Rekommendation 5

Ge individanpassad patientutbildning som en del av sedvanlig vård (t.ex. förklaringsmodell av patientens symtom/besvär)

MOTIVERING:

Arbetsgruppen resonerar utifrån evidens att individanpassad patientutbildning som en del av sedvanlig vård kan resultera i minskad sjukfrånvaro. Prioriteringsgraden har även stärks av konsensus i arbetsgruppen baserad på beprövad erfarenhet och att individanpassad patientutbildning är en viktig del av patientcentrerad vård. Den bästa tillgängliga evidensen är dock baserad på ett för närvarande otillräcklig vetenskapligt underlag.

Åtgärden kräver att patienten är mottaglig för utbildning. Omfattningen av patientutbildning kan t.ex. vara beroende på om patienten har en förvrängd bild av den bakomliggande uppkomstmekanismen för besväret, är oroliga för sitt ländryggbesvär eller om de är inaktiva eller passiva i sin hantering av besväret.

Patientutbildningen bör innehålla en lugnande dialog, delar av kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker och individualiseras så att den syftar till att förändra den enskilda patientens tankar, känslor och beteenden. Pedagogiska förklaringsmodeller bör användas för att ge patienten kunskap om symtom och besvär, liksom att stärka och stödja egenvård och förmåga att behärska vardagliga aktiviteter.

Resurser

Arbetsgruppen föreslår följande resurser som stöd för implementering av patientutbildning (Se rubrik 7.3.1 och 7.3.2)

Rekommendation 6

Ge övervakad träningsprogram som en del av sedvanlig vård

MOTIVERING:

Övervakad träning definieras som allmänna eller ryggspecifika övningar eller fysiska aktiviteter som sker under ledning av relevant vårdpersonal. Arbetsgruppen resonerar utifrån evidens och beprövad erfarenhet att övervakad träning som en del av sedvanlig vård kan resultera i klinisk relevant förbättring på smärta, funktion, livskvalité och mindre samhällskostnader jämfört med ingen övervakad träning. Det finns dock inte evidens att en specifik typ av träning skulle var överlägsen en annan. Den bästa tillgängliga evidensen är baserad på ett för närvarande begränsat vetenskapligt underlag.

Resurser

Arbetsgruppen föreslår följande resurser som stöd för implementering av ett övervakat träningsprogram.

 

Video

 

Rekommendation 7

Överväga ryggmobiliserande tekniker som komplement till sedvanlig vård

MOTIVERING:

Arbetsgruppen resonerar utifrån evidens att mobiliserande tekniker som en del av sedvanlig vård för patienter med segmentella rörelseinskränkningar kan ge en statistisk signifikant minskning av smärtan på kort sikt, men att det är osäkert om effekten är tillräcklig stor så att patienter upplever en klar förbättring över tid.

På gruppnivå finns det inte evidens att en särskild teknik skulle var överlägsen en annan. Det kan inte uteslutas att för undergrupper av patienter med ländryggsmärta kan mer positiva effekter på smärta och funktion ske av specifika mobiliserande tekniker. Det förväntas att dessa undergrupper kan identifieras genom noggrann diagnostik och korta provbehandlingar.

Mobiliserande tekniker som del av multimodal behandling ger bättre resultat. Allvarliga biverkningar är sällsynta. Den bästa tillgängliga evidensen är dock baserad på ett för närvarande begränsat vetenskapligt underlag.

Rekommendation 8

Överväga akupunktur som komplement till sedvanlig vård

MOTIVERING:

Arbetsgruppen resonerar utifrån evidens att det inte kan uteslutas att akupunktur har en kortvarig smärtlindrande effekt utöver en placeboeffekt, men att akupunktur inte har någon effekt på funktion. Skador i form av ytliga infektioner och ytliga blödningar kan förekomma.

Pneumothorax och systemiska infektioner orsakade av behandlare är inte vanlig, men prevalensen är okänd och låg hos välutbildad utövare. Den bästa tillgängliga evidensen är dock baserad på ett för närvarande otillräcklig vetenskapligt underlag.

Fler rekommendationer

Relaterad forskning

Organisation