Fotografi av David Ekholm

David Ekholm

Universitetslektor, Docent

Välfärd som organisatorisk och pedagogisk styrning

Ekholms forskning rör frågor om styrning av socialt arbete och välfärd, i olika organisatoriska och pedagogiska avseenden. Särskilt berörs teman som inkludering och exkludering, jämlikhet och ojämlikhet, samt makt.

Forskningsområdet kan i en bredare bemärkelse beskrivas som det sociala arbetets politiska sociologi. Ekholm bedriver sin forskning vid Avdelningen för socialt arbete och vid Centrum för kommunstrategiska studier, vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

Forskningen behandlar frågor om ojämlikhet och segregation och särskilt de maktrelationer som gör sig gällande dels i hur problem och utmaningar för samhället artikuleras och dels i hur lösningar, insatser, interventioner eller reformer organiseras. Välfärdsinsatser utspelar sig i ett samhälle och en värld präglad av maktrelationer och ojämlikhet, och de formas i relation till politiskt färgad kunskap om hur samhället ser ut, bör se ut, hur problem ska förstås, vilka som är i behov av förändring och inkludering och är i det avseendet i praktiken politiska styrningspraktiker av människor i utsatthet.

Vidare berör forskningen frågor om tillhandahållandet av välfärd genom olika välfärdsinsatsers pedagogiska rationalitet, i exempelvis socialt arbete, fritidsverksamhet och utbildning. Genom att betrakta individer som aktiva med förmåga till lärande riktas insatser mot att rusta individer med kompetenser och färdigheter för att själva vara delaktiga i att hantera sin situation. Framförallt är detta ett intresse för hur barn och ungdomar – inte minst de som definieras som problematiska, marginaliserade eller exkluderade i något avseende – ska lära sig de färdigheter och tillägna sig de kompetenser som anses nödvändiga för inkludering och demokratiskt deltagande.

Forskningen handlar i det avseendet om hur välfärdsinsatser organiseras politiskt och förvaltningsmässigt hos offentliga aktörer, såsom särskilt kommuner. I praktiskt genomförande av välfärd är inte alltid gränsdragningar mellan olika politikområden tydlig. Ett exempel på detta gäller hur idrott som kultur- och fritidsverksamhet på kommunal nivå villkoras av social- och utbildningspolitiska villkor.

I relation till detta handlar forskningen om den roll som tillskrivs civilsamhället eller frivilliga insatser i relation till välfärd. De senaste årtiondena har relationerna mellan offentliga aktörer och det civila samhället förändrats. Särskilt har just ideella aktörer, frivilliga, sociala entreprenörer, sociala företag med flera slags aktörer lyfts fram i den socialpolitiska debatten med avseende på deras betydelse just för att möta olika slags utmaningar i samhället och för att tillhandahålla välfärd. Fokus i forskningen är därmed på olika aspekter av hur välfärd och socialt arbete styrs och formas som verktyg för att styra individer och befolkningen.

Publikationer

ORCID 0000-0002-6252-9220

Böcker och vetenskapliga artiklar

Böcker

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2023). Sport as Social Policy. Midnight Football and the Governing of Society. London: Routledge.

Ekholm, D. Wernesjö, U. & Dahlstedt, M. (2022). Bollen i rörelse: Tjejfotboll, fostran och normkritik i den urbana periferin. Linköping studies in social work and welfare No. 2022:1. Linköpings universitet.

Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (red.) (2021) Idrottens kraft? Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad. Lund: Studentlitteratur.

Ekholm, D. (2016). Sport as a Means of Responding to Social Problems. Rationales of Governing, Welfare and Social Change [PhD-thesis]. Linköping studies in arts and science, no. 687. Linköpings universitet.

Vetenskapliga artiklar

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2022). Conflicting rationalities of participation: constructing and resisting ‘Midnight football’ as an instrument of social policy. Sport in Society 25 (6), 1142-1159.

Lindström Sol, S. & Ekholm, D. (2021). Integrating cultural and social policy through family home visits in the suburban areas of exclusion: examining the rationalities of Bookstart Göteborg. International Journal of Cultural Policy. doi: 10.1080/10286632.2020.1860031

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2020). (Re)Forming the In-/Outside: On Place as a Governable Domain through Sports-based Interventions. Social Inclusion 8(3), 177-186.

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2020). A model of discipline: the rule(s) of midnight-football and the production of order in subjects and society. Journal of Sport and Social Issues 44(5), 450-475.

Ekholm, D. & Holmlid, S. (2020). Formalizing sports-based interventions in cross-sectoral cooperation: governing and infrastructuring practice, program and preconditions. Journal of Sport for Development 14, 1-20.

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2019). Pedagogies of (de)liberation: salvation and social inclusion by means of Midnight Football. Sport, Education and Society. Doi: 10.1080/13573322.2019.1694504

Ekholm, D. (2019). Sport as a means of governing social integration: discourses on bridging and bonding social relationsSociology of Sport Journal 36 (2), 152-161.

Ekholm, D. & Lindström Sol, S. (2019). Mobilising non-participant youth: using sport and culture in local government policy to target social exclusion. The International Journal of Cultural Policy 26(4), 510-523.

Ekholm, D., Dahlstedt, M. & Rönnbäck, J. (2019). Problematizing the absent girl: sport as a means of emancipation and social inclusionSport in Society 22 (6), 1043-1061.

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2018). Rationalities of good-will: on the promotion of philanthropy through sports-based interventions in Sweden. Managing Sport and Leisure 23(4-6), 336-349.

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2018). Forming the association-like organisation: On civil society, welfare provision and sport as a means of social inclusionInternational Journal of the Sociology of Leisure 2, 219-238.

Ekholm, D. (2018). Governing by means of sport for social change and social inclusion: demarcating the domains of problematization and interventionSport in Society 21(11), 1777-1794.

Bokkapitel

Ekholm, D. Dahlstedt, M. (2022). Midnight football as a site of surveillance: activities observed by the surrounding institutions of society. In Morgan, H. & Parker, A. (eds.). Sport, Physical Activity and Criminal Justice. London: Routledge.

Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (2022) Fattigdom: en demokratisk utmaning i lokalsamhället. I: Hermelin, B. (red) Kommunerna och hållbar utveckling: Demokrati, välfärd och lokal utveckling (65-84). CKS rapport 2022:8. Linköpings universitet.

Ekholm, D. & Jonsson, R. (2022). Sociala investeringar – perspektiv och arbetssätt för hållbar välfärd? I: Hermelin, B. (red) Kommunerna och hållbar utveckling: Demokrati, välfärd och lokal utveckling (99-116). CKS rapport 2022:8. Linköpings universitet.

Ekholm, D., Dahlstedt, M. & Rönnbäck, J. (2021) Becoming a ‘Football Girl’: On Disidentifi cation and Appropriation of Gender Norms and Hierarchies in Sports-Based Interventions in the Swedish Urban Periphery. In: M.A. Vogel & L. Arnell (eds.) Living Like a Girl: Agency, Social Vulnerability and Welfare Measures in Europe and Beyond (185-204). Berghahn Books.

Holmlid, S., Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2021) Practice occludes diffusion: Scaling sports-based social innovations. I: Tjønndal, A (ed). Social Innovation in Sport (57-77). Palgrave Macmillan.

Ekholm, D. & Vesterberg, V. (2020). Diskursanalys. I: Dahlstedt, M. & Gruber, S. (red). Metoder för forskning i socialt arbete (157-173). Malmö: Gleerups.

Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (2019). Social exclusion and multi-ethnic suburbs in Sweden. I: Hanlon, B. & Vicino, T.J. (eds.) The Routledge Companion to the Suburbs (163-172). New York: Routledge.

Ekholm, D. (2019). Mellan självständighet och kontroll: civilsamhället som samhällsbyggare genom idrott som socialpolitiskt verktyg. I: Syssner, J. (red.) Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande? (125-150). Boxholm: Linnefors.

Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (2019). Midnattsfotboll – ett svar eller symptom på ojämlikhet? I: Norberg, J.R (red.) Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets intresse? Centrum för idrottsforskning 2019:2, Stockholm.

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2018). Fotboll och sammanhållningens pedagogik. I: Dahlstedt, M. (red) Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar (109–128). Malmö: Gleerup.

Ekholm, D. & Öhlund, T. (2018). Idéburet socialt arbete som kraft för social rättvisa?. I: Dahlstedt, M. & Lalander, P. (red) Manifest: För ett socialt arbete i tiden (237-250)Lund: Studentlitteratur.

Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (2018). Idrotten och frihetens krafter – viljan att aktivera (107-126). I: Dahlstedt, M. (red) Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering. Linköping Studies in Social Work and Welfare 2018:3.

Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (2018). Den sociala exkluderingens mekanismer (47-68). I: Dahlstedt, M. (red) Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering.Linköping Studies in Social Work and Welfare 2018:3.

Rapporter och övriga publikationer 

Rapporter

Dahlstedt, M., Wernesjö, U. & Ekholm, D. (2022). Flickors deltagande i idrott och dess potential för inkludering och jämställdhet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Johansson Jansson, E. & Ekholm, D. (2022). Reboot – football for jobs: Om idrott som verktyg för arbete och sysselsättning. Linköping studies in social work and welfare No. 2022:2. Linköpings universitet.

Brönnert, L. & Ekholm, D. (2022). Sociala insatsgruppen (SIG) i Linköping – en rapport om arbetssätt, resultat och potential. Stockholm: Brå.

Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (2020) Idrott, ungdomar och sociala innovationer. Om civilsamhället som medel för social inkludering i stadens periferier. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ekholm, D. & Svensson, E. (2020). En strategi för samverkan och rörelse. Om Region Östergötlands folkhälsopolitiska strategi Sätt Östergötland i rörelse. CKS-rapport, 2020:2. Linköpings universitet.

Ekholm, D. (2019) Idrott som lokal socialpolitik: kommun och civilsamhälle i samverkan. CKS-rapport, 2019: 2. Linköpings universitet. 

Övriga publikationer

Ekholm, D. (2019). Värdet av fotboll som social insats Kommunal ekonomi, nr 3, s. 38-40

Ekholm, D. (2018). Idrott som en lösning på sociala problem: Framträdandet av en kunskap och praktik i skärningspunkten mellan idrotts- och socialpolitikIdrottsforum.org.

Ekholm, D. & Holmlid, S. (2018). 
Idrott för integration – så blir satsningen hållbar.Idrottsforskning.se.  

 

David Ekholms publikationer i DiVA

 

Nyheter

Bild på tjej på en fotbollsplan.

Fotboll för tjejer på annat sätt skapar inkludering

Kan ungdomsidrott vara ett verktyg för att skapa inkludering och motverka segregation? Aktiviteter som organiseras på ett otraditionellt sätt i områden där målgruppen finns kan vara det, visar forskning som fokuserar på idrott för tjejer.

Konferens om idrott, social utsatthet och integration den 27/9

Vad betyder idrotten för dagens samhälle? Hur kan idrott förstås i relation till social utsatthet och bidra till att skapa integration? Den här konferensen handlar om dessa politiskt och socialt angelägna frågor.

Anders Ygeman.

Idrott och integration i den nya regeringsbildningen

Ansvaret för idrottsfrågor i den nya regeringen hamnar hos integrations- och migrationsministern Anders Ygeman. LiU-forskaren David Ekholm tycker det är intressant att idrotten på så vis får en tydligare koppling till dessa områden.

Pågående forskning

David Ekholm arbetar för närvarande i flera olika forskningsprojekt:

Idrott som en lösning på sociala problem

De senaste årens socialpolitiska debatt har i ökande grad kretsat kring integration och betydelsen av social inkludering. Här har idrott lyfts fram i olika sammanhang som ett nytt och innovativt sätt att möta utmaningar med segregation och ”utanförskap”. Idag bedrivs en mängd sociala verksamheter med idrott som verktyg för sådana socialpolitiska ambitioner runtom i Sverige, ofta i samverkan mellan offentliga aktörer och idrottens föreningsliv. Forskningsprojektets syfte är att med fokus på hur idrott framställs som ett sätt att skapa integration och möjliggöra inkludering för barn och ungdomar i samhället, skapa kunskap om bildandet av aktiva och demokratiskt deltagande (inkluderbara) samhällsmedborgare samt skapa kunskap om de organisatoriska förutsättningar, med fokus på samverkan mellan kommuner och aktörer i civilsamhället, som möjliggör denna typ av integrationsarbete. Att skapa sådan kunskap framstår är viktigt för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och för att kunna utveckla framgångsrika välfärdsinsatser. Forskningsprojektet genomförs tillsammans med Magnus Dahlstedt, Stefan Holmlid och Ulrika Wernesjö, Linköpings universitet samt andra kollegor nationellt.

Sätt Östergötland i rörelse

Sätt Östergötland i rörelse.nu är en insats som Region Östergötland utvecklat som svar på behov identifierade i Östgötakommissionens arbete för ökad folkhälsa, ett svar som bygger på att skapa förutsättningar för ökad rörelse och fysisk aktivitet hos befolkningen. Detta arbete, bedrivs i samverkan med andra aktörer i samhället. Forskningen om detta social- och folkhälsopolitiska arbete handlar om hur politiska ambitioner om förbättrad hälsa, ökad jämlikhet samt ökad rörelse tar form i samverkan mellan regionen, kommuner, staten genom länsstyrelsen och aktörer i civilsamhället. Forskningsprojektet bedrivs i samarbete med Region Östergötland.

Kommunal kultur- och fritidspolitik i gränslandet till socialt arbete

I forskningsprojektet studeras hur kommunal kultur- och fritidspolitik integreras i lokal socialpolitik, och hur detta skapar nya former för socialt arbete. Bland annat studeras ett kommunalt projekt för att öka barn och ungas vana vid läsning som bedrivs särskilt genom hembesök hos familjer i särskilt utvalda stadsdelar (stadsdelar som präglas av socioekonomisk utsatthet). Detta empiriska fall utgör ett exempel på hur olika välfärdsområden och insatser överskrider traditionella gränsdragningar och illustrerar hur särskilda välfärdsteknologier som sätts i bruk lokalt skapar kontinuerliga omförhandlingar av olika politikområden på lokal nivå. Forskningsprojektet bedrivs tillsammans med Sofia Lindström Sol, Borås högskola.

Forskningssamarbete:

Sociala medier

David Ekholm på sociala medier

ORCID 

Researchgate 

Twitter @dejf_ekholm

 

Externa nyheter och debattartiklar

Utbildning och anställningar

Utbildning

  • Filosofie magister, sociologi, 2006
  • Filosofie kandidat, pedagogik, 2009
  • Filosofie doktor, socialt arbete, 2016

Anställningar

  • Universitetslektor i socialt arbete, Institutionen för kultur och samhälle, 2019--
  • Postdoktor, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, centrum för kommunstrategiska studier, 2017–2019
  • Universitetslektor i socialt arbete, Institution för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, 2016–2017
  • Doktorand, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, 2011–2016
  • Projektmedarbetare, Institutionen för klinisk medicin och folkhälsa, Umeå universitet, 2008–2011

Undervisning

David undervisar huvudsakligen på socionomprogrammet vid Linköpings universitet. Där är han kursansvarig för kursen Socialpolitik och välfärdssamhälle.

David är också handledare för examensarbeten på både kandidat- och masternivå.

Forsknings- och undervisningsmiljöer