Forskning inom social interaktion

Min forskning är baserad på nära analyser av interaktion, antingen ansikte mot ansikte eller online. I grunden är jag nyfiken på hur det går till när människor försöker förstå varandra. Ibland handlar detta därför även om att vi missförstår varandra, avsiktligt eller oavsiktligt.

Studierna är praktiknära. Data består av samtal med eller samtal rörande barn och ungdomar i institutionella sammanhang. Analyserna fokuserar på det institutionella arbetet, vilket ofta omfattar deltagarnas lokala identiteter. I förlängningen handlar det om sociala praktiker som möjliggör, eller begränsar, för barn och unga att göra sina röster hörda. Jag har undersökt nätverksmöten och skolkontexter på Särskilda ungdomshem, samtal till nödnumret 112, hjälptelefoner för barn och unga och elektroniska anslagstavlor.

Just nu arbetar jag med tre projekt. Tillsammans med en kollega undersöker jag organisationen BRIS – Barnens rätt i samhället – för att se om dess organisationsförändring också förändrat deras möjligheter att tillvarata såväl som företräda barns röster. Jag arbetar också med ett projekt där jag undersöker en ny plattform för socialt arbete, Socialrådgivning på nätet. 

Ett tredje område är en forskningsutvärdering åt Arvsfondsdelegationen. I den undersöker jag frågor om barns delaktighet i forskningsprojekt som tidigare finansierats av Kammarkollegiet, där Arvsfondsdelegationen ingår.

Undervisningen speglar mina forskningsområden. På Socionomprogrammet undervisar jag om barn och unga, samtal och bemötande samt vetenskaplig teori och metod. Utöver detta handleder jag och examinerar examensarbeten.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt jag är forskningsledare för

Barn, habilitering/rehabilitering och delaktighet. Uppdragsforskning finansierad av Kammarkollegiet, Arvsfondsdelegationen. Projektledare Karin Osvaldsson Cromdal. Dnr ISV-2017-00517 


 En professionaliserad röst för barnen? Bris och det nya samhällskontraktet mellan stat och civilsamhälle. Projektledare Karin Osvaldsson Cromdal. Medarbetare Johanna Sköld Projekt finansierat av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Dnr: 1745/14
 

Publikationer i DiVA
Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval
Visa/dölj innehåll

Jakob Cromdal, Susan Danby, Michael Emmison, Karin Osvaldsson, Charlotte Cobb-More (2018)

Symbolic interaction , Vol.41 , s.25-44 Vidare till DOI

Undervisning
Visa/dölj innehåll

CV i urval och Uppdrag
Visa/dölj innehåll

CV i urval

2014 Docent i tema Barn, Linköpings universitet
2002 Fil. Dr tema Barn, Linköpings universitet. 
Avhandling: Talking Trouble –Institutionality and Identity in a Youth Detention Home.

 

Uppdrag

Studierektor för forskarutbildningarna i Aging and social change, Etnicitet och migration, Socialt arbete och Välfärdsrätt.

Medlem av Socionomprogrammets programråd

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll