Barns rätt och barns bästa

Jag forskar om familj och föräldraskap i relation till adoption och familjehemsvård, och om funktionshindrade barns villkor och rättigheter när det gäller fritid.

Min forskning handlar om mötet mellan stat och individ i frågor som rör familjebildning och relationen mellan föräldrar och barn. Jag är särskilt intresserad av hur ’barnets bästa’ och ’gott föräldraskap’ förstås i olika tider och sammanhang. Jag har studerat olika aspekter av adoption, där just dessa frågor ställs på sin spets, och jag ingår nu även i en forskargrupp som studerar rekrytering och bedömning av familjehem. Jag har bland annat lett projektet ”Förberedelse för föräldraskap” som finansieras av Forte, där vi studerat den utredningsprocess som föregår adoption. Jag medverkar också i planeringsprojektet ”Rekrytering, utredning och matchning av familjehem”, även det finansierat av Forte.  

Intresset för barnets bästa och barns behov har vidare lett mig in på funktionshinderfältet, och frågor om villkoren för barns vardagsliv, fritid, självständighet och deltagande i samhället. Min forskning inom det området handlar om hur funktionshindrade barns rätt till fritid kan implementeras och få genomslag i barns och familjers vardagsliv. Jag leder projektet ”Funktionshindrade barns rätt till fritid – en studie av aktiviteter och deltagande i verksamhet för yngre barn med neuropsykiatriska funktionshinder”. Det finansieras av Forte och genomförs i samverkan med KFUM Funkis i Linköping. Jag ansvarar också för ett doktorandprojekt om lägerverksamhet för barn och unga som omfattas av LSS.

Samarbete med det omgivande samhället är viktigt för mig och jag vill att min forskning ska bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling. Jag samverkar med olika aktörer inom adoptionsfältet, såsom adoptionsorganisationer och föreningar för adopterade och adoptivföräldrar, och med idrottsrörelse och intresseföreningar som driver fritidsverksamhet för barn med funktionsnedsättningar. Samverkan rör såväl forskningsprojekt som fortbildning och forskningsinformation. Jag föreläser ofta och gärna på uppdrag av både myndigheter och ideella organisationer och föreningar.

Jag har sedan år 2000 arbetat som lärare vid Linköpings universitet, och jag undervisar nu huvudsakligen inom lärarutbildningen, masterprogrammet i Child Studies och tema Barns forskarutbildning. 
 

Forskningsprojekt

Publikationer

2021

2018

2017

2016

Nyheter

CV 

CV i korthet

2018
Biträdande professor vid tema Barn, Linköpings universitet

2016
Docent vid tema Barn, Linköpings universitet

2015-2020
Prodekan för Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet

2011
Universitetslektor vid tema Barn, Linköpings universitet

2006
Filosofie doktorsexamen, Linköpings universitet

1994
Ämneslärarexamen, historia och religionsvetenskap, Linköpings universitet


Om Tema Barn