Barnafrid talks 2022

Barnafrid talks är en digital seminarieserie där tvärvetenskaplig forskning som rör barns våldsutsatthet presenteras och diskuteras. Föreläsningarna vänder sig till forskare och andra intresserade. De är kostnadsfria och sänds via Zoom.

6 september, 15:30-16:30

Var, när hur och varför, ska vi tala med barn om våld de bevittnat i hemmet? - Margareta Hydén

”Våga fråga kvinnor och barn om våld” är en uppmaning som blivit till ett mantra inom flera verksamheter och professioner och något som Socialstyrelsen rekommenderar. Vi kan gå på kurs för att lära oss fråga och ”det handlar om att lyssna och kunna ta emot den våldsutsattas berättelse,” menar Socialstyrelsen.

Denna föreläsning utgår ifrån antagandet att barn berättar om sammanhanget är det rätta. Uppmaningen ”Våga fråga!” kan därför med fördel vidgas till att även omfatta uppmaningarna ”Våga skapa sammanhang för barn att berätta!”, samt ”Våga respondera på barnen berättelser!” Föreläsningen har sin grund i Margareta Hydéns senaste bok, I skuggan av våldet. Barnen och deras sociala nätverks responser på våld i familjen, utgiven av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Efter att under många år varit professor i socialt arbete vid Linköpings universitet är Margareta Hydén nu affilierad professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Hon är även leg. psykoterapeut, med inriktning mot familjeterapi.

4 oktober, 15:30-16:30

Livsloppsperspektiv på våld – från barndom till ålderdom. - Johanna Simmons

Våld tenderar att drabba en del personer upprepat genom livet. Det är exempelvis välkänt att våldsutsatthet i barndomen är en stark riskfaktor för att som vuxen drabbas av våld i partnerrelationer. På senare år har det också kommit forskning som visar att våld i barndomen är tydligt kopplat till våldsutsatthet bland äldre personer. Johanna Simmons är ST-läkare i geriatrik och leder forskningsprojektet REAGERA: Responding to Elder Abuse in GERiAtric care som bedrivs från Linköpings Universitet. Projektets syftar till att utveckla metoder för att vården ska bli bättre på att upptäcka våld mot äldre personer och ge adekvat stöd och hjälp till utsatta personer. Inom projektet har det bland annat genomförts djupintervjuer med äldre personer och det har i dessa varit slående hur stor roll erfarenheter från tidigare i livet påverkar upplevelsen av att vara utsatt för våld som äldre person. Det är också tydligt att våld mot barn och våld mot äldre personer bär på en del gemensamma karakteristika som hänger samman med den särskilda utsatthet som uppstår när man är beroende av andra personer i det dagliga livet. På barnafrid Talks kommer Johanna berätta om resultaten från REAGERA studien och en del annan forskning som visar på vikten av att ha ett livsloppsperspektiv i arbetet mot våld.

1 november, 15:30-16:30

Barnmorskors upplevelser av att identifiera barn med risk att utsättas för försummelse - Marie Ahlvik

Marie Ahlvik är operationstandsköterska, sjuksköterska och barnmorska och arbetar sedan januari 2022 som utvecklingsledare på Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld I nära relationer. Genom yrkeslivet har Marie alltid haft ett intresse av och brunnit för frågor som rör barn som far illa. I arbetet som barnmorska har Marie bland annat arbetat med frågor gällande orosanmälningar och barn som riskerar att fara illa.

På Barnafrid Talks kommer Marie berätta om sin forskning gällande barnmorskors upplevelser av att identifiera barn med risk att utsättas för försummelse. Marie tog sin masterexamen 2020 och 2022 publicerades artikeln: An important task – midwives´ experiences of identifying children at risk of neglect.

6 december, 15:30-16:30

Den sociala barnavården och våldsutsatta barn och unga - Hanna Linell

Hanna Linell är socionom och universitetslektor i socialt arbete vid Stockholms universitet och disputerade 2017 med en avhandling om ansökningar om vård enligt LVU för våldsutsatta ungdomar. Hon har också arbetat med flera regeringsuppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck och bedriver för närvarande ett projekt på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten som undersöker erfarenheter av stöd och skydd bland unga utsatta för hedersförtryck samt annat våld och förtryck under utlandsvistelse.

På Barnafrid Talks kommer Hanna att presentera forskning om våldsutsatta barn och unga med särskilt fokus på processen att berätta om våldsutsatthet och söka stöd och skydd och hur yrkesverksamma kan möta upp barn och unga i denna process.

 

Tidigare Barnafrid Talks

11 januari, 15:30-16:30

Unga, sex och internet efter #metoo - Carl Göran Svedin

Carl Göran Svedin är specialist i barn- och ungdomspsykiatri och legitimerad psykoterapeut. Han är professor i barn- och ungdomspsykiatri sedan 2002, först i Lund och sedan tom 2019 vid Linköpings universitet. Forskningen har i huvudsak handlat om barn som far illa i form av barnmisshandel och sexuella övergrepp. Har varit initiativtagare till BUP-Elefanten i Linköping samt Barnahusen i Linköping och Lund. Initierade och startade Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn 2015. På Barnafrid Talks kommer han att prata om rapporten Unga, sex och internet efter #metoo.

1 februari, 15:30-16:30

Sexuella övergrepp via nätet – hur påverkar det barnen? - Malin Joleby

Malin Joleby är doktor i psykologi och disputerade i november 2021 med en avhandling om internetrelaterade sexualbrott mot barn. På Barnafrid Talks kommer hon presentera den senaste forskningen om övergrepp på nätet – hur går övergreppen till, hur upplever barnen situationen, och hur påverkas deras hälsa och mående på kort och på lång sikt?

1 mars, 15:30-16:30

”Det där har ingen evidens…” -om dynamiken mellan forskning och praktik - Ulf Axberg och Ole Hultmann

Begreppet evidens styr metodval och används ofta när verksamhetsföreträdare, politiker eller forskare förespråkar metoder inom psykologins område eller socialt arbete. Ingen behandlare önskar att bli påtvingad en ”evidensbaserad metod” som man inte är bekväm med. Å andra sidan kan barn och föräldrar bli utan effektiv hjälp, om forskningsbaserad kunskap aldrig når fram till praktiken och metoder lever sitt eget liv på oklara grunder. Vi kommer att tala om forskningsbaserad kunskap i relation till praktik inom våldsområdet och om möjligheterna att överbrygga gapet mellan forskning och praktik. Ulf Axberg är professor i familjeterapi och systemisk praxis på VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Ole Hultmann är lektor på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och är knuten till BUP i Göteborg.

5 april, 15:30-16:30

Steven Lucas

Steven Lucas, docent och barnläkare och leder forskargruppen REACH, Research Enhancing Adolescent and Child Health. Hans forskningsfokus är att studera sätt att främja barns och ungdomars hälsa, förebygga ohälsa och tidigt identifiera risker för sämre hälsa hos barnet eller i dess miljö för att kunna erbjuda riktade insatser. Forskargruppen har en bred, tvärprofessionell kompetens med stark klinisk förankring och samarbetar med framstående kliniker och forskare i Sverige och internationellt.

3 maj, 15:30-16:30

Föräldrars våld mot barn: bevisning, åtal och påföljd i ljuset av barnets bästa - Anna Kaldal

.Anna Kaldal är professor i processrätt vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Kaldals forskning rör barn i rättsliga processer, främst barn misstänkt utsatta för brott i brottmål, vårdnadstvister och sociala tvångsomhändertaganden samt bevisfrågor vid misstanke om brott mot barn och sexualbrott

7 juni, 15:30-16:30

Barns utanförskap i fritidshem - Helene Elvstrand

Helene Elvstrand är docent vid Linköpings universitet och forskar framför allt kring fritidshemmet som utbildningspraktik med fokus bland annat på barnrättsfrågor, inkludering och sociala relationer. Denna presentation fokuserar på resultatet av en etnografisk studie i fritidshem där barns utanförskap lyfts fram och problematiseras. Genom exempel belyses olika strategier barn använder sig av för att hantera utanförskap och hur vuxna också agerar i relation till detta.

Anmälan Visa/dölj innehåll

Evenemanget är kostnadsfritt och sker digitalt via Zoom. Gör din anmälan här. När du anmäler dig, gäller din anmälan för årets alla Barnafrid Talks. 

Länk för anmälan till vårens Barnafrid talks

Kontakt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll