Fotografi av Karin Osvaldsson Cromdal

Karin Osvaldsson Cromdal

Professor

Jag är intresserad av social interaktion och kommunikation. Forskningen rör barns och ungas delaktighet i institutionella sammanhang såsom särskilda ungdomshem eller olika hjälp- och stödlinjer.

Forskning inom social interaktion

Min forskning är baserad på nära analyser av interaktion, antingen ansikte mot ansikte eller online. I grunden är jag nyfiken på hur det går till när människor försöker förstå varandra. Ibland handlar detta därför även om att vi missförstår varandra, avsiktligt eller oavsiktligt.

Studierna är praktiknära. Data består av samtal med eller samtal rörande barn och ungdomar i institutionella sammanhang. Analyserna fokuserar på det institutionella arbetet, vilket ofta omfattar deltagarnas lokala identiteter. I förlängningen handlar det om sociala praktiker som möjliggör, eller begränsar, för barn och unga att göra sina röster hörda. Jag har undersökt nätverksmöten och skolkontexter på Särskilda ungdomshem, samtal till nödnumret 112, hjälptelefoner för barn och unga och elektroniska anslagstavlor.

Just nu arbetar jag med en forskningsutvärdering åt Arvsfondsdelegationen. I den undersöker jag frågor om barns delaktighet i forskningsprojekt som tidigare finansierats av Kammarkollegiet, där Arvsfondsdelegationen ingår.

Publikationer

2024

Niklas Westberg Talentino, Pernilla Ouis, Karin Osvaldsson (2024) Digitalt socialt arbete

2022

Karin Osvaldsson Cromdal (2022) Välkomna till ett nytt nummer Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 29, s. 129-129
Karin Osvaldsson, Jakob Cromdal (2022) A weak case for solitary confinement: Categorisation, collegiality and accountability arrangements in a special residential home Qualitative Social Work, Vol. 21, s. 1229-1251 Vidare till DOI

2021

Karin Osvaldsson Cromdal (2021) Inledning Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 28, s. 1-2
Sally Wiggins, Karin Osvaldsson Cromdal (2021) Bodies in interaction, bodies for interaction: discursive psychology as an approach to embodiment Discursive psychology and embodiment: beyond subject-object binaries, s. 1-31

CV i urval och uppdrag

CV i urval

2018 Biträdande professor i Socialt Arbete

2014 Docent i tema Barn, Linköpings universitet

2002 Fil. Dr tema Barn, Linköpings universitet. 

          Avhandling: Talking Trouble –Institutionality and Identity in a Youth Detention Home.

1993 Legitimerad psykolog

1991 Psykologexamen Lunds universitet

Uppdrag

  • Avdelningschef för Socialt arbete
  • Medlem av Socionomprogrammets programråd

Doktorander

Huvudhandledare till Jessica Petersson Berge

Bihandledare till Christina Söderberg

Forskning - Barn, unga och välfärdens institutioner


 
Stå tillsammans. Fotpar vuxen och barn som står tillsammans på en stubbe

Barn, unga och välfärdens institutioner

Forskningen i gruppen Barn, unga och familj – Välfärd och social utsatthet har fokus på barns och ungas livsvillkor och erfarenheter i olika välfärdsstatliga sammanhang.

Jag är forskningsledare för följande forskningsprojekt:

Barn, habilitering/rehabilitering och delaktighet. Uppdragsforskning finansierad av Kammarkollegiet, Arvsfondsdelegationen. Projektledare Karin Osvaldsson Cromdal. Dnr ISV-2017-00517 

En professionaliserad röst för barnen? Bris och det nya samhällskontraktet mellan stat och civilsamhälle. Projektledare Karin Osvaldsson Cromdal. Medarbetare Johanna Sköld Projekt finansierat av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Dnr: 1745/14

Jag undervisar på Socionomprogrammet

Nyheter

Organisation