Barnperspektiv på psykisk hälsa

Mitt huvudsakliga forskningsområde rör den historiska framväxten av barnpsykologi och barnpsykiatri som vetenskapliga och professionella kunskapsområden. 

I ett pågående projekt om finska krigsbarn undersöker jag vilka expertkunskaper om barn som omgärdade evakueringen av finska krigsbarn till Sverige under andra världskriget. I ett annat nyligen påbörjat projekt som syftar till att undersöka hur barnpsykiatrisk kunskap förmedlats i media under åren 1968-2008 är fokus inriktat på mötet mellan allmänheten, och då särskilt barn och föräldrar, och olika framställningar av barnpsykiatrisk kunskap.

Ett andra område rör hur barn och ungdomar själva förstår, förhåller sig till och talar om psykisk hälsa och socialt välbefinnande, med stor betoning av barns och ungas egna perspektiv. Det innefattar också ett intresse för hur barn och barndom skapas som kategori på en diskursiv nivå när barns och ungas psykiska hälsa står i centrum för policyutformning för barn och unga.

Ett tredje område, som knyter an till de båda ovan, rör barn och migration, och mer specifikt, hur samhälleliga insatser för nyanlända flyktingbarn organiseras och formas i mötet med barnen och ungdomarna. 

Pedagogiska meriter och intressen 

Under 10 år undervisade jag vid Psykologprogrammet, LiU, i ämnet klinisk psykologi på grundläggande och avancerad nivå. Jag handledde och examinerade ett femtontal psykologexamensuppsatser (motsvarande masternivå). Under en fyraårsperiod hade jag ansvar för en kurs om relationsorienterat socialt arbete på dåvarande Socionomprogrammet. Likaså har jag utvecklat och ansvarat för en kurs om sexualitet och identitet på grundnivå.

Vidare har jag varit handledare och examinator vid tema Barns internationella Masterprogram, liksom kursansvarig för Masterprogrammets Introduktionskurs (7,5 HP)., liksom kurs Children's Health and Development in a Global World (7,5 HP).

På forskarutbildningsnivå har jag bedrivit undervisning i barn- och barndomsforskningens teoretiska grunder, likaså har jag utvecklat och genomfört ett antal doktorandkurser: Barn, barndomar och hälsa (7,5 HP), Diskursiv psykologi – maktrelationer, positionering och skapande av subjektivitet (7,5 HP), Kvalitativa metoder i forskning om klinisk psykologi (7,5 HP), liksom Diskursanalys i teori och praktik: Läskurs för doktorander, tema Barn (7,5 HP). 

Forskningsprojekt

Publikationer

CV

Handledning

Nyheter

Om avdelningen