Fotografi av David Ekholm

David Ekholm

Universitetslektor, Docent

Ekholms forskning handlar om socialpolitiska villkor för socialt arbete, med särskilt fokus på olika sätt att möta problem som följer i spåren av ökad ojämlikhet och segregation.

Välfärd som organisatorisk och pedagogisk styrning

Ekholms forskning rör frågor om styrning av socialt arbete och välfärd, i olika organisatoriska och pedagogiska avseenden. Särskilt berörs teman som inkludering och exkludering, jämlikhet och ojämlikhet, samt makt.

Forskningsområdet kan i en bredare bemärkelse beskrivas som det sociala arbetets politiska sociologi. Ekholm bedriver sin forskning vid Avdelningen för socialt arbete och vid Centrum för kommunstrategiska studier, vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

Forskningen behandlar frågor om ojämlikhet och segregation och särskilt de maktrelationer som gör sig gällande dels i hur problem och utmaningar för samhället artikuleras och dels i hur lösningar, insatser, interventioner eller reformer organiseras. Välfärdsinsatser utspelar sig i ett samhälle och en värld präglad av maktrelationer och ojämlikhet, och de formas i relation till politiskt färgad kunskap om hur samhället ser ut, bör se ut, hur problem ska förstås, vilka som är i behov av förändring och inkludering och är i det avseendet i praktiken politiska styrningspraktiker av människor i utsatthet.

Vidare berör forskningen frågor om tillhandahållandet av välfärd genom olika välfärdsinsatsers pedagogiska rationalitet, i exempelvis socialt arbete, fritidsverksamhet och utbildning. Genom att betrakta individer som aktiva med förmåga till lärande riktas insatser mot att rusta individer med kompetenser och färdigheter för att själva vara delaktiga i att hantera sin situation. Framförallt är detta ett intresse för hur barn och ungdomar – inte minst de som definieras som problematiska, marginaliserade eller exkluderade i något avseende – ska lära sig de färdigheter och tillägna sig de kompetenser som anses nödvändiga för inkludering och demokratiskt deltagande.

Forskningen handlar i det avseendet om hur välfärdsinsatser organiseras politiskt och förvaltningsmässigt hos offentliga aktörer, såsom särskilt kommuner. I praktiskt genomförande av välfärd är inte alltid gränsdragningar mellan olika politikområden tydlig. Ett exempel på detta gäller hur idrott som kultur- och fritidsverksamhet på kommunal nivå villkoras av social- och utbildningspolitiska villkor.

I relation till detta handlar forskningen om den roll som tillskrivs civilsamhället eller frivilliga insatser i relation till välfärd. De senaste årtiondena har relationerna mellan offentliga aktörer och det civila samhället förändrats. Särskilt har just ideella aktörer, frivilliga, sociala entreprenörer, sociala företag med flera slags aktörer lyfts fram i den socialpolitiska debatten med avseende på deras betydelse just för att möta olika slags utmaningar i samhället och för att tillhandahålla välfärd. Fokus i forskningen är därmed på olika aspekter av hur välfärd och socialt arbete styrs och formas som verktyg för att styra individer och befolkningen.

Pågående forskning

David Ekholm arbetar för närvarande i flera olika forskningsprojekt:

Idrott som ett sätt att möta ojämlikhetens problem

I relation till alltmer påtaglig ojämlikhet, segregation och social exkludering i både idrott och i samhälle undersöks hur idrottsaktiviteter alltmer uppmärksammas politiskt som ett sätt att möta sociala problem. Forskningen belyser frågor om barn och ungas rättigheter och möjligheter till deltagande i samhället på jämlika villkor.

Styrning av lokal folkhälsopolitik – kommunerna och spänningsfälten

Social och ekonomisk ojämlikhet tar form som ojämlikhet i hälsa bland befolkningen. I folkhälsopolitiken uppmärksammas kommunernas betydelse för att möta problem med utsatta befolkningsgruppers hälsa. Forskningen undersöker hur kommuner arbetar i spänningsfälten mellan statliga ambitioner och kommunalt självstyre, sektorsindelade förvaltningar och tvärsektoriella folkhälsambitioner samt strategiska och verksamhetsnära sätt att styra arbete med hälsa.

Styrningen av den lokala kulturpolitiken – kultur som mål eller medel?

I den lokala kulturpolitiken framträder deltagande i kultur (och samhälle) både som ett mål och som ett medel. Forskningen undersöker hur kultur som fenomen och aktivitet tillskrivs förväntningar att vara ett medel i kommuners arbete att möta sociala problem som följer i spåren av ökad ojämlikhet och segregation.

Publikationer i urval

ORCID 0000-0002-6252-9220

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2023) Sport as Social Policy. Midnight Football and the Governing of Society. London: Routledge.

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2023) Youth and social work – Critical reflections on youth, social work and sports-based interventions. In: Schulenkorf, N., Welty Peachey, J., Spaaij, R. & Collison-Randall, H. (eds), Handbook on Sport and International Development (82-94). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2023).Idrott som politiskt verktyg: en problematisering. I: Norberg, J.R., Dartsch Nilsson, C. & Pihlblad, J. (red.). Idrott och segregation. Om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle (93-118). Stockholm: Centrum för idrottsforskning.

Ekholm, D. Wernesjö, U. & Dahlstedt, M. (2022). Bollen i rörelse: Tjejfotboll, fostran och normkritik i den urbana periferin. Linköping studies in social work and welfare No. 2022:1. Linköpings universitet.

Lindström Sol, S. & Ekholm, D. (2021). Integrating cultural and social policy through family home visits in the suburban areas of exclusion: examining the rationalities of Bookstart Göteborg.International Journal of Cultural Policy.

Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (red.) (2021) Idrottens kraft? Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad. Lund: Studentlitteratur.

Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (2019). Social exclusion and multi-ethnic suburbs in Sweden. I: Hanlon, B. & Vicino, T.J. (eds.) The Routledge Companion to the Suburbs (163-172). New York: Routledge.

Ekholm, D. & Lindström Sol, S. (2019). Mobilising non-participant youth: using sport and culture in local government policy to target social exclusion. The International Journal of Cultural Policy 26(4), 510-523.

Ekholm, D. (2018). Governing by means of sport for social change and social inclusion: demarcating the domains of problematization and interventionSport in Society 21(11), 1777-1794.

Ekholm, D. (2016). Sport as a Means of Responding to Social Problems. Rationales of Governing, Welfare and Social Change [PhD-thesis]. Linköping studies in arts and science, no. 687. Linköpings universitet.

 

David Ekholms publikationer i DiVA

 

 

 

Nyheter om Ekholms forskning

Två barn cyklar efter varandra på en strand

Spänningar försvårar arbetet för jämlik hälsa bland barn och unga

Skillnaderna i hälsa ökar mellan barn och ungdomar med olika bakgrund. För att motverka detta förväntas svenska kommuner ta ett större ansvar. Men arbetet försvåras av spänningar inom den kommunala organisationen visar en ny rapport från CKS.

Bild på tjej på en fotbollsplan.

Fotboll för tjejer på annat sätt skapar inkludering

Kan ungdomsidrott vara ett verktyg för att skapa inkludering och motverka segregation? Aktiviteter som organiseras på ett otraditionellt sätt i områden där målgruppen finns kan vara det, visar forskning som fokuserar på idrott för tjejer.

Konferens om idrott, social utsatthet och integration den 27/9

Vad betyder idrotten för dagens samhälle? Hur kan idrott förstås i relation till social utsatthet och bidra till att skapa integration? Den här konferensen handlar om dessa politiskt och socialt angelägna frågor.

Externa nyheter och debattartiklar

Utbildning och anställningar

Utbildning

  • Filosofie magister, sociologi, 2006
  • Filosofie kandidat, pedagogik, 2009
  • Filosofie doktor, socialt arbete, 2016

Anställningar

  • Universitetslektor i socialt arbete, Institutionen för kultur och samhälle, 2019--
  • Postdoktor, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, centrum för kommunstrategiska studier, 2017–2019
  • Universitetslektor i socialt arbete, Institution för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, 2016–2017
  • Doktorand, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, 2011–2016
  • Projektmedarbetare, Institutionen för klinisk medicin och folkhälsa, Umeå universitet, 2008–2011

Undervisning

David undervisar huvudsakligen på socionomprogrammet vid Linköpings universitet. Där är han kursansvarig för kursen Socialpolitik och välfärdssamhälle.

David är också handledare för examensarbeten på både kandidat- och masternivå.

Forsknings- och undervisningsmiljöer