Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur regional samverkan bidrar till att bygga den mångfacetterade kapacitet som krävs för att uppnå ett fossilfritt världsfärdsamhälle.

Det övergripande målet med projektet är att utveckla ett ramverk för regionalt kapacitetsbyggande som syftar till att driva omställning till ett fossilfritt världsfärdsamhälle med fokus på verkningsfull aktörssamverkan. Ramverket är nydanande då det kombinerar kunskap från socio-teknisk systemforskning med studier av regionalt omställningsarbete, vilka sammanförs med modellering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

Fossilfritt Sverige

Initiativet Fossilfritt Sverige sammanför en bred samling publika och privata aktörer för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland, där vägen mot klimatneutralitet även ska stärka välfärden. Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att med gemensamma krafter agera för minskade klimatutsläpp. Som ett led i detta utvecklar Fossilfritt Sverige en Energieffektiviseringsstrategi med målet att identifiera hinder och möjligheter för att utveckla och implementera energieffektiva lösningar inom transportsystemet, bostäder och service, och industrin i stort. Strategin tas fram i dialog mellan offentliga aktörer, energieffektiviseringsbranschen och energiintensiv industri, och kommer att överlämnas till den nya regeringen under hösten 2022. Projektet ämnar studera det regionala strategi och implementeringsarbetet, vilket ger en unik chans att följa hur samverkan skapas, utvecklas, avstannar eller uteblir.

Projektet studerar initiativ inom Fossilfritt Sverige med en aktionsinriktad och tvärvetenskaplig ansats som sammanför tre forskningsfält:

  • sociotekniska omställningar,
  • hållbar regional utveckling,
  • energisystemstudier med modellering.

Empiriskt fokuserar projektet på transport, industri, samt bostäder och service i tre regioner.

Projektet genomförs som tre doktorandprojekt vid Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Linköpings universitet. Doktoranderna kommer att ansvara för var sitt fall men beforska dem tillsammans. Doktoranderna kommer genom sitt arbete att bygga en unik kompetens av stort värde för den pågående omställningen.

Kontakta oss

Läs mer om FoES