Cecilia Lindgren

Biträdande professor

Jag forskar om barn, familj och föräldraskap i ett historiskt och samtida perspektiv, med fokus på adoption och funktionshinderfrågor. Jag är också prodekan för Utbildningsvetenskap och arbetar med ledning och utveckling av LiUs lärarutbildningar.

Familj, föräldraskap och barnets bästa

Jag forskar om barn, familj och föräldraskap i relation till välfärdsstatens utveckling, social- och familjepolitik, lagstiftningsprocesser samt institutionella och professionella praktiker. Mitt specialområde är nationell och internationell adoption, och jag arbetar även med funktionshinderfrågor.

Min forskning handlar om mötet mellan stat och individ i frågor som rör familjebildning och relationen mellan föräldrar och barn. Jag är särskilt intresserad av hur ’barnets bästa’ och ’gott föräldraskap’ förstås i olika tider och sammanhang. Vid adoption ställs detta på sin spets och jag har därför fördjupat mig i studier av adoption av svenska barn under 1900-talet, de internationella adoptionernas etablering under 1960- och 1970-talen, adopterades berättelser om ursprung och rötter, och utredningar av föräldraförmåga. Mitt intresse för barnets bästa och barns behov har också lett mig in på funktionshinderfältet, och frågor om villkoren för barns vardagsliv, fritid, självständighet och deltagande i samhället.

Jag leder projektet ”Förberedelse för föräldraskap” som finansieras av Forte, där jag tillsammans med tre kollegor studerar den utredningsprocess som föregår en adoption. Jag utvecklar också tema Barns forskning kring funktionshindrade barns rättigheter enligt Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen, med fokus på rätten till en meningsfull fritid. Jag ansvarar för ett doktorandprojekt om lägerverksamhet för barn och unga som omfattas av LSS, och förbereder ett större projekt om fritidsverksamhet för barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

I min forskning har jag också intresserat mig för konstruktionen av barn och barndom i populärkultur, och tillsammans med en kollega har jag studerat hur relationen mellan barn och äldre porträtteras i tv-serien Mad Men. Det är en del av ett forskarsamarbete inom det europeiska nätverket ”Platform for a cultural history of children’s media”.

Samarbete med det omgivande samhället är viktigt för mig och jag vill att min forskning ska bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling. Jag samverkar bland annat med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, auktoriserade adoptionsorganisationer, kommunala familjerättsenheter, lokala resurscentra samt ideella föreningar för adopterade och adoptivföräldrar. Samverkan rör såväl forskningsprojekt som fortbildning och forskningsinformation. Jag föreläser ofta och gärna på uppdrag av både myndigheter och ideella organisationer och föreningar.

Jag har sedan år 2000 arbetat som lärare vid Linköpings universitet, huvudsakligen inom lärarutbildningen men också inom psykologprogrammet, socionomprogrammet och tema Barns forskarutbildning. Jag har varit programansvarig utbildningsledare för olika lärarprogram och jag är nu prodekan för området Utbildningsvetenskap. Som prodekan representerar jag LiUs lärarutbildning i olika råd och styrelser, och jag arbetar med ledning och utveckling av grundutbildning inom det utbildningsvetenskapliga området.

CV i korthet

2018
Biträdande professor vid tema Barn, Linköpings universitet

2016
Docent vid tema Barn, Linköpings universitet

2015-2020
Prodekan för Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet

2011
Universitetslektor vid tema Barn, Linköpings universitet

2006
Filosofie doktorsexamen, Linköpings universitet

1994
Ämneslärarexamen, historia och religionsvetenskap, Linköpings universitet


Publikationer

Om Tema Barn