Delaktighet för äldre personer

Äldre på promenad

Att kunna fortsätta vara aktiv och delaktig även högt upp i ålder anses kunna bidra till ökad livskvalitet och hälsa. Genom ett aktivt liv och bibehållna sociala nätverk kan fler friska år läggas till livet vilket har betydelse för hälsa och möjlighet till kvarboende i höga åldrar. Att åldras aktivt är att åldras med god hälsa och som fullvärdig samhällsmedborgare.

I aktivt åldrande betonas delaktighet i samhället, att optimera möjligheter till hälsa, delaktighet och trygghet för att nå en ökad livskvalitet. Fler och fler äldre är och kommer att kunna vara aktiva allt högre upp i åldrarna. Detta gäller även personer som åldras med en livslång funktionsnedsättning. För de flesta äldre personer är det viktigt att kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Kvarboende stödjer personens vanor, roller, aktivitet och delaktighet trots begränsningar orsakade av sjukdomar och hög ålder. Inom offentlig verksamhet, och i samhället i stort, finns stort förtroende för att tekniska lösningar kan öka äldre personers självständighet och hjälpa dem att fortsätta bo i eget boende. Tekniska lösningar kan också bidra till ökad tillgänglighet och boendekvalitet, men innebär också utmaningar för många äldre. 

Anledningar till att använda existerande teknologi kan indikera hur teknik bör utformas och introduceras för att öka användbarheten för denna grupp av användare.

Befintlig teknik förändras när utveckling och anpassningar integreras i den. Nya användargränssnitt (interface) utvecklas och implementeras som kan förenkla tekniken men samtidigt göra den mer komplicerad. För att teknik ska förebygga och förhindra beroende behöver den användas på ett sätt som äldre personer kan acceptera och känna igen. För att uppnå detta behövs mer kunskap om hur äldre personer uppfattar och använder teknik, både den de redan har och nyare teknik. Att vara teknikanvändare är viktigt för att kunna vara aktiv i samhället även för personer i gruppen äldre-äldre men det saknas fortfarande studier kring vad teknik betyder och hur den kan användas i åldersgruppen +80 år. Äldre själva är betydande aktörer i detta.

Forskningsprojekt

Publikationer

Relaterad forskning

Forskare

Organisation

Nyheter