Datadriven tjänstetransformation

Abstrakt bild på nätverk- punkterna kopplade med en tunn tråd.

Projektet syftar till att undersöka hur företag kan utnyttja potentialen i digital teknik och data för att utveckla innovativa och värdeskapande tjänster som är till nytta för kunder och samhället i stort. Denna kunskap kommer att bidra till en djupare förståelse för rollen av digitala plattformar och industriella ekosystem samt föreslå konkreta riktlinjer som främjar svensk industris konkurrenskraft.

Utgångspunkten i projektet är att digitala plattformar, snarare än linjära värdekedjor, spelar en alltmer central roll för företags tillväxt och konkurrenskraft genom tjänsteinnovation. Genom nätverkseffekter möjliggör digitala plattformar nya datadrivna tjänster med potential för exponentiella ökningar i värdeskapande. För att realisera potentialen krävs dock att nya industriella ekosystem utvecklas, där olika aktörer med kompletterande resurser och förmågor hittar former för samarbete och delning av data.

Tidigare forskning har belyst vikten av orkestrering och styrning för att industriella ekosystem framgångsrikt ska kunna byggas upp, men viktig kunskap saknas om hur dessa processer kan stödja datadriven tjänstetransformation. Dessutom pekar ekonomiforskare på att flera centrala antaganden om digitala plattformar utgår från konsumentmarknader; dessa gäller inte för företagsmarknader där skalbarheten och förekomsten av avancerade, industrispecifika applikationer såsom digitala tvillingar är centrala. De stora utmaningar som många etablerade företag har gällande digitalisering och tjänsteinnovation visar också på vikten av empirisk forskning i frågan.

Metoder

För att studera detta mångfacetterade fenomen så kommer forskarna i projektet att arbeta med flera olika metoder – intervju- och fallstudier, kvalitativ komparativ analys samt statistisk modellering. Genom att kombinera olika kvalitativa och kvantitativa metoder blir det möjligt att både bygga och testa teori kring förutsättningar för och effekter av datadriven tjänstetransformation i komplexa, industriella ekosystem.

Forskningen ska realiseras i tre steg. I steg ett genomförs rika fallstudier av industriföretag och nya, avancerade tjänster i olika branscher för att kartlägga de mekanismer som stödjer eller hindrar datadriven tjänstetransformation.

I steg två analyserar och utvärderar forskargruppen interaktionen mellan de olika aktörerna i industriella ekosystem och den roll som datadelning spelar. Forskarna kommer att ta ett konfigurationsperspektiv för att jämföra hur olika teoretiska koncept samverkar. Framför allt så kommer samspelet mellan individuella aktörers transformationsprocesser och de på ekosystemnivå att studeras.

I steg tre så arbetar forskarna med att förstå hur datadriven tjänstetransformation skapar kundvärde. Fokus ligger på att analysera kopplingen mellan digitala tjänster och olika resultatvariabler såsom finansiella och kundrelaterade mätetal.

Studien är tvärvetenskaplig och bygger på kunskapsbasen inom marknadsföring, innovation och informationssystem. Den involverar nära samverkan med svensk industri i samtliga steg av processen, vilket innefattar såväl datainsamling som aktiv kunskapsspridning av resultaten.

Forskargruppen

Nyheter och reportage

Relaterad forskning