Barnafrid talks är en digital seminarieserie där tvärvetenskaplig forskning som rör barn och ungas utsatthet av våld presenteras och diskuteras. Föreläsningarna vänder sig till forskare och andra intresserade. De är kostnadsfria och sänds via Zoom.

2024

9 januari, 15:30-16:30

Svårigheter och möjligheter i samverkansformer som rör ungas brottslighet

Christina Söderberg kommer utifrån sin avhandling Att skapa mening i en komplex praktik: Föreställningar om brottspreventiva samverkansformer mellan omsorg och kontroll ge en föreläsning om samverkansformerna SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) och SIG (sociala insatsgrupper). SSPF och SIG är de vanligaste samverkansformerna i Sverige kring unga som riskerar att hamna i brottslighet. Söderberg är verksam vid Brottsförebyggande rådet, Brå och är nydisputerad i socialt arbete vid Linköpings Universitet. Christina har många års yrkeserfarenhet från socialt och förebyggande arbete (främst i Norrköpings kommun) riktat till barn och unga.

6 februari, 15:30-16:30

Psykisk ohälsa bland föräldrar: kopplingen med barnens fysiska hälsa och sociala förhållande

Alicia Nevriana är postdok inom epidemiologi vid Karolinska Institutet. Alicias forskning har framför allt handlar om psykisk ohälsa inom familjen och arbetslivet. Under Barnafrids talk presenterar Alicia resultat från hennes avhandling om psykisk ohälsa bland föräldrarna och hur det skulle påverka barnens fysiska hälsa samt deras sociala förhållande.

 

5 mars, 15:30-16:30

Relations- och mentaliseringsorienterad förstärkt familjehemsvård

Anna-Karin Åkerman är psykolog och psykoterapeut, fil dr i psykologi vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings universitet. Hon har mångårig erfarenhet från arbete som psykolog med barnoch unga i samhällets vård. Föreläsningen kommer att presentera några olika resultat från Anna-Karins avhandling ”Relationally focused specialized foster care – Relational experiences, mental health and adaptive funtioning”, och andra studier där data insamlats inom en relations- och mentaliseringsorienterad behandlingsmodell inom den förstärkta familjehemsvården. Vilka är barnen och vad innebär förstärkt familjehemsvård?

2 april, 15:30-16:30

Förekomsten och konsekvenser av sexuella trakasserier bland unga i idrotts- och skolmiljöer

Darun Jaf är postdok inom psykologi och idrottsvetenskap vid Örebro universitet. Hans nuvarande forskning fokuserar på: 1) att förstå förekomsten och utvecklingen av sexuella trakasserier bland ungdomar inom föreningsidrotten, 2) att förstå utrikesfödda föräldrars uppfattningar och erfarenheter relaterade till deltagande i ungdomars organiserade idrottsaktiviteter. Therése Skoog är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Hon forskar om ungdomars utveckling och anpassning och har ett särskilt fokus på förebyggande insatser och samforskning. Therése har lett flera forskningsprojekt om sexuella trakasserier. Hon är författare till 70 vetenskapliga artiklar och kapitel. Hon har nyligen varit huvudredaktör för ett internationellt specialnummer om sexuella trakasserier bland unga. 

Darun och Therése kommer under BarnaFritid Talks att presentera resultat från deras forskning om förekomsten av och utvecklingen av sexuella trakasserier i idrotts- och skolmiljöer samt konsekvenser av sexuella trakasserier för ungas välmående.


7 maj, 15:30-16:30

Skyddat boende: Vad berättar barnen om sin situation?

Linda Arnell, fil dr., arbetar som lektor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, och är affilierad forskare vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet. Arnells forskning rör barns och ungas levnadsförhållanden, med särskilt fokus på våld och våldsutsatthet. Hon kommer i denna föreläsning tala om barn på skyddat boende, baserat på hennes forskning om vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn.

4 juni, 15:30-16:30

Consensus building on definitions and types of child maltreatment to improve recording and surveillance in Europe: Findings from a multi-sectoral, European, electronic Delphi study conducted by the EuroCAN network

Dr Laura Cowley is a Research Officer and Data Scientist at Swansea University in Wales, UK. Laura has a strong background and interest in children’s health, social care, and family justice research. Laura is currently working on a three year Health and Care Research Wales-funded Social Care Fellowship, which will use administrative data to create predictive tools to assist practitioners in identifying which children in Wales require early intervention and support. Laura is also a key member of the Euro-CAN network, which aims to promote a unified system of child maltreatment administrative data collection in Europe.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska

 

Tidigare Barnafrid Talks

10 januari, 15:30-16:30

Innebär Barnahussamverkan ett ökat fokus på brottsutsatta barns hälsa?

Louise Laurell är överläkare i pediatrik inom sektionen för akut-, infektions- och socialpediatrik vid Skånes universitetssjukhus. Hon verkar i en tvärprofessionell forskargrupp inom socialpediatrik vid Lunds universitet. Louises forskningsfokus är hälsa hos barn i samhällsvård, hälsa hos brottsutsatta barn samt tidig upptäckt inom akutsjukvård av riskfaktorer för att barn far illa. På Barnafrid Talks kommer Laurell att presentera resultaten från en studie om Barnahus. Läs gärna artikeln: Children’s advocacy centre fails to respond to dental, mental and physical ill-health in abused children.

7 februari, 15:30-16:30

Hur påverkas barn av att bevittna våld? Kort- och långsiktiga konsekvenser.

Kjerstin Almqvist, är senior professor i psykologi vid Karlstads Universitet och tidigare verksam som barnpsykolog med inriktning på traumatiserade barn, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Hennes forskning har framförallt gällt barn som bevittnat våld i sin familj samt barn och familjer som flytt undan krig och förföljelser. Sedan hon disputerade 1997 har hon lett en rad studier om barn som utsatts för våld i olika former och utvärderat olika insatser. Hon har även fört in behandlingsmetoderna Project Support och Child Parent Psychotherapy till Sverige.

7 mars, 15:30-16:30

Risk- och skyddsfaktorer som framträder i barns, föräldrars och behandlares berättelser om öppenvårdsbehandling på Mini-Maria

Martin Hugo är docent i pedagogik och verksam vid Högskolan i Borås. Martins forskningsintresse handlar om hur meningsfullt lärande ser ut för marginaliserade elevgrupper i olika delar av utbildningssystemet. Under Barnafrid talks berättar Martin om barn som är inskrivna för öppenvårdsbehandling på Mini-Maria-mottagningar. Presentationen utgår ifrån 21 intervjuer med barn med en missbruks- eller riskbruksproblematik, samt tio föräldrar och tio öppenvårdsbehandlare, med fokus på barnens erfarenheter och upplevelser.

4 april, 15:30-16.30

Brukarmedverkan i en samskapande designprocess med ungdomar och socialsekreterare – Kristina Bromark

Kristina Bromark är doktorand i socialt arbete vid Stockholms universitet och har tidigare arbetat praktiskt med brukarmedverkan på gruppnivå inom socialpsykiatri- och LSS-området. Hennes avhandling handlar om brukarmedverkan i socialtjänsten (IFO), om samskapande processer och kunskapsproduktion. Forskningen är verksamhetsnära genom deltagande forskning och design.

På Barnafrid Talks kommer Kristina att presentera delar av sin avhandling, som handlar om hur ungdomar och socialsekreterare tillsammans designar ett verktyg för att främja barn och ungas medverkan i placeringar, omplaceringar och avslut av placeringar i samhällsvård.   

2 maj, 15:30-16:30

Lyssnandets politik: unga röster som hot och möjlighet - Jonathan Josefsson

De senaste decennierna har barn och ungas röster fått en alltmer framträdande roll i politiken. Globala klimatstrejker, protester mot rasism, vapenvåld och utvisningar av unga migranter är exempel på hur barn och unga ifrågasätter rådande ordningar och kräver politisk förändring. I denna föreläsning presenteras forskning om hur lyssnandet på barns och ungas röster har blivit en nyckel för rättigheter och rättvisa, samtidigt som lyssnandet har utvecklats till ett politiskt instrument för styrning av barn och unga och för att ge legitimitet åt skilda intressen och agendor

Jonathan Josefsson är lektor vid Institutionen för Tema, Tema Barn, Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på unga migranters politiska aktivism, rösträtt, ålder och demokratisering och den politiska representationen av barn och ungdomar i internationell politik.”

13 juni 15:30-16:30

Tjejer med begränsad kriminalitet – utvecklingspsykologiska aspekter av normbrytande beteende - Azadé Azad

Azadé Azad är forskare i psykologi och legitimerad lärare, och jobbar dels som forskare på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet dels som forskningsledare vid Statens institutionsstyrelse. Hennes forskning berör främst utvecklingspsykologiska och rättspsykologiska aspekter av barn och ungas livsvillkor. Detta innefattar exempelvis barnvittnesforskning om vad barn som varit utsatta för olika typer av övergrepp minns och berättar såväl som forskning om normbrytande beteende hos tonåringar och unga vuxna, inom öppenvården såväl som social tvångsvård. På Barnafrid Talks kommer hon presentera resultaten från de studier som rör tjejer och unga kvinnor som begått brott och utvecklingspsykologiska utmaningar de upplever i interpersonella relationer, däribland familj, vänner och skola, samt hur identitetsutveckling och vägarna in i brottslighet hänger samman.

5 september, 15:30-16.30

Våldsutsatthet och tandhälsa- hur och varför hänger det ihop?

Therese Kvist är specialisttandläkare i barn-ungdomstandvård och forskar inom barnskyddsfrågor samt kariesprevention hos förskolebarn på Karolinska Institutet, Tandläkarhögskolan och samarbetar med Barnskyddsteamet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.

På Barnafrid Talks kommer hon att presentera en översikt kring aktuell kunskap och erfarenhet om tandhälsa och tandvård relaterat till våldsutsatthet samt lyfta möjligheter och utmaningar gällande samverkan mellan professioner.

3 oktober 15:30-16:30

Heterosexuell sugardejting i Sverige

Lena Gunnarsson är lektor och docent i genusvetenskap vid Örebro universitet och forskar bland annat om sexualitet, genus och makt. Hon föreläser om sin forskning om sugardejtning.

7 november, 15:30-16:30

Barn och ungdomars perspektiv på mobbning

Camilla Forsberg är docent i pedagogik och verksam vid Linköpings universitet. Camillas forskningsområde har framför allt handlat om barn och ungas perspektiv på mobbning.

 

5 december, 15:30-16:30

När förskolan möter hedersrelaterat förtryck och våld -forskningen om förskolans möte med mödrar med bakgrund i en hederskontext

Devin Rexvid, universitetslektor föreläser om sin senaste forskning som har tittat på hur förskolepersonalen hanterar konkurrerande föreställningar och normer. Forskningen har också undersökt hur mödrar hanterar, sett ur förskolepersonalens perspektiv, konkurrerande föreställningar och normer och den konflikt som kan uppstå mellan förväntningar från gruppen och de uppställda förväntningarna från samhället.  Vilka erfarenheter ser personal i förskolan om mödrarnas behov?

 

Anmälan

Anmälan till våren 2024

Evenemanget är kostnadsfritt och sker digitalt via Zoom. Gör din anmälan här. När du anmäler dig, gäller din anmälan för årets alla Barnafrid Talks.

Länk till anmälan våren 2024

Kontakt

Organisation