Rekommendation 9

Inte erbjuda korsett, skoinlägg, traktion, ultraljud eller elektroterapi

MOTIVERING:

Arbetsgruppen resonerar utifrån evidens att passiva behandlingar som korsett, skoinlägg/sulor, traktion, ultraljud eller elektroterapi inte minskar smärtan eller förbättrar funktion och livskvalité hos patienter mer än ingen behandling eller när behandlingen erbjuds som del av multimodal behandling. Den bästa tillgängliga evidensen är dock baserad på ett för närvarande begränsat vetenskapligt underlag.

Det kan inte uteslutas att undergrupper av patienter kan uppleva positiva effekter av dessa åtgärder när den tänkte effektmekanismen är riktade mot specifika funktionsnedsättningar.

Rekommendation 10

Överväga receptfri NSAID medicinering vid behov utöver sedvanlig behandling (Lägsta dos och kortast möjliga behandlingstid).

NSAIDS:

Det finns evidens för effekten av NSAID på patienter med långvarig ländryggssmärta men effekten har inte belysts på smärta eller funktion på kort sikt. Det finns inga biverkningar rapporterade inom systematiska översiktsstudier, men biverkningar av NSAID är kända. Den bästa tillgängliga evidensen är dock baserad på ett för närvarande otillräcklig vetenskapligt underlag.

Det finns en förväntan att det finns skillnader i patientpreferenser när det gäller NSAID, där vissa patienter kommer att välkomna behandling, medan andra kommer att avvisa erbjudandet. Arbetsgruppen resonerar utifrån beprövad erfarenhet att det inte kan uteslutas att NSAID möjligen har en smärtlindringseffekt även på kort sikt.

Rekommendation 11

Inte erbjuda paracetamol eller opioider

PARACETOMOL:

Har inte någon effekt på graden av ryggsmärta och funktionsförmåga. Det finns inga rapporterade biverkningar i studier, men biverkningar från paracetamol i form av hepatiska effekter är kända. Den bästa tillgängliga evidensen är baserad på ett för närvarande måttlig stark vetenskapligt underlag.

OPIODER:

En svag analgetisk effekt av oxikodon i kombination med paracetamol har visats i en studie men interventionen har ingen effekt på funktionsförmåga i upp till 12 veckor. Andra effekter för opioder har inte visats. Det fanns inga rapporterade negativa effekter i studier, men ett brett spektrum av biverkningar av opioider är kända.

Därför resonerar arbetsgruppen att behandlingen medför mer risker än fördelar för patienten. Dessutom är den bästa tillgängliga evidensen dock baserad på ett för närvarande begränsat vetenskapligt underlag.

Fler rekommendationer

Relaterad forskning

Organisation