Fotografi av Karin Zetterqvist Nelson

Karin Zetterqvist Nelson

Professor

Jag forskar om definitioner av barns psykiska hälsa och hur dessa förändras historiskt i nära samspel med socialpolitiska och kulturella faktorer. Jag forskar även om olika aspekter av barns och ungas välbefinnande ur barns och ungas egna perspektiv.

Barns och ungas psykiska hälsa ur ett tvärvetenskapligt kritiskt perspektiv

Mitt huvudsakliga forskningsområde rör den historiska framväxten av barnpsykologi och barnpsykiatri som vetenskapliga och professionella kunskapsområden. 

Jag är intresserad av de historiska processer som omgärdat den vetenskapliga utvecklingen av barnpsykologi och barnpsykiatri i Sverige. I ett tidigare projekt har jag studerat utvecklingen av barnpsykiatrisk verksamhet under åren 1945 till 1985 i Sverige. I den studien var det huvudsakliga intresset inriktat på behandlingsideologi och barnsyn. I ett pågående internationellt samarbetsprojekt studerar jag hur anknytningsteorin som vetenskapligt område har spridits och tagits emot i olika länder. Vidare leder jag ett projekt som undersöker hur barnpsykiatrisk kunskap förmedlas och tolkas i media under åren 1968-2008. Projektet ska resultera i en doktorsavhandling (Peter Skagius).

Mitt andra forskningsintresse rör barns och ungas perspektiv på hälsa och välbefinnande. En tvärvetenskaplig kritisk forskning som tar avstamp i barns och ungas egna perspektiv på psykisk ohälsa och välbefinnande, bidrar till nya infallsvinklar på aktuella samhälleliga utmaningar när det gäller barns och ungas livsvillkor. Tidigare har jag undersökt barns perspektiv på diagnosen dyslexi i en studie som kunde visa på barns olika sätt att förhålla sig till och använda diagnosen. Jag har också varit involverad i forskning om hur tonåringar uppfattar och förhåller sig till folkhälsoinsatser som syftar till att stärka psykisk hälsa.

Pedagogiska meriter och intressen 

Under 10 år undervisade jag vid Psykologprogrammet, LiU, i ämnet klinisk psykologi på grundläggande och avancerad nivå. Jag handledde och examinerade ett femtontal psykologexamensuppsatser (motsvarande masternivå). Under en fyraårsperiod hade jag ansvar för en kurs om relationsorienterat socialt arbete på dåvarande Socionomprogrammet. Likaså har jag utvecklat och ansvarat för en kurs om sexualitet och identitet på grundnivå.

Vidare har jag varit handledare och examinator vid tema Barns internationella Masterprogram, liksom kursansvarig för Masterprogrammets Introduktionskurs (7,5 HP)., liksom kurs Children's Health and Development in a Global World (7,5 HP).

På forskarutbildningsnivå har jag bedrivit undervisning i barn- och barndomsforskningens teoretiska grunder, likaså har jag utvecklat och genomfört ett antal doktorandkurser: Barn, barndomar och hälsa (7,5 HP), Diskursiv psykologi – maktrelationer, positionering och skapande av subjektivitet (7,5 HP), Kvalitativa metoder i forskning om klinisk psykologi (7,5 HP), liksom Diskursanalys i teori och praktik: Läskurs för doktorander, tema Barn (7,5 HP). 

Publikationer

2023

Sivan Gal-Rosberg, Karin Zetterqvist Nelson (2023) Un réseau d'expertise [A network of expertise]: À propos des connaissances co-construites dans les rapports d'évaluation des troubles du spectre de l'autisme [On intertwined knowledge in autism spectrum disorder assessment reports] Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Vol. 17, s. 87-102

2022

Mats Andrén, Karin Zetterqvist Nelson (Redaktörskap) (2022) Specialnummer: Att lyssna på barn
Mats Andrén, Karin Zetterqvist Nelson (2022) Introduktion: Att lyssna på barn - nya infallsvinklar, nya perspektiv Barn, Vol. 40, s. 1-7 Vidare till DOI
Mats Andrén, Karin Zetterqvist Nelson (2022) Att lyssna på barn. Om lyssnandets teori och etik Barn, Vol. 40, s. 101-118 Vidare till DOI

2021

Karin Zetterqvist Nelson, Marianne Junila (2021) Till Sverige för vård: Barn, barnsyn och befolkningspolitik i ett transnationellt samarbete mellan finska och svenska barnläkare 1942-1948 Historisk tidskrift för Finland, Vol. 106, s. 477-509

Pågående forskningsprojekt

Publikationer

CV

Handledning

Reportage

Om avdelningen