PiL - Delaktighet på äldre dagar

Äldre på promenad

Att kunna fortsätta vara aktiv och delaktig även högt upp i ålder anses kunna bidra till ökad livskvalitet och hälsa. Genom ett aktivt liv och bibehållna sociala nätverk kan fler friska år läggas till livet vilket har betydelse för hälsa och möjlighet till kvarboende i höga åldrar. Att åldras aktivt är att åldras med god hälsa och som fullvärdig samhällsmedborgare.

I aktivt åldrande betonas delaktighet i samhället, att optimera möjligheter till hälsa, delaktighet och trygghet för att nå en ökad livskvalitet. Fler och fler äldre är och kommer att kunna vara aktiva allt högre upp i åldrarna. Detta gäller även personer som åldras med en livslång funktionsnedsättning. För de flesta äldre personer är det viktigt att kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Kvarboende stödjer personens vanor, roller, aktivitet och delaktighet trots begränsningar orsakade av sjukdomar och hög ålder. Inom offentlig verksamhet, och i samhället i stort, finns stort förtroende för att tekniska lösningar kan öka äldre personers självständighet och hjälpa dem att fortsätta bo i eget boende. Tekniska lösningar kan också bidra till ökad tillgänglighet och boendekvalitet, men innebär också utmaningar för många äldre. 

Anledningar till att använda existerande teknologi kan indikera hur teknik bör utformas och introduceras för att öka användbarheten för denna grupp av användare.

Befintlig teknik förändras när utveckling och anpassningar integreras i den. Nya användargränssnitt (interface) utvecklas och implementeras som kan förenkla tekniken men samtidigt göra den mer komplicerad. För att teknik ska förebygga och förhindra beroende behöver den användas på ett sätt som äldre personer kan acceptera och känna igen. För att uppnå detta behövs mer kunskap om hur äldre personer uppfattar och använder teknik, både den de redan har och nyare teknik. Att vara teknikanvändare är viktigt för att kunna vara aktiv i samhället även för personer i gruppen äldre-äldre men det saknas fortfarande studier kring vad teknik betyder och hur den kan användas i åldersgruppen +80 år. Äldre själva är betydande aktörer i detta.

Tidigare forskningsprojekt

Relaterad forskning

Forskare

Organisation

Nyheter

Mormor med läsplatta / Grandma with an iPad

Kan jag klara det här? – Teknik, hälsa och åldrande hos äldre-äldre

Nya artefakter och tekniska system förväntas påverka äldre personers oberoende och sociala relationer samt erbjuda möjligheter till omvårdnad och service i hemmet. Hur ser äldre personer på detta, leder teknikanvändning till trygghet och kvarboende?

Närbild på händer som lägger ett pussel. En äldre person och en yngre.

Dagverksamheters betydelse för äldre personer

En ny studie från Linköpings universitet har studerat dagverksamheters betydelse för äldre personers hälsa och välmående.

Bild på gamla klockor. De står på ett träbord.

Dagverksamhet som en hälsofrämjande arena för äldre

En ny studie visar att personal har en viktig funktion för att möjliggöra hälsofrämjande aktiviteter vid dagverksamheter.