Studier för optimering av behandling och livskvalitet vid ovarialcancer, och annan gynekologisk cancer

Vi vill förbättra behandlingen av äggstockscancer i syfte att förlänga överlevnaden utan att ge för kvinnan besvärande sidoeffekter som nedsätter livskvaliteten.

Ovarialcancer är ledande dödsorsak bland gynekologiska cancersjukdomar i västvärlden vilket bland annat återspeglar svårigheter att tidigt upptäcka sjukdomen. Behandlingen vid ovarialcancer består av kirurgi, kemoterapi och i vissa fall ges målriktad behandling.

Vi kan idag inte förutsäga vilka patienter som kommer ha nytta av farmakologisk behandling eller vilka patienter som riskerar att få allvarliga biverkningar. Det är också okänt i vilken utsträckning kvinnor med ovarialcancer i Sverige får optimal primärbehandling enligt evidens-baserade riktlinjer i det nationella vårdprogrammet. 

Metoder och effekter 

Vårt forskningsprogram utvärderar nya behandlingsmetoder utifrån nyvunnen molekylärbiologisk kunskap om olika typer av äggstockscancer, vi undersöker om behandlingseffekter och biverkningar är korrelerade till normala genetiska skillnader (Neuropatistudien) och vi utvecklar mätmetoder för att bättre kunna uppskatta nyttan av symtomlindrande behandling.

Genom nationellt population-baserat kvalitetsregister kartlägger vi överlevnad och behandlingsmönster vid olika typer av ovarialcancer och identifierar faktorer associerade med behandlingsavvikelser (TPOC-studien).

Resultat

Vårt program har hittills bland annat bidragit till ny kunskap vid återfallsbehandling med kemoterapi ledande till färre biverkningar och med minst lika god behandlingseffekt. Vi har hittat nya prognostiska faktorer vid serös ovarialcancer. Vi har också funnit genetiska variationer kopplade till biverkningar av cancerläkemedlet paklitaxel, vilket öppnar för en individanpassad behandling.

I samarbete med Toronto undersöker vi kognitiv hälsa och välmående bland unga kvinnor som har avlägsnat äggstockarna för att förebygga cancer (CABSOE studien).

Forskargrupper

Neuropatistudien

  • Kristina Engvall, doktorand
  • Henrik Green, bihandledare
  • Freddi Lewin, bihandledare

TPOC-studien

  • Svenska Gyncancer Gruppen (SweGCG)

Samarbetsprojekt med andra projektansvariga

CABSOE studien

  • Prof Gillian Einstein 
  • Preben Kjölhede
  • Elisabet Classon

Ansvarig forskare

Medarbetare

Relaterade forskare

Organisation