På denna sida samlas tidigare projekt från forskningsnätverket CESAR network.

Patienter med strokeöverlevande med hjärtsjukdom

Stroke och hjärtsjukdomar samexisterar ofta på grund av överlappande riskfaktorer såsom högt blodtryck, diabetes mellitus, fetma och rökning. Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar hjärtpatienter möter ofta personer som haft stroke eller har hög risk för att drabbas av stroke. Syftet med litteraturöversikten var att bidra till en förbättrad vård och omvårdnad av patienter med hjärtsjukdomar och stroke. Vårt syfte var att beskriva specifika behov hos hjärtpatienter med en historia av stroke och identifiera nuvarande kunskapsluckor och vårdbehov.

Du kan läsa artikeln här.

Utveckling av symptomskala

28 olika PROM-instrument identifierades och mer än 15 kopplades till hjärtsjukdom. Gruppen analyserade skillnaderna och likheterna mellan instrument när det gäller symptombörda. De enskilda symtomen är ordnade efter sjukdomsspecificitet eller generalitet.

Dessa analyser har publicerats, du kan läsa artikeln här.

Projekt om livskvalitet

Analyses were performed to examine the relationship between other components of QoL and demographic characteristics were checked for differences between cardiac diseases.
Patienter med hjärtsjukdom rapporterar ofta att de lider av kroppssmärta som inte alltid verkar vara relaterad till deras hjärtsjukdom. För att få mer kunskap om smärtfrekvensen och relaterade faktorer syftade vi till att beskriva och jämföra smärtpoäng hos hjärtpatienter. Vi kombinerade 6 databaser med data från 3409 svenska patienter baserat på primära hjärtdiagnoser inklusive hjärtsvikt, arytmi, medfödd hjärtsjukdom och kranskärlssjukdom. Livskvalitet och smärta bedömdes genom instrumentet 36-Item Short-Form Survey (SF-36). Analyser utfördes för att undersöka sambandet mellan olika komponenter av livskvalitet och demografiska egenskaper och vi undersökte även skillnader mellan olika diagnoser.

Studien presenterades vid EuroHeartCare 2015-konferensen i Dubrovnik. Vi har lärt oss mycket när det gäller att kombinera databaser, skillnader i demografiska och kliniska variabler, arbeta med minimala data etc.

Läs mer här.

Standardiserad demografisk data

Ett projekt inom CESAR-gruppen var att utveckla ett frågeformulär för att samla in standardiserade demografiska data. Tanken var att alla medlemmar kunde använda samma instrument när de samlade in data för att göra det lättare att slå samman och/eller jämföra databaser, men också för att minska tidsförbrukningen och ansträngningen genom att erbjuda ett ifyllt frågeformulär som kan läggas till de andra mätningarna. Naturligtvis kan frågor utelämnas, läggas till eller modifieras för att bättre passa studiens mål.

Visa enhetlig demografisk information.
Om du är intresserad av att använda instrumentet är vi tacksamma om du meddelar Ghassan Mourad

Forskningsgrupp

Organisation