning och examinationsformer idag begränsad, och lärare ställs inför nya frågor i takt med att tekniken utvecklas. Dessa frågor handlar dels om AI som fenomen och hur verktygen kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel för såväl lärare som studenter, dels vilka avvägningar som bör göras om, när och hur man använder AI. I detta ingår också etiska aspekter, till exempel kopplat till likvärdighet eller datahantering. Det här pedagogiska utvecklingsprojektet bidrar till utvecklingen av AI-litteracitet på lärarutbildningen, och möjliggör framtida vetenskapligt förankrade och innovativa undervisningsmetoder i högskolepedagogiken.

I projektet deltar lärare och studenter vid grundlärarutbildningen (F-3 och 4-6). Med lärarnas och studenternas villkor som utgångspunkt ska kursinnehåll och undervisningsmetoder utvecklas stegvis och i samverkan.

Projektet löper över tre terminer med start VT24, och är finansierat av Universitets- och högskolerådet (UHR) inom ramen för regeringsuppdraget ”Högskolepedagogiskt lyft”. Förutom medverkande vid Linköpings Universitet deltar forskare från Stockholms universitet med erfarenheter av högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och utveckling av AI-verktyg i utbildning, samt kursansvariga och lärare på kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna

Senaste publikationer

Stenliden, L. & Sperling, K. (2024). Breaking the Magic of Automation and Augmentation in Swedish Classrooms. Nordisk tidskrift for pedagogikk og kritikk, Special issue: Artificial Intelligence, 10, 1–18. 

Publikationer

Omslag för publikation ''
Katarina Sperling, Cormac McGrath, Linnéa Stenliden, Anna Åkerfeldt, Fredrik Heintz (2023)

2nd International Symposium on Digital Transformation: August 21-23, 2023, Linnaeus University, Växjö

Omslag för publikation ''
Karin Stolpe, Jonas Hallström (2024)

Computers and Education Open , Vol.6 Vidare till DOI

Forskningsområde

Kontakt

Organisation