Arbetsmiljöarbetets förutsättningar och konsekvenser

Isometriskt virtuellt kontor med affärsmän som arbetar tillsammans och mobila enheter: företagsledning, onlinekommunikation och finanskoncept.
elenabs

Med tanke på det läge som råder i och med coronapandemin, i kombination med ökade sjukskrivningstal och de förändringar som sker i Arbetsmiljöverkets regelverk, har frågor om arbetsmiljö och effektiviteten av det arbetsmiljöarbete som bedrivs inom olika organisationer blivit ytterst aktuellt. Arbetsmiljön är betydelsefull för alla som arbetar. Trots det saknas kunskap om hur det praktiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa ser ut, och vilken betydelse detta har för hur arbetsmiljön utvecklas.

Projektets syfte

Med det här projektet vill vi öka kunskapen om förutsättningar och konsekvenser av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete för organisation och anställda. Målet är att ge ökad förståelse för hur regler tillämpas och dess konsekvenser, och på så sätt ge ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön – från regelverk till konsekvenser för medarbetares hälsa och välbefinnande.

Om projektet

I projektet har vi följt olika typer av arbetsplatser med chefer och medarbetare och samlat in information genom två omgångar av intervjuer och enkäter. Under året har deltagande organisationer i projektet fått återkoppling på det longitudinella resultatet från enkäten och en workshop genomfördes i januari 2023.

Vad händer i projektet nu?

I projektet pågår fyra delstudier. Dessa är baserade på hela eller delar av materialet såväl enkäter som intervjuer.

Delstudie 1 handlar om chefers arbetsmiljöarbete och hantering av risker under pandemin. Resultatet bygger på 18 intervjuer med chefer inom olika verksamheter. Denna delstudie, “Bringing risk back in: managers prioritization of the work environment during the pandemic”, finns publicerad i International Journal of Workplace Health Management (se länk nedan).

I delstudie 2 jämförs ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande som arbetat på ordinarie arbetsplats eller på distans. I denna delstudie ingår enkätdata från en verksamhet (n=364) där medarbetarna själva fått välja var de vill jobba, på arbetsplatsen eller på distans. Denna delstudie, "The impact of leadership on employee well-being: on-site compared to working from home", finns publicerad i BMC Public Health (se länk nedan).

Syftet med delstudie 3 är att skapa ett inventerings- och stödverktyg för att arbeta med arbetsmiljön. Enkätfrågorna om arbetsmiljöarbeten och förutsättningar för att arbeta med arbetsmiljön är skapade utifrån intervjuer med chefer, HR och ombud (fack/arbetsmiljö) inom olika verksamheter. Dessa enkätfrågor vill vi vidareutveckla till ett verktyg för chefer, HR etcetera för att inventera och förbättra arbetsmiljön.

Delstudie 4 bygger på hela det kvantitativa materialet där vi vill undersöka betydelsen av olika förutsättningar för att arbeta med arbetsmiljön samt vilka arbetsmiljöarbeten som har betydelse för arbetsmiljön och medarbetares hälsa.

Den 15-16 november deltog vi på Helix konferens och presenterade delar av vårt resultat. 

Vilken information samlas in?

Centralt för studien har varit hur arbetsmiljöarbetet sett ut, vilka förutsättningar som fanns för att arbeta med frågor om arbetsmiljö, liksom hur arbetsmiljö och hälsa upplevdes av de anställda.

Deltagande organisationer

I projektet har flertalet organisationer från olika verksamheter och branscher deltagit, till exempel statliga myndigheter, kommuner, fackförbund, tillverkningsindustri, bemanning, hotell och restaurang. Har du frågor om projektet? Hör av dig till Daniel Lundqvist, projektledare.

Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Rapporter

Rapporter inom arbetsmiljöarbete

För dig som vill läsa mer om arbetsmiljö kan du här ta del av rapporter som vi skrivit. Tre av rapporterna är utgivna av HELIX och handlar om chefers utvecklingsmiljö, ledarskap som främjar medarbetarnas välbefinnande och arbetsprestation vid distansarbete hemifrån, samt ledarskap som främjar medarbetares lärande i arbete. Två rapporter har vi skrivit på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Den ena handlar om betydelsen av ledarskap och den andra handlar om förändring och förändringskompetens i organisationer.
Omslag för publikation ''
Daniel Lundqvist, Cathrine Reineholm, Christian Ståhl, Andreas Wallo (2022)

BMC Public Health , Vol.22 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Cathrine Reineholm, Christian Ståhl, Daniel Lundqvist (2023)

International Journal of Workplace Health Management , Vol.16 , s.4-19 Vidare till DOI

Omslag för publikation 'Chefers utvecklingsmiljöer: en kunskapsöversikt'
Cathrine Reineholm, Daniel Lundqvist, Andreas Wallo (2021)
Omslag för publikation 'Ledarskap för hälsa och välbefinnande'
Andreas Wallo, Daniel Lundqvist (2020)
Omslag för publikation 'Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser'
Henrik Kock, Cathrine Reineholm (2020)

Kontakta oss

Organisation