Barn, unga och välfärdens institutioner

Fötter på en stubbe - Barn, unga och välfärdens institutioner

Forskningen i denna forskargrupp har fokus på barns och ungas livsvillkor och erfarenheter i olika välfärdsstatliga sammanhang. Projekten uppmärksammar hur föreställningar om barn och barndom liksom politiska beslut och institutionella praktiker påverkar barns och ungas möjligheter och position i familj och samhälle och det sociala arbetet med barn och unga. Forskningen sker utifrån perspektiv som rymmer både en syn på barn och unga som aktörer och som i behov av omsorg.

Sett i ett historiskt perspektiv har barn haft en viktig plats i svensk välfärdspolitik och i internationella jämförelser värderas Sverige som ett bra land för barn. Men också här finns många barn och unga i marginaliserade och socialt utsatta positioner. Detta aktualiserar frågor kring barns och ungas rättigheter och delaktighet och på vilket sätt det sociala arbetet kan bidra till social förändring. Frågor som rör samhällets möjligheter att fungera som kompenserande och kompletterande kraft för sårbara grupper av barn och unga är centrala i de forskningsprojekt som ingår i temat. Centralt är också hur genus, ålder, klass och etnicitet hanteras inom den sociala barnavården och socialtjänsten och i familjehem och institutioner.

Samhällsförändringar, både i form av institutionella förändringar, nya typer av institutioner och politiska förändringar som gäller krav och förväntningar på individer och familjer, utmanar idag föreställningar om välfärdspolitikens inriktning och omfattning. Vår tids internationella migration reser också nya frågor som det sociala arbetet ställs inför att hantera som t.ex. transnationella familjerelationer, frågor om medborgarskap och det nationella välfärdssystemet.

Möjligheterna att bedriva socialt arbete påverkas av förändrade villkor på olika nivåer, samtidigt som det inte minst inom den sociala barnavårdens praktik finns ett starkt drag av kontinuitet t.ex. när det gäller bedömningar och åtgärder. Kontinuitet är en mäktig kraft samtidigt som den komplexitet som präglar den sociala barnavården i vid bemärkelse kan bidra till att skapa nya möjligheter och samarbeten. Också detta är frågor som uppmärksammas inom temat.

Forskningsområden

Inom gruppen bedrivs forskning som rör följande områden: 

  • Social barnavård - praktik och politik
  • Barn och unga i sårbara livssituationer
  • Samverkan och förebyggande socialt arbete
  • Barn, unga och våld i nära relationer 

 


Kontakt

Forskare i forskargruppen Barn, unga och välfärdens institutioner

Relaterat innehåll