Forskning inom social interaktion

Min forskning är baserad på nära analyser av interaktion, antingen ansikte mot ansikte eller online. I grunden är jag nyfiken på hur det går till när människor försöker förstå varandra. Ibland handlar detta därför även om att vi missförstår varandra, avsiktligt eller oavsiktligt.

Studierna är praktiknära. Data består av samtal med eller samtal rörande barn och ungdomar i institutionella sammanhang. Analyserna fokuserar på det institutionella arbetet, vilket ofta omfattar deltagarnas lokala identiteter. I förlängningen handlar det om sociala praktiker som möjliggör, eller begränsar, för barn och unga att göra sina röster hörda. Jag har undersökt nätverksmöten och skolkontexter på Särskilda ungdomshem, samtal till nödnumret 112, hjälptelefoner för barn och unga och elektroniska anslagstavlor.

Just nu arbetar jag med en forskningsutvärdering åt Arvsfondsdelegationen. I den undersöker jag frågor om barns delaktighet i forskningsprojekt som tidigare finansierats av Kammarkollegiet, där Arvsfondsdelegationen ingår.

Publikationer i urval

2022

2021

Karin Osvaldsson Cromdal (2021) Inledning Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 28, s. 1-2

CV i urval och uppdrag

CV i urval

2018 Biträdande professor i Socialt Arbete

2014 Docent i tema Barn, Linköpings universitet

2002 Fil. Dr tema Barn, Linköpings universitet. 

          Avhandling: Talking Trouble –Institutionality and Identity in a Youth Detention Home.

1993 Legitimerad psykolog

1991 Psykologexamen Lunds universitet

Uppdrag

  • Avdelningschef för Socialt arbete
  • Medlem av Socionomprogrammets programråd

Doktorander

Huvudhandledare till Jessica Petersson Berge

Bihandledare till Christina Söderberg

Forskning - Barn, unga och välfärdens institutioner


 

Jag är forskningsledare för följande forskningsprojekt:

Barn, habilitering/rehabilitering och delaktighet. Uppdragsforskning finansierad av Kammarkollegiet, Arvsfondsdelegationen. Projektledare Karin Osvaldsson Cromdal. Dnr ISV-2017-00517 

En professionaliserad röst för barnen? Bris och det nya samhällskontraktet mellan stat och civilsamhälle. Projektledare Karin Osvaldsson Cromdal. Medarbetare Johanna Sköld Projekt finansierat av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Dnr: 1745/14

Jag undervisar på Socionomprogrammet

Organisation