Barn och ungas hälsa, välbefinnande och livskvalitet

Vita pusselbitar
Funktionsvariation och meningsfull fritid samt Barns och ungas psykiska hälsa är två forskningsinriktningar

Barns och ungas hälsa, välbefinnande och livskvalitet är ett centralt forskningsområde vid tema Barn.

Vår forskning på detta område omfattar två inriktningar, varav den ena är orienterad mot barns och ungas hälsa som ett politik- och vetenskapligt område, som utvecklats inom ramen för barndomens institutionalisering och professionalisering i den moderna välfärdsstaten. En andra inriktning omfattar forskning som tar avstamp i barns och ungas perspektiv och aktörskap i konkreta och vardagliga sammanhang. Det innebär forskning som fokuserar på barns och ungas levda erfarenheter, identitetsskapande processer och relationella processer.

Funktionsvariation och meningsfull fritid

Barn och unga med funktionsvariation har rätt till en meningsfull fritid, men de har ofta inte samma möjligheter som andra att delta i fritidsaktiviteter. Vid tema Barn bedrivs forskning om barns och ungas rätt till fritid. En studie rör kommunal lägerverksamhet som syftar till att erbjuda rekreation och aktiviteter utanför hemmet för barn och unga som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). En annan studie rör en särskild verksamhet för barn med neuropsykiatriska funktionshinder (3-11 år) som genomförs i samverkan med KFUM Funkis i Linköping.

Barns och ungas psykiska hälsa

Barns och ungas psykiska hälsa är en fråga som engagerar många aktörer i samhället, alltifrån forskare, politiker och professionella grupper, till föräldragrupper och barns och ungas egna intresseorganisationer. Tema Barns forskare närmar sig området tvärvetenskapligt genom att mobilisera teorier, begrepp, och metoder från olika vetenskapliga discipliner och teoretiska perspektiv. En gemensam utgångspunkt är att barns och ungas psykiska hälsa är ett mångfacetterat fenomen vars språkliga betydelser och upplevelsemässiga innebörder är under ständig förhandling.

 

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Forskningsnyheter
Visa/dölj innehåll

Forskare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll