Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad

En man sträcker sig efter ett mjölkpaket i ett kylskåp

Målsättningen med projektet är att studera delaktighet i bostaden för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Med bostad avses bostad med särskild service enligt LSS och äldre personer innefattar individer äldre än 50 år. Det övergripande syftet är att bidra till förståelsen av delaktighet i bostaden som en konsekvens av åldrandet, den fysiska och sociala bostadsmiljön gällande projektets specifika målgrupp, äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet, som avslutas under 2015/2016, är baserat på kvalitativa intervjuer och deltagande observationer med äldre personer som bor i gruppbostad, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt personal och chefer som arbetar där.

Åldrandet – ett fysiskt fenomen

Projektets resultat visar att det finns skillnader mellan hur äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning själva erfar att vara och bli äldre och hur detta fenomen beskrivs av gruppbostadens personal.

Resultaten visar också att åldrande och att vara äldre inte ges utrymme i gruppbostadens vardagliga diskussioner där åldrandet främst betraktas som ett fysiskt fenomen. Projektets studier belyser även att gruppbostadens formella organisationskultur är svag i förhållande till att åldras och vara äldre med intellektuell funktionsnedsättning. Detta då personalen upplever att det saknas förberedelse, diskussion och arbetsmetoder kring hur stöd för delaktighet ska erbjudas äldre boende. Resultatet visar emellertid att de boendes ålder har betydelse för personalens föreställningar och förhållningssätt gällande delaktighet bland äldre boende. Denna delaktighet beskrivs och operationaliseras dels som ett socialt kontextuellt görande, dels som en strävan efter att skapa en känsla av sammanhang och trygghet i hemmet.

I tillägg till detta framkommer att den studerade generationens unika erfarenheter av att ha levt ett långt liv med intellektuell funktionsnedsättning, är betydelsefulla för hur delaktigheten ser ut i gruppbostaden och hur den beskrivs av både boende och personal.

Fältanteckningar 

Ur fältanteckning, 30 augusti 2011 

”Jag sätter mig mitt emot Olle vid köksbordet. Han tecknar koncentrerat och skickligt en solnedgång och en segelbåt, en himmel med moln och fåglar och en sjö med vågor. Olles högra hand darrar och jag ser att han blir irriterad över detta när han tecknar.
– Hur tycker du det är att bli gammal? frågar jag lite trevande. – Att bli gammal, säger Olle, det är inget vidare. – Hur då menar du? frågar jag. – Det är ensamt, svarar Olle. Sedan vill han inte prata mer med mig om det, det markerar han tydligt. Han ger sin teckning namnet SJÖ, signerar den och prissätter den till 9 kronor, 12 öre och 1 krona. Olle ger mig teckningen.
– Är den bra? frågar han.”


Olles teckning

Olle är 77 år. Han har en intellektuell funktionsnedsättning och har större delen av sitt liv bott på olika institutioner. Den hastiga inblicken i Olles vardag är fångad i en gruppbostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). Olle är en av de personer som medverkat i projektet ”Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad”.

Publikationer

Publikationer

Omslag för publikation ''
Ida Kåhlin, Anette Kjellberg, Jan-Erik Hagberg (2015)

Scandinavian Journal of Disability Research , Vol.17 , s.335-352 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Ida Kåhlin, Anette Kjellberg, Catharina Nord, Jan-Erik Hagberg (2015)

Ageing & Society , Vol.35 , s.602-628 Vidare till DOI

Kontakt

Relaterat innehåll